Hopp til hovedinnhold

Mikrofysikk FYS330

Å gi studenten en bred kunnskapsplattform innen moderne fysikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

FYS330

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Del I Kvantemekanikk Eksperimentelt grunnlag for kvantemekanikken.  Schrödingerlikningen.  Bølgefunksjonen som sannsynlighetsamplitude.  Uskarphetsprinsippet.  Energinivåer og stasjonære tilstander.  Løsning av Schrödingerlikningen -- kvantetall.  Gjennomtrengning av barrierer.  Harmonisk oscillator. Del II Atomfysikk Hydrogenatomet. Bohrs atommodell.  Pauliprinsippet og elektronspinn.  Det periodiske system. Del III Faste stoffers fysikk og statistisk fysikk Molekyler og enkle rotasjons- og vibrasjonsnivåer.  Gitter og struktur.  Båndteori for metaller.  Halvledere. Röntgenspektra. Del IV Kjernefysikk Atomkjernen. Radioaktivitet. Kjernefisjon.  Kjernefusjon. Del V Elementærpartikler Bosoner og fermioner.  Mesoner, baryoner.  Leptoner, kvarker og fotoner.  Standardmodellen og dens utvikling.  Higgs-partikkelen.

Merk at eksamen gir på det språket emnet foreleses i.

Læringsutbytte
Etter fullført kurs skal studenten: Ha en god forståelse av grunnleggende begreper i kvantemekanikken, og kunne formidle dets sentrale eksperimentelle og teoretiske resultater. Dertil en bred forståelse av begreper og metoder i faststoff-, atom-, kjerne- og partikkelfysikk, herunder halvledere, atomspektre, det periodiske system, radioaktivitet og partikkelfysikkens standardmodell. Endelig skal studenten kunne gjennomføre simple, illustrative beregninger innenfor disse grenene av fysikken. 
Forkunnskapskrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
FYS200 Termo- og fluiddynamikk, FYS300 Elektromagnetisme og spesiell relativitetsteori
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 30 Minutter Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk innlevering, Oppmøte på labkurs
Fagperson(er)
Instituttleder: Bjørn Henrik Auestad
Arbeidsformer
Forelesninger (4 timer/uke) og regneøvinger (2 timer/uke).
Åpent for
Matematikk og fysikk, bachelor Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Matematikk og fysikk, femårig integrert master
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til fakultetets gjeldende retningslinjer.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto