Brønnteknologi (ENP110)

Boreprosessen, fra selve boringen med utstyr, til dimensjonering og sementering av foringsrør og sikring mot uhell som utblåsning. Det legges vekt på relevante beregninger knyttet til valg av utstyr og optimalisering av boreprosessen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

ENP110

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Boreprosessen, fra selve boringen med utstyr, til dimensjonering og sementering av foringsrør og sikring mot uhell som utblåsning. Det legges vekt på relevante beregninger knyttet til valg av utstyr og optimalisering av boreprosessen.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene kunne:

  • Forstå og beskrive virkemåte av det viktigste utstyret på og over boredekket, samt i borestrengen; spesielt heisespill, sirkulasjonssystem, rotasjonssystem, borekroner av forskjellige typer, rørtyper som brukes og nedihulls måleutstyr
  • Kjenne til boreslam og sement, spesielt strømningsegenskapene til disse, kunne beregne trykktap ved strømning, og vite hvordan foringsrør sementeres
  • Kjenne til og bruke de viktigste begrepene om bergartene en borer i, spesielt overlagring-, frakturering- og poretrykk, samt ut fra disse bestemme foringsrørprogram og dimensjonere foringsrørene
  • Få en grunnleggende forståelse for barrierebegrepet og barrieredesign, spesielt anvendt på situasjoner som kan føre til utblåsninger
  • Kunne utføre beregninger av de mest sentrale elementene som inngår i en boreoperasjon
  • Kjenne til ulike brønntyper og ulike anvendelsesområder for brønner

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper i matematikk, mekanikk og fysikk

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator, Godkjente tabeller,

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

4 obligatoriske innleveringer
4 obligatoriske regneøvinger må godkjennes for å få gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Hans Joakim Skadsem

Instituttleder:

Øystein Arild

Arbeidsformer

Forelesning og selvstudium. Obligatoriske arbeidskrav skal være godkjent av faglærer innen 3 uker før eksamen.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Boring (PET100_1) 10

Åpent for

Energi- og petroleumsteknologi, y-vei - bachelor i ingeniørfag Energi- og petroleumsteknologi - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto