Industriell assets, prosesser og prestasjon i moderne kontekst (IAM560)

Kurset fokuserer på Assets, prosesser, beslutninger og prestasjon under moderne komplekse industrielle forhold der Assets og systemer er utsatt for nye industrielle krav, utfordringer og usikkerheter. Kurset dekker spesielt egenskapene til kjerne Assets og prestasjon i moderne industrielle miljøer, og hvordan komplekse prosesser og beslutningssituasjoner påvirker ulike typer scenarier, metoder, indikatorer osv., for bedre styring av engineering, drift og prestasjon til moderne komplekse industrielle assets og systemer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

IAM560

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Industriell betydning og gjensidige avhengigheter mellom industrielle assets og prestasjon i komplekse industrielle systemer som er utsatt for nye industrielle krav, utfordringer og usikkerheter.

Kjennetegnende av kjerneprosesser i industrielle assets, beslutninger i moderne industrielle miljøer, og hvordan kompleks prosesser og beslutningssituasjoner påvirke ulike typer av scenario, metoder, indikatorer, osv. for bedre styring av tekniske og operasjonelle prestasjon i moderne komplekse industrielle assets and systemer.

Praktiske industrisaker og eksempler.

Læringsutbytte

Kunnskap

  • har inngående kunnskap om teori og metoder innenfor industrielle assets, prosesser, beslutninger og prestasjon.   
  • kan anvende kunnskap på  industrielle systemer, tekniske anlegg og organisasjoner 
  • kan analysere faglige problemstillinger knyttet til tekniske og operasjonelle prosesser, beslutningstaking og prestasjon

Ferdigheter

  • kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid
  • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
  • kan gjennomføre et avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende etiske normer

Generell kompetanse

  • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre profesjonell  arbeidsoppgaver og prosjekter
  • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialiteter og til allmennheten
  • kan bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Innleveringsoppgave 1/1 Bokstavkarakterer

Hvis en student ikke består innleveringsoppgaven, må hun/han ta dette om igjen neste gang kurset undervises.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Presentasjoner i grupper

Obligatorisk presentasjoner basert på gruppearbeid. I tillegg individuell rapport og muntlig høring dersom presentasjoner er ikke tilfredsstillende.

Obligatoriske arbeidskrav skal være godkjent av faglærer innen angitt frist.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Arbeidsformer

Forelesninger og diskusjon. Interaktiv gruppearbeid. Presentasjoner. Rapporter og muntlig vurdering ved behov.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Beslutningsteknologi og prestasjonsstyring (MOM440_1) 10
Industriell assets, prosesser og prestasjon under moderne kontekster (OFF560_1) 10
Beslutningsteknologi og prestasjonsstyring, Industriell assets, prosesser og prestasjon under moderne kontekster ( MOM440_1 OFF560_1 ) 20

Åpent for

Miljøteknologi - master i teknologi/siv.ing. Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing. Industriell teknologi og driftsledelse - master i teknologi/siv.ing. Petroleumsteknologi - master i teknologi/siv.ing. Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto