Hopp til hovedinnhold

Pedagogikk og elevkunnskap 1. Lærerens undervisning i det mangfoldige klasserom (MGL1100)

Emnet har fokus på læring og undervisning, og på kompleksitet og dilemmaer knyttet til lærerarbeidet og det å skape likeverdige vilkår for deltakelse for alle elever, i en inkluderende skole preget av mangfold. Etter endt emne skal studentene ha utviklet kunnskaper om og ferdigheter i profesjonell utøvelse av yrket, med fokus på anvendelse av teoretiske og profesjonsetiske perspektiv i didaktiske møter med elever på 1.-7. trinn.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MGL1100

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

OM FAGET PEDAGOGIKK OG ELEVKUNNSKAP

Pedagogikk og elevkunnskap, ved Universitetet i Stavanger, er delt i to sykluser som til sammen utgjør 60 studiepoeng. PEL-fagets første 30 studiepoeng ligger på utdanningens første og andre semester, mens de siste 30 er lagt fjerde studieår. For å styrke lærerkompetansen i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn, utgjør emner knyttet til religion, livssyn og etikk en integrert modul i faget. For å følge opp rammeplanens føringer om profesjonsretting og progresjon og med det utvikling av studentenes profesjonskompetanse, er innholdet ordnet i henhold til tre faglig overordnende og gjennomgående begrepspar:

 • Læring - undervisning: PEL-faget skal være profesjonsrettet og utvikle studentenes forståelse av at lærerarbeidet blant annet innebærer å gjennomføre en undervisning som sikrer gode læringsprosesser for alle elevene.
 • Inkludering - mangfold: I Rammeplan for grunnskolelærerutdanningen er det understreket at studentene skal kvalifiseres for å tilpasse opplæringen til alle elevene. Av den grunn vil det å være lærer i en inkluderende skole preget av elevmangfold være en av de overordnede tematikkene i faget.
 • Profesjonsutvikling - profesjonsfelleskap: Lærerrollen er mangefasettert og i stadig forandring fordi lærerarbeidet endres i takt med samfunnet, i takt med myndighetenes krav til læreren og i takt med utviklingsprosesser i profesjonen. For å forberede studentene på at lærerarbeid innebærer deltakelse i profesjonsfellesskap på ulike nivå, vil de systematisk bli utfordret til å lære sammen med andre.

De overordnete begrepsparene skal danne grunnlag for utvikling av en profesjonskompetanse som bidrar til forutsetninger for å møte elevmangfold og mangfold i skolens profesjonsfellesskap. Begrepsparene vil vektlegges ulikt i de ulike emnene, og vil tidvis være naturlig integrert i hverandre. I pel 1 vektlegges særlig begrepsparet læring - undervisning. En slik orientering er og i samsvar med Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-06-07-860.  

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om lærerprofesjonen og lærerarbeidet
 • har kunnskap om grunnskolens formål, danningsoppdraget og styringsdokumenter
 • har kunnskap om ulike forståelser av læring, mestring og motivasjon og hvordan tilrettelegge for dette, tilpasset elevene på 1.-7.trinn
 • har kunnskap om sentrale didaktiske prinsipp som er aktuelle for elevene, også tilpasset for begynneropplæringen 
 • har kunnskap om sentrale kjennetegn ved elevene på 1.-7. trinns kognitive, sosiale, emosjonelle og kroppslige utvikling
 • har kunnskap om varierte arbeidsmåter, vurderingsformer og grunnleggende ferdigheter
 • har kunnskap om hvordan tilrettelegge for deltakelse i klassefellesskapet og om hvordan dette skaper vilkår for elevers læring.

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende fagbegrep og begrunne sine didaktiske valg i teori om læring og undervisning, også i begynneropplæringen 
 • kan reflektere over og anvende forskningsbasert kunnskap til å utøve god klasseledelse og utvikle et trygt og inkluderende læringsmiljø for elevene på 1.-7.trinn
 • kan planlegge og gjennomføre systematisk observasjon og analysere data fra observasjon
 • kan presentere ulike dilemmaer i lærerarbeidet med et profesjonsetisk utgangspunkt
 • kan forholde seg til sjanger og formkrav i akademisk skriving, anvendelse av faglitteratur samt ivareta grunnleggende forskningsetiske krav

Generell kompetanse

Studenten

 • kan til en viss grad planlegge, gjennomføre og vurdere egen og andres undervisning med utgangspunkt i eksisterende rammefaktorer og gjeldende læreplanverk
 • kan delta i faglige diskusjoner om profesjonsetiske aspekter ved lærerarbeidet for elever på 1.-7. trinn
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 6 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Gruppeoppgave, Digital prøve, En individuell fagtekst., Drøfting av case., Obligatorisk undervisning
 1. Gruppeoppgave. Planlegging, gjennomføring og refleksjon av observasjon knyttet til første praksisperiode. Vurdering: Godkjent/ikke godkjent.
 2. Digital prøve. Vurdering: Godkjent/ikke godkjent.
 3. En individuell fagtekst på 1500-2000 ord. Vurdering: Godkjent/ikke godkjent.
 4. Drøfting av case. Vurdering: Godkjent/ikke godkjent.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Obligatoriske undervisningsaktiviteter

I Pedagogikk og elevkunnskap vil studentene bli utfordret på koplingen mellom teori og praksis. Deler av undervisningen vil gå med til å diskutere hvilke konsekvenser de faglige begrepene kan ha for arbeidet i skolen. Videre vil studentene få trening i å analysere elevers læring fra ulike perspektiv. Faget skal føre til faglig refleksjon, personlig vekst og yrkesetisk bevissthet. Evnen til kritisk refleksjon oppøves blant annet i diskusjoner der studentene anvender fagets begrepsapparat. I undervisningen vil studentene også møte et mangfold av arbeidsmåter som alle har som formål å dyktiggjøre dem i lærergjerningen. Derfor vil 70 % tilstedeværelse i undervisningen være påkrevd.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Ingunn Eikeland
Faglærer: Finn Martinsen
Studieprogramleder: Ingeborg Knævelsrud
Studiekoordinator: Ida Margrethe Eikaas
Praksiskoordinator: Karen Elizabeth Gilje Woie
Praksiskoordinator: Kitty Marie Garborg
Arbeidsformer
Å kunne delta et profesjonsfellesskap fordrer evne til samhandling på ulike nivå. Studentene vil derfor møte et mangfold av arbeidsmåter, digitale verktøy og vurderingsformer, som bl. a speiler arbeidsmåtene og vurderingsformene i skolen.
Praksis
5 dager med observasjonspraksis i skole og 5 dager observasjonspraksis i barnehage inngår i dette semesteret.
Åpent for
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram
Emneevaluering
Fagutvalg, tidligdialog og sluttevaluering  
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto