Beslutningsanalyse med Excel (IND520)

I dette emnet brukes reelle eksempler for å analysere bedriftsøkonomiske og mikroøkonomiske beslutningsproblemer og for å håndtere usikkerhet og konkurrerende mål i beslutningssituasjoner. Beslutningsproblemene modelleres i Excel for å bygge et solid grunnlag som kan overføres til arbeidsmarkedet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

IND520

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Analyse vil bli gjennomført for en rekke eksempler på bedriftsøkonomiske og mikroøkonomiske beslutningsproblemer. Det vil bli lagt vekt på å lage regneark-modeller som er både logisk korrekte og lette å lese, og på sensitivitetsanalyse. Valg av modell avhenger av egenskapene til problemet det jobbes med. Emnet starter med enkle lineære modeller og bygger opp til mer komplekse beslutningssituasjoner med usikkerhet. Hovedtema i emnet er optimiseringsmodeller, simuleringsmodeller, beslutningstre og dataanalyse.

Emnet er basert på bruk av Excel som er et effektivt og mye brukt verktøy for kvantitative analyser i industrien. Studenter kan jobbe på egen pc med Excel og ulike ekstraprogramvarer (add-inn) installert. De viktigste Excel tilleggsprogrammene som vil bli brukt er Analytic Solver og @RISK (del av DecisionTools Suite). Analytic Solver add-inn fungerer ikke optimalt på Mac-maskiner, mens @RISK ikke er tilgjengelig for Mac. Studenter som ikke har tilgang til egen pc kan benytte en av skolens pc-er. Noen av emnene vil bli delt på forhånd i form av opptak av forelesninger som vil danne et grunnlag for forelesningene i klasserom. Opptak av forelesninger vil bli gjort tilgjengelig for studenter etter hver forelesning, hvis ikke annet er spesifisert.

Emnet inkluderer presentasjoner fra industrien på hvordan Excel brukes i beslutningsanalyse ved deres institusjoner. Studentene vil ha mulighet til å spørre spørsmål til og kommunisere med disse representantene fra industrien.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om:

 • lineær, heltall og ikke-lineær matematisk programmering relevant for bedrifters beslutningsproblemer
 • betingelser for når forskjellige modeller kan brukes samt deres begrensinger
 • løsningsalgoritmer
 • analyse av beslutninger under usikkerhet
 • simuleringsanalyse

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten kunne:

 • sette opp en regnearkmodel av en bedrifts beslutningsproblem i Excel
 • vite når det er nødvendig å bruke LP modeller, heltallsmodeller eller ikke-lineære modeller
 • utføre sensitivitetsanalyse for LP modeller i Excel
 • lese og tolke resultater fra sensitivitetsrapporter for LP modeller, blant annet skyggepriser og slakk-verdier
 • finne best mulig løsning på beslutningsproblemer i Excel
 • analysere beslutningstre for beslutningsproblemer under usikkerhet
 • beregne verdien av ulike grader av informasjon basert på forventet verdi som beslutningskriterium
 • gjennomføre simuleringsmodeller i Excel for å vurdere konsekvenser av beslutninger under usikkerhet
 • beregne og tolke konfidensintervaller for estimater fra simuleringsmodeller
 • gi økonomisk tolkning av løsninger og hva de betyr for kostnader og begrensinger bedrifter møter i beslutningsproblemer

Generell Kompetanse

Etter fullført emne skal studenten kunne kommunisere med representanter fra industrien om:

 • hvordan et økonomisk beslutningsproblem kan formuleres som et matematisk beslutningsproblem
 • de forskjellige typer av modeller tilgjengelig og betingelsene for deres bruk
 • hvordan disse modellene kan bli implementert i praksis og løst
 • de fundamentale økonomiske begrensninger og avveininger en bedrift ofte møter i sine beslutningsproblemer

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Basiskunnskaper i bedriftsøkonomi, matematikk, mikroøkonomi, statistikk og bruk av (Excel) regneark.

Eksamen / vurdering

Mappe

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappe 1/1 1 Semestre Bokstavkarakterer

Denne mappevurderingen inkluderer følgende aktiviteter med vekting indikert i paranteser:
• 5 individuelle klasseroms-quiz (2% hver, totalt 10% av mappevurderingen)
• 1 individuell hjemmeoppgave (30%)
• 1 gruppepresentasjon i "flipped classroom"-stil med peer-review (30%)
• 1 gruppeprosjekt hvor studenter renser og forbereder data, og analyserer ved bruk av Excel - leveres som skriftlig rapport (30%)

Mappevurderingen gjelder også for studenter som ønsker å forbedre resultatet i emnet.Det tilbys ikke kontinuasjonsmuligheter på mappen. Studenter som ikke består, kan gjennomføre mappevurdering neste gang emnet ordinær undervisning.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske innleveringer

Fagperson(er)

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Normalt en fire-timers forelesning/PC-øving per uke i klasserom. Undervisningen vil foregå på engelsk. Forelesningene vil foregå ved at studentene følger/deltar i undervisningen med egne bærbare pc-er, eller via universitetets pc-er. Noen av emnene vil bli delt på forhånd i form av opptak av forelesninger som vil danne et grunnlag for forelesningene i klasserom. Opptak av forelesninger vil bli gjort tilgjengelig for studenter etter hver forelesning, hvis ikke annet er spesifisert.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Beslutningsanalyse med Excel (MIN240_1) 10

Åpent for

Master i Industriell økonomi og Master i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto