Betongkonstruksjoner (BYG220)

Emnet gir studentene forståelse av dimensjoneringsprinsipper og mekanikken til armert betong, og gjør dem i stand til å dimensjonere ulike betongelementer, inklusivt plater, bjelker og søyler. Emnet dekker også oppførsel og styrke av armerte betongelementer utsatt for bøyning, skjær, torsjon og aksialkrefter.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BYG220

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

  • Prinsipper for lastpåkjenning og lastvirkninger.
  • Prinsippfor bøyningspåkjente armerte betongtverrsnitt i bruks- og bruddgrensetilstand.
  • Beregning av armering for moment, skjær og forankringslengder.
  • Praktisk beregning av toveisplater.
  • Beregning av nedbøyning.
  • Bruk av aktuelle regler. Teoretisk minimumsarmering.
  • Beregning av riss og rissvidder.
  • Kapasitet for tverrsnitt med kombinerte lastvirkninger (moment om begge akser og normalkraft). Beregning av slanke søyler.
  • Praktisk beregning av uarmert og symmetrisk armert søyler og vegger. Konstruksjonsregler og utforming.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene ha en grunnleggende forståelse av prinsippene i armert betong og kunnskap om praktisk beregning av vanlige betong bjelker, plater, søyler og vegger.

Forkunnskapskrav

BYG140 Konstruksjonsmekanikk 1

Anbefalte forkunnskaper

BYG205 Konstruksjonsmekanikk 2

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Opplyses før eksamen 1)

1) Se nærmere beskrivelse av tillatte hjelpemidler under.

Studentene vil få en skriftlig eksamen på papir.Tillatte hjelpemidler til eksamen:Norsk Standard: NS-EN 1992-1-1:2004+NA: 2008,Norsk Standard: NS-EN1990: 2002+NA: 2008,Norsk Standard: NS-EN 1991-1-1: 2002+NA: 2008,Formelbok StålkonstruksjonerFormelsamling (Transformed sections),m-n diagrammer,Godkjent kalkulator,Nødvendige ligninger in A4 papir (håndskrevet eller printet)Ordbok

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger

8 øvinger.

6 av de totalt 8 obligatoriske øvingene må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Laboratoriearbeid : testing av armert betong bjelke (Oppmøte er obligatorisk)

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Samindi Samarakoon

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Jarle Berge

Arbeidsformer

5 timer forelesning og 2 timer øvinger per uke. Obligatorisk innlevering av regneøvinger. Laboratoriearbeid.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Betongkonstruksjoner 1 (BIB500_1) 5
Betongkonstruksjoner 2 (BIB530_1) 5

Åpent for

Bygg - bachelor i ingeniørfag
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto