Mikrofysikk (FYS330)

Å gi studenten en bred kunnskapsplattform innen moderne fysikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

FYS330

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Del I Kvantemekanikk Eksperimentelt grunnlag for kvantemekanikken. Schrödingerlikningen. Bølgefunksjonen som sannsynlighetsamplitude. Uskarphetsprinsippet. Energinivåer og stasjonære tilstander. Løsning av Schrödingerlikningen -- kvantetall. Gjennomtrengning av barrierer. Harmonisk oscillator. Del II Atomfysikk Hydrogenatomet. Bohrs atommodell. Pauliprinsippet og elektronspinn. Det periodiske system. Del III Faste stoffers fysikk og statistisk fysikk Molekyler og enkle rotasjons- og vibrasjonsnivåer. Gitter og struktur. Båndteori for metaller. Halvledere. Röntgenspektra. Del IV Kjernefysikk Atomkjernen. Radioaktivitet. Kjernefisjon. Kjernefusjon. Del V Elementærpartikler Bosoner og fermioner. Mesoner, baryoner. Leptoner, kvarker og fotoner. Standardmodellen og dens utvikling. Higgs-partikkelen.

Merk at eksamen gir på det språket emnet foreleses i.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studenten: K1 Ha en god forståelse av grunnleggende begreper i kvantemekanikken, og F1 kunne formidle dets sentrale eksperimentelle og teoretiske resultater. K2 Dertil en bred forståelse av begreper og metoder i faststoff-, atom-, kjerne- og partikkelfysikk, herunder halvledere, atomspektre, det periodiske system, radioaktivitet og partikkelfysikkens standardmodell. Endelig skal studenten kunne F2 gjennomføre simple, illustrative beregninger innenfor disse grenene av fysikken.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

FYS100 Mekanikk

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 30 Minutter Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Muntlig eksamen er individuell

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk innlevering, Oppmøte på labkurs

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Vivek Kumar Anand

Instituttleder:

Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

Forelesninger (4 timer/uke) og regneøvinger (2 timer/uke).

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Matematikk og fysikk - femårig integrert master

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto