Hopp til hovedinnhold

Bacheloroppgave i Bygg - Byplanlegging BYGBBAC

Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der man bruker kunnskapene og ferdighetene som er opparbeidet gjennom bachelorstudiet til å løse en gitt oppgave. Gjennom denne oppgaven vises evner og kvaliteter som kommende ingeniør.

Bacheloroppgaven skal normalt utføres i siste semester av studiet. På dette stadiet forutsettes fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant bacheloroppgave for studieløpet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BYGBBAC

Vekting (SP)

20

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

Læringsutbytte

Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der studentene skal benytte de kunnskaper som er opparbeidet gjennom studiet for å løse en gitt oppgave. Gjennom denne oppgaven skal studentene vise noen av sine evner og kvaliteter som kommende ingeniører.

Etter fullført og bestått bacheloroppgave skal studenten ha :

  • Kunskap om og kunne anvende relevante teoretiske modeller eller studier støttet av forskningsresultat
  • Kunskap om og kunne begrunne relevante metodeverktøy og arbeidsmåter
  • Erfaring med litteratursøk, vitenskapelig rapportering og etiske standarder på fagområdet
  • Evne til kritisk vurdering av eget arbeid

Etter fullført og bestått bacheloroppgave skal studenten kunne:

  • Jobbe selvstendig
  • Beskrive oppgaven klart og ryddig i henhold til fagområdets terminologi og uttrykksformer
  • Utrede problemstillingen og koble konklusjonen til problemstilling

Etter fullført og bestått bacheloroppgave skal studenten ha generell kompetanse i å:

  • Forsvare høy etisk atferd i faglige og andre sammenhenger og slik være en god rollemodell
  • Utveksle synspunkter og erfaringer og opptre som nyttig og saklig aktør i en vitenskapelig debatt
  • Avgjøre når en vitenskapelig uenighet har karakter av å være en paradigmatisk uenighet og kan håndtere debatten deretter
Innhold

Bacheloroppgaven kan ha svært forskjellig form. I mange oppgaver inngår planleggings- og utformingsarbeid, mens andre oppgaver er mer teoretiske. En oppgave kan være en oversiktsoppgave der det gis en samlet oversikt over et tema ut fra spredte litteraturkilder, en mer utfyllende diskusjonsoppgave, eller en oppgave hvor en skal løse en konkret problemstilling eller utvikle et sted.

Generelt skal besvarelsen inneholde et klart definert problemstilling og besvarelese, være godt strukturert, lett å finne frem i og lett å lese. Argumenter for og i mot en gitt påstand skal være logisk presentert.

Forkunnskapkrav
TEKBAV Vitenskapsteori og etikk- essay
Viser til regler for kandidat- og bacheloroppgaver for krav om beståtte studiepoeng for å ta ut bacheloroppgave.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En godkjent oppgave 1/1 A - F

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger §2-10 Antall forsøk punkt 4:En kandidat har som hovedregel ett forsøk på en utøvende eksamen, bachelor- eller masteroppgaven.a) Det kan etter søknad innvilges et 2. forsøk dersom en kandidat ønsker å forbedre karakteren. I slike tilfeller kan kandidaten ikke gis anledning til å bearbeide en tidligere innlevert besvarelse, men må skrive en ny besvarelse på et nytt grunnlag.b) En kandidat som ikke har bestått utøvende eksamen, bachelor- eller masteroppgaven kan etter søknad innvilges et 2. forsøk. I slike tilfeller kan bachelor- eller masteroppgaven leveres inn i bearbeidet form eller det kan leveres en helt ny oppgave. Denne skal da leveres innen fastsatt frist, og blir tellende som et nytt eksamensforsøk.c) Dekan selv skal gi utfyllende regler for gjennomføring, veiledning av bachelor- og masteroppgaver.En bachelor- eller masteroppgave som ikke blir levert innen tidsfristen, blir vurdert som ikke bestått.Les mer: http://student.uis.no/getfile.php/Intranett%20Studentsider%20og%20ansattsider/Reglar1.pdfVitenskapsteori og etikk:Frist for innlevering av essay: 15. mars (essayet skal være på omtrent 5000 ord). Tema for essayet (vitenskapsteori eller etikk) tildeles ved loddtrekning etter siste forelesning.Karakter: godkjent/ikke godkjent. De som ikke får godkjent, får mulighet til å levere på nytt innen 2 uker etter sensuren på essayet foreligger. Godkjent er forutsetning for at studenten får lov til å levere bacheloroppgaven sin.For studenter som skal skrive oppgave på høsten, tillates det at vitenskapsteori og etikk tas vårsemesteret før.Merk: Trekkfrist for våren er 1. aprilHar man bestått vitenskapsteori og etikk kan denne godskrives dersom en skriver en ny bacheloroppgave (ved stryk eller forbedring av karakter).

Fagperson(er)
Faglærer: Ari Krisna Mawira Tarigan
Faglærer: Fabio Alberto Hernandez Palacio
Faglærer: Harald Nils Røstvik
Faglærer: Lene Bjørnø
Faglærer: Daniela Müller-Eie
Faglærer: Kirsten Welschemeyer
Faglærer: Anne Merete Skogland
Emneansvarlig: Daniela Müller-Eie
Emneansvarlig: Daniela Müller-Eie
Instituttleder: Tore Markeset
Faglærer: John Charles Grønli
Arbeidsformer

Det er viktig både for student og veileder/faglig ansvarlig at man etablerer et godt samarbeid under gjennomføringen av oppgaven. Det kan for eksempel skje ved at en har regelmessige møter hvor studenten fremlegger og diskuterer arbeidet etter hvert som dette utvikler seg. Det er en god regel at studenten skal ha skrevet noe som utgangspunkt for samtale/diskusjon med veileder/faglig ansvarlig. For alle studenter gjelder at det skal være maksimalt 5 måneder fra uttak til innlevering.

Vitenskapsteori og etikk: Undervisningen i vitenskapsteori vil gå 4 timer pr uke i uke 2, uke 3, uke 4, uke 5 og uke 6. Det legges opp til at undervisningen blir streamet. Frist for innlevering av essay er 15. mars (essayet skal være på mellom 7 - 10 sider). Tema for essayet (vitenskapsteori eller etikk) tildeles ved loddtrekning etter siste forelesning. Innlevering skal skje via Canvas.

Åpent for
Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Vitenskapsteori og etikk (BIB460) 5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto