Stedsforståelse og Byteori (BYG105)

Emnet gir en introduksjon til både historiske og nåtidens urbane teorier, i forhold til planlegging og utforming. I tillegg innføres stedsanalyse som verktøy for å forstå, beskrive og vurdere eksisterende bysituasjoner og dermed øke stedsforståelse.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BYG105

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet gir en introduksjon til både historiske og nåtidens urbane teorier, med tanke på planlegging og utforming. I tillegg gir emnet en introduksjon til verktøy for å forstå og vurdere eksisterende bysituasjoner. Emnet befatter seg meg byplan- og arkitekturhistorie, byplanteori; og det gis en innføring i romforståelse og stedsanalyse.

Tema som blir behandlet er form og formspråk, sted og stedsforming, by- og gatemønster, plasser og byrom, samt en introduksjon til relevante teorier som er knyttet til formgivning av byer og byrom. Hensikten er å oppnå et kunnskapsnivå som tillater å utføre faglige analyser og evalueringer av urbane omgivelser i lys av relevant teori, og knytte eget utformingsarbeid opp mot eksisterende by-teorier.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene ha

 • Grunnleggende kunnskap om byplanleggings-, urban design- og arkitekturteori og -historie
 • Forståelse for urbane omgivelser som både fysisk, funksjonell, semantisk og estetisk realitet
 • Forståelse for steders kvaliteter
 • Grunnleggende innsikt i byutviklingsteorier og deres anvendelse, samt relevante tekster
 • Innsikt i grunnleggende brukerbehov

Etter gjennomført emne skal studentene kunne

 • Utføre enkle romlige analyser og stedsanalyser
 • Beskrive og tolke bysituasjoner ved hjelp av tematiske analyser
 • Bruke Adobe Photoshop, Illustrator og InDesign

Studentene skal også ha opparbeidet generell kompetanse i

 • Grafisk og muntlig representasjon og analyse av eksisterende urbane omgivelser
 • Å kunne uttrykke egne ideer grafisk (frihåndstegninger, skisser, fotomontager, diagrammer, osv.)
 • Å forstå og diskutere faglitteratur
 • Faglig formidling av teoretiske og konseptuelle valg for egne prosjekter

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Prosjektoppgave og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 2/5 3 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt
Prosjekt 3/5 Bokstavkarakterer

Skriftlig eksamen er digital. Deltakelse i øvelsene og litteraturseminarer må være godkjent for å få levere prosjekt og delta i skriftlig eksamen. Prosjektoppgaven leveres individuell. Det tilbys ikke kontinuasjonsmuligheter på prosjektoppgaven. Studenter som ikke består prosjektoppgaven, kan ta denne delen på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske undervisningsaktiviteter
Alle øvelser, seminarer og gruppe-/prosjektarbeid må være godkjent. Studenter som ikke har fått godkjent de obligatoriske aktivitetene vil ikke få tilgang til vurdering i emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Daniela Müller-Eie

Faglærer:

Jon Bjelland

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Guzman Cruz Rodriguez

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Andreas Skaare

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Kunnskapsformidlingen i emnet skjer gjennom en forelesningsrekke og litteraturseminarer. I tillegg finnes det selvstendige gruppeøvelser og individuelt prosjektarbeid som innebærer veiledning og fremvisninger.

Veiledningen foregår i undervisningstid og deltakelsen er obligatorisk. For gruppearbeid gjelder at alle gruppemedlemmer må være til stede og bidrag til gruppearbeid skal dokumenteres. Deltakelse i øvelsene og litteraturseminarer må være godkjent for å få levere prosjekt og delta i skriftlig eksamen.

Det inngår også et kurs i bruk av Adobe Photoshop, Illustrator og InDesign.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Arkitekturforståelse (BIB360_1) 5
Arkitektur og sted (BIB430_1) 5
Arkitektur og sted (BIB110_1) 5

Åpent for

Bygg - bachelor i ingeniørfag Byplanlegging og samfunnssikkerhet - bachelorstudium
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Byplanlegging - master i teknologi

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto