Friluftsliv i skog og høyfjell (IDR233)

Studentene skal lære om friluftslivets verdigrunnlag, betydning og rolle i norsk kulturhistorie, hvilken moderne praksis har røtter i tidligere praksiskultur, og hvordan ulike friluftsliv kan bidra til et bærekraftig samfunn. Emnet gir grunnleggende kunnskap og praktiske erfaringer på å håndtere uhell og ulykker i vann, vassdrag og høyfjell. Her er simulering i felt et sentralt verktøy. Ekskursjoner ledet av faglærere, og studentledet tur i mindre grupper gir fordypning i friluftsliv knyttet til skog og høyfjell.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

IDR233

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

 • Friluftslivshistorie, vernebestemmelser, moderne friluftslivspraksiser
 • HMS i friluftsliv
 • Førstehjelp i skog og høyfjell
 • Selvberging og livredning i vann og vassdrag
 • Ekskursjoner: Høyfjelltur 1 (4 dager), Skog og høyfjellstur 2 (5 dager), Egenferd 4-5 dager
 • Klatring inne og ute
 • Tverrfaglig aktivitet
 • Tre dagsturer i nærmiljøet

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal:

 • Kunne gjøre rede for friluftslivets historie og betydning for norsk identitet.
 • Kunne gjøre rede for HMS-prinsipper i friluftsliv.
 • Ha kunnskap om planlegging av overnattingstur i skog og høyfjell.
 • Ha naturkunnskap.
 • Ha kunnskap om terminologi i klatring.

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:

 • Utføre førstehjelp i skog og høyfjell
 • Utføre selvberging og HLR i vann og vassdrag
 • Gjennomføre og lede turer i skog og høyfjell
 • Gjennomføre klatring inne og ute.
 • Bruke kart og kompass

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne:

 • Reflektere over ulike praksiser på tur og bærekraftperspektivet.
 • Organisere og evaluere turer i skog og høyfjell.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Friluftsliv fra årskurs eller tilsvarende.

Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen, oppgave og praktisk vurdering (muntlig høring)

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 2/4 3 Timer Bokstavkarakterer
Praktisk vurdering (muntlig høring) 1/4 Bokstavkarakterer
Egenferd+ filmpresentasjon 1/4 Bokstavkarakterer

Praktisk vurdering: Studentene (i grupper) framstiller en turplan for studentledet tur med overnatting. Studentene dokumenterer gjennomføringen av turen med videoopptak og redigerer dette til en film.(Gruppekarakter, 25%)Deretter blir det individuell muntlig høring, og praktisk demonstrasjon av emner i tilknytning til egenferden ( individuell karakter, 25%)Kriterier til turen, filmen og muntlig høringen vil bli tilgjengeliggjort via Canvas i oppstarten av semesteret.Skriftlig skoleeksamen 3t (50%)

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk oppmøte 80%

Obligatorisk oppmøte 80% på all undervisning og praktiske aktiviteter og ekskursjoner.

Ekskursjoner i emnet:

 • Høyfjellstur 1
 • Høyfjellstur 2 
 • Tre dagsturer i nærmiljøet

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Åge Vigane

Emneansvarlig:

Ivar Bjørnsen

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid, praktiske timer, ekskursjoner (dagsturer og overnattingsturer) og selvstudium.

Åpent for

Idrettsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto