Hopp til hovedinnhold

Elektroteknikk 1 ELE100

Faget skal gi en innføring i grunnleggende elektrotekniske emner.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

ELE100

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknologi

Læringsutbytte
 • Ha grunnleggende kunnskap om elektriske kretser. 
 • Kunne utføre beregninger på elektriske kretser.
 • Kunne utføre energi og effektberegninger på enfase.
 • Utføre beregninger av diodekretser (inklusive zenerdioder) slik som likeretter.
 • Utføre beregninger på kraftelektroniske kretser.
 • Kunne utføre beregninger på magnetiske kretser (transformatorer)
 • Etter gjennomført studium skal studenten ha fått ferdigheter i design og analyse av utvalgte elektriske og elektromagnetiske kretser.
Innhold
 • Grunnleggende elektriske størrelser: strøm, spenning, effekt, energi. Grunnleggende lover for elektriske kretser, Ohms lov, Kirchoffs lover.
 • Resistive kretser, serie- og parallellkopling, spenningsdeling, strømdeling. Thévenin og Norton sine ekvivalentkretser. Superposisjon.
 • Kapasitans og induktans. 
 • Litt komponent- og utstyrslære. Oscilloskop, signalgenerator, multimeter.
 • Transienter i system av 1.orden: RC- og RL-kretser,
 • Stasjonæranalyse, utvikling av differensialligning, standard form, tidskonstant, utregning og tegning av tidsrespons. Asymptoter.
 • Simulering av og praktisk måling på tidsresponsar til system av 1. orden.
 • Vekselstrøm: Viserdiagram og beregning med komplekse tall. Komplekse impedanser.  
 • Frekvensrespons for system av 1. orden: Signal som en sum av frekvenskomponenter, overføringsfunksjon, amplitudeforhold, faseforskyving. RC- og RL-krets, utregning av overføringsfunksjon. Tegning av Bodediagram. Asymptoter og dB-skala. Generering av overføringsfunksjon med simulator samt ved praktisk målinger.
 • Dioder: Særlig vekt på bruk i likerettere og kraftelektronikk. Lastlinje -analyse, Zenerdioden og diodemodeller.
 • Magnetisme: Magnetisk felt og kraftloven. Magnetisk fluks og Ampere sin lov. Den magnetiske krets. Induksjon og induktans. Transformatoren. 
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F Godkjent kalkulator.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Godkjente regneøvinger, Godkjent laboratorieøvinger

Obligatoriske lab.øvinger: 8   Obligatoriske teoriøvinger: 5 av 8

Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort. 

Konsekvens av at du ikke har fått godkjent laboratorie- og teoriøvingene er at du ikke får gå opp til eksamen i faget.  

Fagperson(er)
Faglærer: Karl Skretting
Faglærer: Mahdieh Khanmohammadi
Emneansvarlig: Mahdieh Khanmohammadi
Laboratorieingeniør: Didrik Efjestad Fjereide
Ansvarlig laboratorieøvelser: Romuald Karol Bernacki
Instituttleder: Tom Ryen
Faglærer: Sven Ole Aase
Arbeidsformer
Digitale forelesninger (videoer eller på campus med streaming), 2 timer regneøvinger og 4 timer laboratoriearbeid i gjennomsnitt pr. uke gjennom semesteret. Hver lab består av teoretisk forarbeid og 4 timer i lab-lokalet. Den teoretiske delen må være gjort før frammøte i lab-lokalet. Obligatoriske arbeidskrav (som innlevering, laboratorieoppgaver, prosjektoppgaver og lignende) skal være godkjent av faglærer innen angitt frister.
Åpent for
Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign, y-vei, bachelor i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfag Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Vekselstrømsteknikk (TE0626) 5
Kjemiteknikk (TE0099) 2
Digital og analog elektronikk 1 (TE0622) 4
Elektroteknologi, maskin (BIM330) 2
Elektroteknologi (BIE280) 2
Elektroteknikk (BIE210) 10
Grunnleggende krets- og signalanalyse (BIE220) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto