Hopp til hovedinnhold

Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (BBD300)

I kunnskapsområdet LSU inngår faget pedagogikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BBD300

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold
Innholdet i studiet omfatter pedagogisk ledelse, nasjonale og internasjonale styringsmekanismer, veiledning og utviklingsarbeid.
Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emne skal studenten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:  

Kunnskap 

Studenten

 • har kunnskap om barnehagens historie, kultur og egenart, lover, styringsdokumenter og internasjonale konvensjoner
 • har kunnskap om relevant forskning, metoder og verktøy som grunnlag for ledelses- og utviklingsarbeid
 • har kunnskap om ledelse og veiledning av mennesker med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger
 • har kunnskap om makt, medvirkning, mangfold og likeverd i demokratiske prosesser i barnehagen

Ferdigheter 

Studenten

 • kan vise selvstendighet i å lede veilednings- og samarbeidsprosesser i utviklingsarbeid
 • kan anvende relevant profesjonsforsking i utvikling av barnehagen og barnehagelærerprofesjonen
 • har ferdigheter til selvstendig og i samarbeid med andre å planlegge, begrunne, gjennomføre, dokumentere og evaluere pedagogisk arbeid
 • kan ta i bruk egnede metoder og verktøy i arbeidet med utviklings- og læringsprosesser
 • kan reflektere over egen og barnehagens praksis i arbeidet med videreutvikling av barnehagelærerrollen og med profesjonsetikk
 • kan artikulere, formidle og videreutvikle sin kompetanse om pedagogisk arbeid med barn

Generell kompetanse 

Studenten

 • kan lede pedagogisk arbeid og ta beslutninger som fører til utvikling av barnehagens praksis
 • har relasjonell forståelse og kompetanse og mestrer kommunikasjon med barn, foresatte og personale
 • kan være i konstruktiv dialog med eksterne samarbeidspartnere
 • kan se hvordan strukturelle og kulturelle forhold legger rammer for ledelse og utviklingsarbeid
 • kan identifisere områder som krever utviklingsarbeid og kan vurdere hvilke ledelseshandlinger som er nødvendige for å realisere en ønsket utvikling
Forkunnskapskrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Gjennomført og bestått 1. og 2. trinn barnehagelærerutdanning
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utvilklingsoppgave 1/1 Bokstavkarakterer

Utviklingsoppgave: Studentene skal arbeide i grupper (2-4). Oppgaven skal gi studentene erfaringer med å beskrive, analysere og vurdere mulige utviklingsområder i en barnehage på bakgrunn av kartlegging, analyse m.m. Omfang: 3000 - 4000 ord (+/-10 %) avhengig av antall personer i gruppen.Utviklingsoppgaven kan ikke løsrives fra praksis:- Ved trekk/permisjon fra praksis må utviklingsoppgaven utsettes til praksis skal gjennomføres.- Ved trekk fra utviklingsoppgaven må ny praksis følges når utviklingsoppgaven skal gjennomføres selv om praksis allerede er bestått.Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Forskrift om studier og eksamen, § 3-9 pkt. 3).Merk: Det er individuell klagerett ved gruppeeksamen. Eventuell endring i karakter etter klagesensur får bare virkning for studenter som klager. jmf. Forskrift om studier og eksamen § 5-5, 2b.Ved 3.gangs forsøk er det ikke nødvendig med ny praksis, men deltakelse på skrivekurs og ny veiledning anbefaleAlternativ eksamen for studenter som ikke deltar i ordinær eksamen på grunn av utenlandsopphold: En skriftlig oppgave basert på praksis erfaringer fra utenlandsoppholdet individuell innlevering: 2-3000 ord, gruppeinnlevering; 3-4000 ord.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Individuelt bidrag i skriveprosessen til utviklingsoppgaven

Spesifisering av arbeidskrav:

Individuelt bidrag i skriveprosessen til utviklingsoppgaven: Alle gruppemedlemmen må bidra inn i skriveprosessen i forbindelsen med utviklings- oppgaven både iht gruppekontrakt og veiledningsgrunnlag.

Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: June Junge
Praksiskoordinator: Lena Forus
Studiekoordinator: Karin Berner
Praksiskoordinator: Birte Berg
Arbeidsformer

I undervisningen vil studentene møte et mangfold av arbeidsmåter. Emnet kombinerer digitale- og tradisjonelle forelesninger og seminarer med studentaktive lærings- og arbeidsformer. Arbeidsformene fordrer aktiv deltakelse fra studentenes side. I tilknytning til skrivning av utviklingsoppgaven presenterer studentene tematikker i plenum, og det gis gruppeveiledning på tekstutkast.

Praksis utgjør en integrert del av kunnskapsområdet. Se eget kapittel om praksis, samt praksisplan.

Åpent for
Barnehagelærer - bachelorstudium -deltid Barnehagelærer - bachelorstudium
Emneevaluering
Det blir gjennomført studentevalueringer av emnet etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto