Prosjekt i datateknologi (DAT620)

Prosjektet skal gi øving i å løse en forskningsoppgave innen fagområdet datateknologi.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

DAT620

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

NB! Dette er et valgemne og dersom det er færre enn 10 studenter oppmeldt pr. 20. august, kan dette medføre at emnet ikke tilbys.

Prosjektet skal gi øving i å løse en forskningsoppgave innen datateknologi fagområdet. Prosjektet er tenkt å være et forprosjekt til masteroppgaven. Prosjektoppgaver kunngjøres av instituttet i god tid før semesterstart; oppgaver kan også foreslås av studenter/bedrifter, men det stilles strenge krav til godkjenning. Det stilles ikke krav til at studenten må videreføre arbeidet i en masteroppgave, men gir i noen tilfeller mulighet for dette. Studenten kan med andre ord velge et annet prosjekt som masteroppgave. Instituttet tildeler oppgaver basert på karakterer og studentens forutsetninger for å løse oppgaven. Dersom studenten mangler nødvendige forkunnskaper kan man risikere å ikke bli tildelt et prosjekt.

Hvert prosjekt skal ha en faglig ansvarlig og en veileder. For instituttprosjekt er normalt veileder og faglig ansvarlig samme person.

Hvis veilederen ser det som formålstjenlig, er det mulig å ta prosjektet som gruppearbeid i grupper på inntil 2 personer. Oppgavefordelingen mellom hvert gruppemedlem må være tydelig angitt i den endelige fellesrapporten. Den totale arbeidsmengden for hver student vil tilsvare 10 studiepoeng.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet skal studenten ha detaljert kunnskap om temaet for prosjektet og være i stand til å gjøre et grundig forsknings- og utviklingsarbeid innenfor temaet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Rapport 1/1 1 Semestre Bokstavkarakterer Alle

Emnet evalueres (internt) i sin helhet basert på innlevert rapport.Hver student må levere individuell rapport.For gruppeprosjekter vil det bli levert en felles rapport. Oppgavefordelingen må beskrives i rapporten.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Ferhat Özgur Catak

Instituttleder:

Tom Ryen

Faglærer:

Naeem Khademi

Faglærer:

Hein Meling

Faglærer:

Chunming Rong

Veileder:

Nan Zhang

Faglærer:

Mina Farmanbar

Arbeidsformer

15 timer prosjektarbeid per uke tilsvarende 10 sp. Prosjektrapporten skal innleveres innen 17. desember. Det er ikke ordinær undervisning i emnet. Hver enkelt student, eller studentgruppe, får veiledning av tildelt veileder. Det forventes selvstendig arbeid mellom veiledningene på linje med det som forventes i masteroppgaven.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Prosjekt i datateknikk (MID240_1) 10

Åpent for

Datateknologi - master i teknologi/siv.ing.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto