Fysiologi, anatomi og bevegelseslære (IDR131)

Studentene vil bli introdusert for menneskekroppens grunnleggende anatomiske strukturer, fysiologiske prosesser og mekaniske prinsipper. Dette inkluderer blant annet skjelett og muskelsystemet, hjertet og kretsløpet, energiomsetning og Newton’s lover. Emnet skal gi studentene grunnlag for å forstå fysiologiske prosesser som skjer i menneskekroppen som et resultat av fysisk og motorisk stimulering, samt å kunne analysere idrettsbevegelser ut fra et biomekanisk perspektiv med tanke på å optimalisere tekniske løsninger.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

IDR131

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

 • Begreper og terminologi innen anatomi, fysiologi og bevegelseslære
 • Grunnleggende celle- og vevsfysiologi
 • Energistoffskifte og næringsstoffenes omsetning i hvile og arbeid
 • Hormonsystemet, væskebalanse og temperaturregulering
 • Oppbygning og funksjon til: Skjelett, nervesystem og muskler - Hjerte-, kretsløp og respirasjonsorganer
 • Sentrale muskelgrupper i kroppsstammen, over- og underekstremitetene
 • Løfteteknikk, idrettsskader og rehabilitering
 • Bevegelsesanalyser av enkle styrkeøvelser og komplekse idrettsbevegelser

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten skal ha kunnskaper om:

 • Menneskekroppens anatomiske strukturer, fysiologiske prosesser og mekaniske prinsipper knyttet til fysisk aktivitet, bevegelse og idrett.
 • Kroppens fysiske yteevne og kapasitet.
 • Sammenhengen mellom fysisk aktivitet, livsstil og helse.

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:

 • Redegjøre for hvordan anatomiske strukturer, fysiologiske prosesser og mekaniske prinsipper gjør kroppen i stand til å skape kraft og bevegelse.
 • Vurdere fysiologiske egenskaper som grunnlag for individuell veiledning i fysisk aktivitet og idrett.
 • Analysere grunnleggende bevegelser i ulike idrettsaktiviteter ut fra mekaniske/organiske prinsipper og retningslinjer.

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne:

 • Anvende fysiologi, anatomi, bevegelseslære for å øke prestasjonsevne.
 • Vurdere hvordan endring i indre (fysiologiske og anatomiske) eller ytre (omgivelser) forutsetninger, samt teknisk utførelse, påvirker prestasjonsevnen.
 • Vurdere sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse som grunnlag for veiledning i livsstilsendring.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

To skriftlige eksamener

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen i fysiologi 1/2 3 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt
Skriftlig eksamen i bevegelseslære med anatomi 1/2 3 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Flervalgsoppgaver - fysiologi, Flervalgsoppgaver - bevegelseslære, Obligatorisk frammøte i akademisk skriving og oppgaveseminarer, Individuell oppgave, Bevegelsesanalyser
 • Flervalgsoppgaver med begreper i henholdsvis fysiologi, anatomi og mekanikk må være godkjent for å gå opp til eksamen i emnet.
 • 1 individuell oppgave på 1500-2000 ord med et fysiologisk tema knyttet til akademisk skriving, må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i fysiologi.
 • Gruppeinnlevering av 3 bevegelsesanalyser, hvorav 1 presenteres muntlig i klassen.
 • Obligatorisk frammøte i akademisk skriving og oppgaveseminarer

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Håvard Myklebust

Studieprogramleder:

Eva Leibinger

Emneansvarlig:

Bjørnar Kjellstadli

Faglærer:

Asta Midttun

Studiekoordinator:

Ivar Bjørnsen

Arbeidsformer

Forelesninger, teoretisk/praktiske økter, studentpresentasjoner, individuelle oppgaver, gruppeoppgaver og selvstudium.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto