Investeringsanalyse (IND500)

Emnet gir en gjennomgang av lønnsomhetsanalyser for investeringsprosjekter, porteføljeanalyse, kapitalkostnad, og prosesser for styring av usikkerhet i prosjekt.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

IND500

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Emnet gir en gjennomgang av lønnsomhetsanalyser for investeringsprosjekter, porteføljeanalyse, kapitalkostnad, og prosesser for styring av usikkerhet i prosjekt.

Læringsutbytte

Ferdigheter

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten bl.a. kunne:

  • beregne nåverdi for ulike typer investerinsprosjekter
  • forstå effekter av beslutningstakeres holdning til risiko på investeringsbeslutninger
  • beregne avkastningskrav til investeringer på basis av kapitalverdimodellen
  • identifisere og beskrive realopsjoner i investeringsprosjekter
  • bruke beslutningstre til å analysere investeringsprosjekter med usikkerhet og fleksibilitet
  • foreta sensitivitets- og Monte Carlo-analyser på investeringsprosjekter
  • forstå avveininger og mulige konsekvenser av finansieringsform for investeringer

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten kunne følge og forstå finansrelaterte nyheter og debatter i media og finansielle tidsskrifter. Studentene vil også kunne forstå grunnleggende investeringsbeslutninger og delta i samtaler med representanter fra bransjen.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 3 Timer Bokstavkarakterer Enkel kalkulator

Digital eksamen på campus.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk innleveringsoppgave
Studenten må ha fått godkjent en obligatorisk innleveringsoppgave for å kunne ta eksamen. Dersom oppgaven ikke blir godkjent kan ikke studenten ta eksamen.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Ca. en 3-timers forelesning hver uke og frivillige oppgaver. Undervisningen vil foregå på engelsk.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Investeringsanalyse (MIN100_1) 5

Åpent for

Masterstudenter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet og Handelshøgskolen ved UiS.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto