Kunst, kultur og kreativitet (BBL201)

Kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet (KKK) bygger på fagene forming, musikk og drama.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BBL201

Versjon

4

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Gjennom estetisk opplevelse, erfaring, refleksjon og teoretisk tilknytning inspireres og kvalifiseres studenten til skapende arbeid med barn i møte med kunst- og kulturuttrykk. Sammenhengen mellom teori og praksis er sentral for kunnskapsområdets innhold.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emne skal studenten ha tilegnet seg følgende:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om ulike syn på estetikk og kreativitet
 • har kunnskap om ledelse og didaktikk i estetisk arbeid
 • har kunnskap om hvordan motivasjon og identitet kan knyttes til estetiske fag
 • har kunnskap om barns musikalske og dramatiske utvikling
 • har kunnskap om barns meningsskaping i arbeid med ulike formingsmedier
 • har kunnskap om barns kultur, barnekultur, kulturarv i flerkulturelle perspektiver, samiske kulturer, og hvordan kulturmangfold påvirker barns ulike uttrykksformer
 • har kunnskap om kunst- og kulturfagene i et bærekraftig perspektiv

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og dokumentere skapende prosesser med og for barn
 • kan legge til rette for estetiske opplevelser, undring, utforskning, skaperglede og lek
 • kan anvende ulike kunstfaglige medier og teknikker, analoge og digitale, som er relevante i samspill med barn

Generell kompetanse

Studenten

 • kan samhandle med barn som kompetente deltakere i skapende prosesser, og gi rom for deres medvirkning på barnehagens kunst- og kulturarenaer
 • kan legge til rette for differensiert formidling av de praktisk-estetiske fagene
 • kan ta ansvar for barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns utforskning og uttrykk
 • kan være bevisst kjønnsnøytrale perspektiv ved tilrettelegging for skapende prosesser
 • kan åpne opp for flerkulturelle perspektiv innenfor de praktisk-estetiske fagene
 • kan forstå betydningen av utviklingsarbeid, forskning og formidling som forutsetninger for å styrke det kunst- og kulturfaglige arbeidet i barnehagen

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Bestått alle emner på forrige trinn.

Eksamen / vurdering

2 individuelle eksamener

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/2 4 Timer Bokstavkarakterer
Muntlig eksamen 1/2 15 Minutter Bokstavkarakterer

Begge vurderingsdeler må være bestått for å få endelig karakter i emnet.Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen senest ved utsatt(konte) eksamen, innebærer at studenten må ta ny eksamen med etterfølgende kull, i henhold til eventuelt revidert emnebeskrivelse.Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Forskrift om studier og eksamen § 3-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Praktisk-metodisk arbeid i musikk m/refleksjon, Praktisk-metodisk arbeid i forming m/refleksjon, Praktisk-metodisk arbeid i drama m/ refleksjon, Obligatorisk undervisning 80%

Spesifisering av arbeidskrav:

Praktisk-metodisk arbeid i gruppe og individuelt i musikk m/refleksjon. Omfang: I gruppe: Inntil 15 min. Individuelt: Inntil 10 min.

Individuelt praktisk-metodisk arbeid i forming m/refleksjon. Omfang: Dokumentasjon: 3 slides i PowerPoint-format (forside og litteraturliste kommer i tillegg). Muntlig presentasjon: Inntil 10 min.

Praktisk-metodisk arbeid i gruppe og individuell refleksjonstekst i drama. Omfang: I gruppe: Inntil 30 min. Individuelt: 1000 ord +/- 10 %.

Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Beate Gilje Tumyr

Faglærer:

Hege Hervik

Emneansvarlig:

Ine Larsen Måneby

Studieprogramleder:

Kirsten Halle

Praksiskoordinator:

Lena Forus

Studiekoordinator:

Karin Berner

Arbeidsformer

Undervisningen organiseres som gruppeundervisning, praktisk arbeid, gruppearbeid i faste og tilfeldige grupper, veiledning, forelesninger, seminar, studentpresentasjoner og nettstøttet undervisning.

Observasjon, analyse, refleksjon og dokumentasjon knyttet til barns estetiske væremåter vektlegges. IKT brukes som verktøy i studentenes arbeid med dokumentasjon knyttet til undervisningsoppleggene.

Praksis utgjør en integrert del av kunnskapsområdet. Se eget kapittel om praksis, samt praksisplan.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Kunst, kultur og kreativitet (BBL201_3) 30
Kunst, kultur og kreativitet, Kunst, kultur og kreativitet ( BBL201_2 BBL201_3 ) 60
Kunst, kultur og kreativitet, Kunst, kultur og kreativitet, Kunst, kultur og kreativitet ( BBL201_1 BBL201_2 BBL201_3 ) 90

Åpent for

Barnehagelærer - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto