Naturfag 2 (1.-7. trinn) (MGL1081)

I kurset legges det særlig stor vekt på miljø og bærekraftig utvikling gjennom arbeid med økologi, klima, energi og miljø. Fokus settes på å utvikle kompetanse i å undervise elever slik at de videreutvikler og opprettholder oppdagerglede, undring, naturglede og handlingskompetanse. Utdanningen skal også utvikle studentens egen kompetanse i å lede utforskende arbeid og i å videreutvikle elevenes utforskende ferdigheter. Didaktikk og fag skal sees i sammenheng.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MGL1081

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I kurset legges det særlig stor vekt på miljø og bærekraftig utvikling gjennom arbeid med økologi, klima, energi og miljø. Fokus settes på å utvikle kompetanse i å undervise elever slik at de videreutvikler og opprettholder oppdagerglede, undring, naturglede og handlingskompetanse. Utdanningen skal også utvikle studentens egen kompetanse i å lede utforskende arbeid og i å videreutvikle elevenes utforskende ferdigheter. Didaktikk og fag skal sees i sammenheng.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har forskningsbasert kunnskap om elevers læring i naturfag og hvordan legge til rette for begrepsdannelse og utvikling av naturfaglig språk på barnetrinnet
 • har kunnskap om begrepet bærekraftig utvikling og miljøutfordringer knyttet til biologisk mangfold
 • har kunnskap om hvordan å undervise elever på barnetrinnet om økologi og bærekraftig utvikling gjennom bruk av varierte læringsarenaer inne og ute
 • har kunnskap om navn, egenskaper og karakteristiske trekk til noen vanlige arter/grupper av organismer.
 • har kunnskap om naturlige og menneskeskapte faktorer som former populasjoner, biotoper og økosystemer, og kan ta utgangspunkt i lokale eksempler
 • ha kunnskap om hvordan naturlig seleksjon kan gi tilpasninger og hvordan denne og andre mekanismer kan føre til evolusjonær endring av arter og populasjoner
 • har kunnskap om tverrfaglig undervisning som fremmer elevers handlingskompetanse for et bærekraftig liv i framtiden
 • har kunnskap om ulike fornybare og ikke fornybare energikilder gjennom samfunnsmessige, miljømessige og etiske problemstillinger
 • har kunnskap om vær- og klimasystemer både lokalt og globalt og kan drøfte problemstillinger knyttet til klimaendringer
 • har kunnskap om læring om sentrale stoffers betydning og kretsløp i naturfaglige- og miljøsammenhenger
 • har kunnskap om grunnleggende elektromagnetisme og dens betydning i naturfaglige og samfunnsmessige sammenhenger
 • har kunnskap om læring av sentrale begreper som bevaring, overføring og kvalitet ved ulike energiformer gjennom å knytte disse til ulike områder av naturfaget

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring på barnetrinnet og gi læringsfremmende tilbakemeldinger tilpasset elevers forutsetninger og behov
 • kan anvende en integrert naturfagundervisning og benytte naturfag som regifag i dagsaktuelle tverrfaglige sammenhenger i forbindelse med bærekraftig utvikling
 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over egen undervisning på barnetrinnet forankret i forskning, teori og praksis og med spesielt fokus på utforskende arbeidsmåter
 • kan tilrettelegge naturfagundervisning som fremmer alle grunnleggende ferdigheter
 • kan anvende relevant naturfagutstyr knyttet til emnet

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i fagdidaktisk forskning om undervisning og læring i naturfag med fokus på progresjon og dybde i begrepsdanning, kritisk tenkning og argumentasjon
 • kan bidra og delta i prosjekt for å utvikle utforskende undervisningspraksis i naturfag på barnetrinnet
 • kan knytte egen rolle som naturfaglærer til etiske, sosiale, økonomiske og politiske problemstillinger som angår naturvitenskap og teknologi i samfunnet

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MGL1080 Naturfag 1 (1.-7. trinn)

Eksamen / vurdering

Muntlig og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/2 55 Minutter Bokstavkarakterer
Skriftlig eksamen 1/2 4 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator

Muntlig eksamen avholdes i midten av semesteret og har en varighet på inntil 55 minutter (inkludert tid til forberedelse). Skriftlig eksamen avholdes på slutten av semesteret og har en varighet på 4 timer. Alle vurderinger må være bestått for å få samlet karakter i emnet. I tillegg må hvert delemne i den enkelte eksamen være bestått for å bestå eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

80 % obligatorisk tilstedeværelse, Inntil åtte skriftlige og seks digitale arbeider, Artsprøve

Da det er praktiske aktiviteter i alle undervisningsøkter er det obligatorisk frammøte til all undervisning og krav om minst 80 % tilstedeværelse.

Inntil åtte skriftlige og seks digitale arbeider. Hver med et omfang på inntil seks sider. I tillegg kan det være inntil tre teknologiprosjekter. Arbeidene må være godkjent.

Artsprøve. Studenten må kunne bestemme et utvalg arter fra artspensum. Prøven må være bestått for å gå opp til eksamen. Tidspunkt for prøven blir bestemt etter avtale med studentene.

Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 3-8 nr. 3.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Espen Lunde

Faglærer:

Espen Lunde

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Praksiskoordinator:

Karen Elizabeth Gilje Woie

Studiekoordinator:

Ida Margrethe Eikaas

Arbeidsformer

Med bakgrunn i stoffets egenart og målet for studiet vil det veksles mellom forelesninger, seminarer, laboratoriearbeid, ekskursjoner, rapportskriving, prosjektarbeid og selvstudium.

Helt i begynnelsen av semesteret kan det bli arrangert en ekskursjon til fjell (to døgn) med overnatting. De faglige temaene vil konsentrere seg om viktige økologiske faktorene for fjelløkosystemene, vegetasjonssonering i fjellet og artskunnskap (plante- og dyreliv). Deltagelse på denne ekskursjonen er anbefalt, men ikke obligatorisk.

I tillegg vil det bli arrangert inntil seks ekskursjoner i Stavangerområdet i undervisningstiden. Disse blir uten overnatting. Nærmere avtaler om dato og tid vil bli avklart ved studiestart. Studentene må selv dekke utgifter til transport.

Forventet arbeidsinnsats:

 • Undervisning 134 timer
 • Eksamen og obligatoriske prøver ca 6 timer
 • Praksis (3x40) = 120 timer
 • Egenaktivitet 540 timer

Praksis

Praksis 15 dager

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto