Introduksjon til geografiske informasjonssystemer (GEO260)

Emnets formål er å forberede studentene til å lese, forstå, tolke og lage kart og andre produkter fra kart for (geo)faglige formål. Ved slutten av semesteret skal studentene ha en forståelse av hva det å lage et kart innebærer. Dette emnet vil være også være gunstig for andre emner og avhandlingsprosjekter.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

GEO260

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

NB! Dette valgemnet tilbys neste gang høsten 2026, men dersom det da er færre enn 10 studenter oppmeldt pr. 20. august for høstsemesteret eller pr. 20. januar for vårsemesteret, kan dette medføre at emnet ikke tilbys likevel.

Emnet omfatter:

 • Lese, forstå og tolke kart
 • Kartlegging av teknikker ved bruk av geografiske informasjonssystemer (GIS)
 • Feltkartlegging med bruk av GPS
 • Grunnleggende programmering for romlig analyse
 • Lese og forstå vitenskapelig litteratur
 • Skrive vitenskapelig oppsummering av arbeid
 • Presentere arbeid på en vitenskapelig måte

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Konstruksjon av kart og forståelse av deres betydning
 • Interdependens mellom faglige og romlige studier

Ferdigheter:

 • Kunne anvende romlig kunnskap og relevante resultater ved hjelp av spesialisert programvare eller utstyr
 • Kunne utføre grunnleggende romlige analysefunksjoner ved hjelp av spesialisert programvare og grunnleggende programmering
 • Kunne lage og tolke kart

Generell kompetanse:

 • Bakgrunn i geografisk informasjonsvitenskap som kan brukes som grunnlag for andre studieretninger
 • Ha en forståelse av geografisk informasjonsvitenskap, inkludert grunleggende databaseteori og generell kartteori
 • Kunne kommunisere og forklare geografisk informasjon knyttet til geologi eller andre fagfelt

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

GEO100 Jord, energi og klima, GEO110 Sedimentologi og stratigrafi, GEO210 Strukturgeologi

Eksamen / vurdering

Hjemmeeksamen, prosjekt og rapport

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 25/100 3 Timer Bokstavkarakterer Alle
Prosjekt 45/100 1 Semestre Bokstavkarakterer Alle
Rapport 30/100 1 Semestre Bokstavkarakterer Alle

Emnet har en løpende vurdering. Semesteroppgaven er et gruppeprosjekt. Midtveiseksamen tilbys som kontinuasjonseksamen på vårsemesteret for studenter som ikke består- eller har gyldig fravær på denne vurderingsdelen.Rapport- og semesteroppgaver er kun tilgjengelig under normal kursdrift. Alle deler må være bestått for at man skal bestå- og oppnå en samlet karakter i emnet. Kommunikasjon skjer via e-post og Canvas. Det er opp til studenten å sørge for at e-post er satt opp riktig med universitetet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Lisa Jean Watson

Studieprogramleder:

Lisa Jean Watson

Studiekoordinator:

Karina Sanni

Arbeidsformer

Det er sterkt anbefalt å delta i alle undervisningsaktiviteter på grunn av at det kreves øvelse i dataferdigheter og anvendelse av konsepter i laboratoriet.

Emnet undervises på engelsk; Programvaren er på engelsk; valgfrie lærebøker på engelsk. Dersom det er behov for undervisningsmateriell på norsk, må foreleser få beskjed.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Geologiseminar I (BPG110_1) 5

Åpent for

Bygg - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Byplanlegging - master i teknologi Energi, reservoar og geovitenskap - master i realfag Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing. Petroleumsteknologi - master i teknologi/siv.ing. Petroleumsteknologi - master i teknologi, femårig Samfunnssikkerhet - masterstudium
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto