Masteroppgave Industriell teknologi og driftsledelse (IAMMAS)

Masteroppgaven er et selvstendig studentprosjekt innenfor feltet Industriell assets og driftsledelse der studentene kan demonstrere sine evner til å anvende kunnskapen tilegnet under studiene på å løse en gitt prosjektoppgave, også sine evner til å definere, utføre og levere løsninger til problemer og utfordringer i den virkelige praktiske verden for å bli ingeniør. Oppgaven vil normalt bli utført i løpet av siste semester av studiene.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

IAMMAS

Versjon

1

Vekting (Sp)

30

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Masteroppgaver kan være svært forskjellige fra hverandre. Normalt resulterer masteroppgaven i en avsluttende prosjektrapport. Siden ulike avdelinger kan ha egne krav, er det lurt å ta kontakt med rådgiver på forhånd om masterprosjektet. På et overordnet nivå vil mange masteroppgaver ha en ganske lik struktur. Først en introduksjon som presenterer bakgrunnen for oppgaven, dens formål og innhold. Deretter vil det bli presentasjon av relevant teori, eksisterende metoder og modeller relevante for prosjektet, laboratorietester etc. Deretter vil det bli presentert av analyser/eksperimenter/utviklinger gjort som en del av prosjektarbeidet, og resultatene av disse. For ikke-eksperimentelle prosjekter kan resultatene inkludere (videre) utvikling av prinsipper, metoder, modeller eller spesifikke anbefalinger. En diskusjon av oppnådde resultater ville være nyttig mot slutten, for eksempel om; hvordan oppnådde resultater kan sammenlignes med eksisterende teori, metoder og modeller? hvilke konkrete konklusjoner kan trekkes for å forbedre dagens situasjoner eller praksis? osv. Beskrivelsen av problemstillingen eller målet vil i mange tilfeller kunne gi et tidlig hint om hvordan innholdet bør organiseres.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått masteroppgave skal ha følgende læringsutbytte:
  • Kan formidle omfattende selvstendig arbeid
  • Kan beskrive oppgaven klart og ryddig og behersker fagområdets terminologi og uttrykksformer
  • Har oversikt over gjeldende internasjonal litteratur, vitenskapelig rapportering og etiske standarder på fagområdet og kan forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder
  • Kan analysere relevante teoretiske modeller eller studier støttet av forskningsresultat
  • Kan anvende og analysere relevante metodeverktøy og arbeidsmåter
  • Kan utrede problemstillingen og analysere resultat og egen konklusjon i forhold til problemstilling
  • Har evne til refleksjon og kritisk vurdering av eget arbeid
  • Kan forsvare høy etisk atferd i faglige og andre sammenhenger og slik være en god rollemodell

Forkunnskapskrav

Oppgaven gjennomføres normalt i vårsemesteret. Viser til Regler for masteroppgaver for krav om beståtte studiepoeng for å ta ut masteroppgave.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave 1/1 4.5 Måneder Bokstavkarakterer Alle

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger §2-10 Antall forsøk punkt 4:En kandidat har som hovedregel ett forsøk på en utøvende eksamen, bachelor- eller masteroppgaven.a) Det kan etter søknad innvilges et 2. forsøk dersom en kandidat ønsker å forbedre karakteren. I slike tilfeller kan kandidaten ikke gis anledning til å bearbeide en tidligere innlevert besvarelse, men må skrive en ny besvarelse på et nytt grunnlag.b) En kandidat som ikke har bestått utøvende eksamen, bachelor- eller masteroppgaven kan etter søknad innvilges et 2. forsøk. I slike tilfeller kan bachelor- eller masteroppgaven leveres inn i bearbeidet form eller det kan leveres en helt ny oppgave. Denne skal da leveres innen fastsatt frist, og blir tellende som et nytt eksamensforsøk.c) Dekan selv skal gi utfyllende regler for gjennomføring, veiledning av bachelor- og masteroppgaver. En bachelor- eller masteroppgave som ikke blir levert innen tidsfristen, blir vurdert som ikke bestått.Les mer: http://student.uis.no/getfile.php/Intranett%20Studentsider%20og%20ansattsider/Reglar1.pdf

Fagperson(er)

Faglærer:

Jawad Raza

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Arbeidsformer

Det er viktig både for student og veileder/faglig ansvarlig at man etablerer et godt samarbeid under gjennomføringen av oppgaven. Det kan for eksempel skje ved at en har regelmessige møter hvor studenten fremlegger og diskuterer arbeidet etter hvert som dette utvikler seg. Det er en god regel at studenten skal ha skrevet noe som utgangspunkt for samtale/diskusjon med veileder/faglig ansvarlig. Det er en fordel å starte skrivingen av oppgaven så tidlig som mulig. Lag en foreløpig innholdsfortegnelse for oppgaven. Etter hvert som en arbeider fylles de forskjellige kapitler og delkapitler med stoff. I starten vil teksten ofte være mangelfull og til dels i stikkordform. Men skriv ned alle idéer og tanker du kommer på underveis. Ellers kan gode idéer fort glemmes. Under arbeidet med en masteroppgave kan man til tider komme inn i frustrerende perioder der alt ser håpløst ut og ingen fremdrift er å spore. Det er da en fordel å kunne ta frem delkapitler som er så å si ferdige.

Åpent for

Industriell teknologi og driftsledelse - master i teknologi/siv.ing.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto