Hopp til hovedinnhold

Grunnleggende temaer innen samfunnssikkerhet og beredskap SAM910

Kurset tar for seg fundamentale temaer i risikostyring, samfunnssikkerhet og beredskapsplanlegging som blir analysert og drøftet ut fra ulike vitenskapelige perspektiver.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

SAM910

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold
I kurset diskuteres på høyt nivå en del aktuelle problemstillinger innen risikostyring, samfunnssikkerhet, beredskap og håndtering av kriser. Kurset bruker nyere forskningslitteratur og en del klassiske bøker som kan variere i henhold til utvalgte fokuserte tema. Grunnleggende begreper anvendt i ulike samfunnskontekster blir analysert og drøftet ut fra vitenskapsteoretiske perspektiver. Eksempler på disse er beredskapsytelse, årsaksforklaringer, resiliens, risiko, system, læring, tverrfaglighet, sikkerhetsstyring. Kurset vil også se på grunnleggende utfordringer i ulike praksisfelt , bl.a. beslutninger under usikkerhet, kriseledelse, menneskelige reaksjoner i kriser og situasjoner preget av usikkerhet, erfaringsoverføring, modeller i beredskapsplanlegging.
Læringsutbytte
Etter endt kurs skal kandidaten ha solid innsikt i fundamentale tema som fokuseres, han skal kunne lede diskusjoner om risikostyring, samfunnssikkerhet og beredskapsplanlegging og han skal kunne knytte fundamentale tema til egne problemstillinger i forskningsprosjektet.
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Artikkel/manuskript og muntlig høring/seminar 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Ove Njå
Instituttleder: Tore Markeset
Arbeidsformer
Kandidatene skal definere deler av pensum selv under veiledning av kursansvarlig. Kurset legges opp som seminarer hvor kandidatene presenterer utvalgte deler av pensum for en forsamling som kan variere fra kursledelsen til inviterte tilhørere på høyt faglig nivå. Kandidatene utvikler et manuskript/artikkel som skal ha egen problemstilling og analyse av pensumlitteraturen.
Åpent for
Teknologi og naturvitenskap - doktorgradsprogram
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto