Hopp til hovedinnhold

Bacheloroppgave i datateknologi DATBAC

Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom bachelorstudiet til å løse en gitt oppgave. Gjennom denne oppgaven skal du vise evner og kvaliteter som kommende ingeniør.

Bacheloroppgaven skal normalt utføres i siste semester av studiet. På dette studiet har du vanligvis skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant bacheloroppgave for studieløpet ditt.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

DATBAC

Versjon

1

Vekting (SP)

20

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknologi

Læringsutbytte
En kandidat med fullført og bestått bacheloroppgave skal ha følgende læringsutbytte:
  • Kan jobbe selvstendig
  • Kan beskrive oppgaven klart og ryddig i henhold til fagområdets terminologi og uttrykksformer
  • Har erfaring med litteratursøk, vitenskapelig rapportering og etiske standarder på fagområdet
  • Kan anvende relevante teoretiske modeller eller studier støttet av forskningsresultat
  • Kjenner til og kan begrunne relevante metodeverktøy og arbeidsmåter
  • Kan utrede problemstillingen og koble konklusjonen til problemstilling
  • Har evne til kritisk vurdering av eget arbeid
  • Kan forsvare og være gode rollemodeller for høy etisk atferd i faglige og andre sammenhenger
  • Kan utveksle synspunkter og erfaringer og opptre som nyttig og saklig aktør i en vitenskapelig debatt
  • Kan avgjøre når en vitenskapelig uenighet har karakter av å være en paradigmatisk uenighet og kan håndtere debatten deretter
Innhold
Bacheloroppgaver kan ha svært forskjellig form. I mange oppgaver inngår konstruksjons- eller eksperimentelt arbeid, mens andre oppgaver er mer teoretiske. En oppgave kan være en oversiktsoppgave der det gis en samlet oversikt over et tema ut fra spredte litteraturkilder, en mer utfyllende diskusjonsoppgave, eller en oppgave hvor en skal løse en konkret problemstilling eller utvikle et produkt. Generelt kan vi si at besvarelsen skal inneholde et klart definert budskap, være godt strukturert, lett å finne frem i og lett å lese. Argumenter for og i mot en gitt påstand skal være logisk presentert. Presentasjonene skal kunne leses av en medstudent med samme bakgrunn uten at denne skal behøve å benytte seg av ekstra informasjonsmateriale for å forstå budskapet. Gjengivelse fra lærebøker e.l. om generell teori og kunnskap bør begrenses. Det skal utarbeides en referanseliste. Mer informasjon om bacheloroppgaven finner du på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet sine sider på www.uis.no.
Forkunnskapkrav
«Semesteret før oppgaven skal utføres (15. oktober)  må studenten ha bestått eller være oppmeldt til minimum 40 studiepoeng dataemner (emner med emnekode DATxxx). Av disse må 10 sp i Grunnleggende programmering (DAT110, DAT120 eller tilsvarende) være bestått.»


Viser til Regler for bachelor- og masteroppgaven for krav om beståtte studiepoeng for å ta ut bacheloroppgave.
Anbefalte forkunnskaper
DAT120 Grunnleggende programmering (10 sp) / DAT110 Grunnleggende programmering (10 sp).
Eksamen / vurdering

Bacheloroppgave og Essay i vitenskapsteori/etikk

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Bacheloroppgave 1/1 1 Semestre A - F Alle
Essay i vitenskapsteori/etikk 0/1 1 Semestre Bestått - Ikke bestått Alle

Vi gjør oppmerksom på at hovedregelen er at en kandidat har kun ett forsøk på oppgaven. Se Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger §3-10 Antall forsøk punkt 4.

Trekkfrist er 1. april

TEKBAV Vitenskapsteori og etikk, 0 sp:

Tekst gjennomføring og eksamen:Frist for innlevering av essay: 15. mars (essayet skal være på omtrent 5000 ord). Tema for essayet (vitenskapsteori eller etikk) tildeles ved loddtrekning etter siste forelesning. Essayet leveres elektronisk i Inspera.

Karakter: bestått/ikke bestått

Studenter som ikke leverer i henhold til fristen, vil bli registrert med «Ikke møtt» og vil ikke få tilgang til TEKBAV før året etter. Studenter som ikke får bestått, får mulighet til å levere på nytt innen 3 uker etter sensuren på essayet foreligger. Det forutsettes at både bacheloroppgaven og essay er bestått før endelig karakter og studiepoeng gis i emnet.

For studenter som skal skrive oppgave på høstsemesteret, tillates det at TEKBAV vitenskapsteori og etikk tas vårsemesteret før. Det er ikke mulig å ta TEKBAV ett år før oppgaven skal skrives.

Har kandidat bestått vitenskapsteori og etikk tidligere, kan denne godskrives dersom en skriver en ny bacheloroppgave (ved stryk eller forbedring av karakter på oppgaven).

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Tom Ryen
Faglærer: Ferhat Özgur Catak
Faglærer: Nejm Saadallah
Faglærer: Nejm Saadallah
Faglærer: Vinay Jayarama Setty
Faglærer: Øyvind Meinich-Bache
Faglærer: Gianfranco Nencioni
Faglærer: Krisztian Balog
Faglærer: Leander Nikolaus Jehl
Faglærer: Jarle Urdal
Faglærer: Tomasz Wiktorski
Faglærer: Tomasz Wiktorski
Faglærer: Hein Meling
Faglærer: Ståle Freyer
Faglærer: Rong Chunming
Arbeidsformer

Prosjektarbeid. Det er viktig både for student og veileder/faglig ansvarlig at man etablerer et godt samarbeid under gjennomføringen av oppgaven. Det kan for eksempel skje ved at en har regelmessige møter hvor studenten fremlegger og diskuterer arbeidet etter hvert som dette utvikler seg. Det er en god regel at studenten skal ha skrevet noe som utgangspunkt for samtale/diskusjon med veileder/faglig ansvarlig. Det er en fordel å starte skrivingen av oppgaven så tidlig som mulig. Bacheloroppgaven skal være relevant til studieretningen; studenten kan velge oppgave fra en liste utarbeidet av linjens faglige ansvarlige, eller han kan også selv foreslå en problemstilling og formulere oppgavebeskrivelse i samråd med disse. Bacheloroppgaven forutsettes løst sammen med en eller to studenter. Særskilte forhold kan tilsi avvik fra dette.

Undervisningen i vitenskapsteori vil gå 4 timer pr uke i uke 2, uke 3, uke 4, uke 5 og uke 6. Det legges opp til at undervisningen blir streamet. Frist for innlevering av essay er 15. mars (essayet skal være på mellom 7 - 10 sider). Tema for essayet (vitenskapsteori eller etikk) tildeles ved loddtrekning etter siste forelesning. Innlevering skal skje via Canvas.

Åpent for
Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto