Hopp til hovedinnhold

Spesialpedagogikk (1.-7. trinn) (MGL1500)

Emnet bygger på faget Pedagogikk og elevkunnskap og gir studentene teoretisk og praktisk tilnærming til spesialpedagogiske utfordringer i trinn 1-7 og 5-10 når det gjelder skolens og lærerens utfordringer med å ivareta alle elever i et mangfoldig læringsmiljø. Viktige tema er inkluderende pedagogikk, trivsel og psykisk helse i skolen og utfordringer knyttet til lese- og skriveopplæring. Emnet er obligatorisk for de som skal ta master innenfor grunnskolelærerutdanning med fordypning i spesialpedagogikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MGL1500

Versjon

1

Vekting (Sp)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Spesialpedagogikk bygger videre på perspektivene i faget Pedagogikk og elevkunnskap og skal gi studentene utvidet kunnskap om, og forståelse av, spesialpedagogiske utfordringer i en skole for alle. Faget er organisert som et felles emne for trinn 1-7 og 5-10. Differensieringen mellom de to studieprogrammene ivaretas innenfor obligatoriske arbeidskrav, praksis og eksamen. Studenter som ønsker å ta master innenfor grunnskolelærerutdanning med fordypning i spesialpedagogikk, må velge dette emnet. Emnet skal gi studentene mulighet til fordype seg i følgende tre tema knyttet til skolens og lærerens utfordringer med å ivareta alle elever i et mangfoldig læringsmiljø: (i) tema A, Inkluderende pedagogikk, (ii) tema B, Trivsel og psykisk helse i skolen og (iii) tema C, Utfordringer knyttet til lese- og skriveopplæring. Disse tre temaene undervises i sekvensielle bolker i nevnte rekkefølge.

Emnet Spesialpedagogikk gir teoretisk og praktisk pedagogisk innsikt i hvordan perspektiver på deltakelse i læringsfellesskap gir innhold og mening til målet om inkluderende opplæring.

Organisering/innhold:

Emnet skal gi studentene mulighet til å fordype seg i tre sentrale tematikker, og er derfor strukturert gjennom tre like store deler:

Modul 1: Inkluderende pedagogikk 

Modul 2: Trivsel og psykisk helse i skolen 

Modul 3: Utfordringer knyttet til lese- og skriveopplæring 

 

Modul 1: Inkluderende pedagogikk

I dette emnet vil flere perspektiver knyttet til lærerens tilrettelegging av inkluderende opplæring i et mangfoldig klasserom bli utdypet og videreført. Målet er økt innsikt i inkluderende og ekskluderende prosesser i skole og klasserom. Med utgangspunkt i et deltakelsesperspektiv på læring vil denne delen av emnet gi kompetanse for tilrettelegging og vurdering av elevers læringsprosesser.

Modul 2: Trivsel og psykisk helse i skolen

Emnet skal gi studentene forståelse for hva som fremmer trivsel og psykisk helse i skolen med fokus på barn som viser sosiale og emosjonelle vansker. Studiet vil si noe om årsaken til disse, samt hvordan skolen kan forebygge, avdekke og avhjelpe disse vanskene. Faktorer både på individ og systemnivå vil bli vektlagt, samt interaksjonen mellom faktorene på de ulike nivåene.

Modul 3: Utfordringer knyttet til lese- og skriveopplæring

I emnet vil det legges vekt på risikofaktorer for og identifisering av lese- og skrivevansker, og undervisning som støtter elever som strever med lesing og skriving. Målet er økt innsikt i faktorer som har betydning for elevenes lese- og skriveutvikling, og kunnskap om undervisning som kan bidra til at alle elever får best mulig forutsetninger for deltakelse i skriftsamfunnet og læring i skolen.

Læringsutbytte

En student med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytter:

Modul 1: Inkluderende pedagogikk

Kunnskap

 • Ha kunnskap om spesialundervisningens historiske utviklingslinjer og den aktuelle situasjonen i skolen 
 • Ha kunnskap om framveksten av, og sentrale aspekter ved, inkluderende pedagogikk med fokus på mangfold, deltakelse og læring 

Ferdigheter

 • Kunne drøfte forholdet mellom allmennpedagogikk og spesialpedagogikk
 • Kunne bidra til utvikling av et læringsfellesskap som er tilrettelagt for variasjon i elevgruppen, og som sikrer deltakelse og læringsutbytte for alle

Generell kompetanse

 • Kunne reflektere over lærerens profesjonelle yrkesutøvelse knyttet til kvalitet i skolen
 • Kunne reflektere over opplæringens utilsiktede konsekvenser for elever i sårbare situasjoner

Modul 2: Trivsel og psykisk helse i skolen

Kunnskap

Studentene skal ha kunnskaper om:

 • individuelle og kontekstuelle risikofaktorer for trivsel og psykisk helse i skolen med fokus på sosiale og emosjonelle vansker
 • generell pedagogisk tilnærming, samt spesielle tiltak, på individ og systemnivå, i møte med barn/elever som viser sosiale og emosjonelle vansker for god trivsel og psykisk helse.

Ferdigheter

Studentene skal kunne:

 • analysere risikofaktorer og uttrykksformer, både på individ og systemnivå, knyttet til sentrale former for sosiale og emosjonelle vansker med fokus på deres trivsel og psykiske helse.
 • kunne arbeide selvstendig med forebygging og problemløsning, både på individ og systemnivå, knyttet til sosiale og emosjonelle vansker, trivsel og psykisk helse.

Generell kompetanse

Studentene skal tilegne seg generell kompetanse innen trivsel og psykisk helse i skolen ved å:

 • ha en grunnleggende forståelse av hva sosiale og emosjonelle vansker innebærer og hva som kan være risikofaktorer for denne type vansker
 • kunne forebygge, avdekke og avhjelpe sosiale og emosjonelle vansker og legge best mulig til rette for læring for barn/elever med denne type vansker

Modul 3:

Studentene skal ha kunnskaper om

 • lese- og skriveutvikling
 • faktorer som kan påvirke utviklingen av lese- og skriveferdighet
 • hvordan lese- og skriveopplæring kan skape mestring hos elever med lese- og skriveutfordringer og inkludering av dem i opplæringen.

Studentene skal kunne

 • kjenne igjen og beskrive kvalitative trekk ved lese- og skriveferdighet hos elever med ulik alder.
 • planlegge, gjennomføre og vurdere evidensbasert, tilpasset opplæring i lesing og skriving i ulike aldersgrupper og i flere fag, og gi adekvat støtte til elever som opplever utfordringer.

Generell kompetanse

 • studentene skal kunne reflektere over hvilken innvirkning deres rolle som profesjonsutøver har for elevenes muligheter for realisering og deltakelse i utdanning, yrkesliv og i samfunnet ellers når det kreves lesing eller skriving
Forkunnskapskrav
Et av følgende alternativer:
MGL1100 Pedagogikk og elevkunnskap 1. Lærerens undervisning i det mangfoldige klasserom, MGL1200 Pedagogikk og elevkunnskap 2. Det inkluderende klasserom i en skole preget av mangfold.
GLU1100 PEL 1. år ( 1. - 7. trinn) ; Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling, GLU1200 PEL 2. år (1. - 7. trinn) ; Elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling
GLD1100 PEL 1. år ( 1. - 7. trinn) ; Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling, GLD1200 PEL 2. år (1. - 7. trinn) ; Elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling
MGD1100 Pedagogikk og elevkunnskap 1. Lærerens undervisning i det mangfoldige klasserom, MGD1200 PEL 2. år (1. - 7. trinn) ; Det inkluderende klasserom i en skole preget av mangfold
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 1 Uker Bokstavkarakterer Alle

Mappevurdering: Tre skriftlige tekster skal inn i mappen. Disse er bearbeidede versjoner av arbeidskravene.Hver tekst skal være på 2500 ord +/- 10 %. Det gis en samlet karakter (A-F) for mappevurderingen.Alle tre eksamenstekstene må være bestått for å få karakter i emnet.Ved stryk kan kandidaten velge mellom å bearbeide de allerede innleverte modulene, eller velge å erstatte en eller flere moduler med nye bearbeida moduler. Ved stryk vil kandidaten ikke få mulighet til videre veiledning. Den bearbeida mappen blir levert i den ordinære perioden for kontinuasjonseksamen.»

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Tema A, Tema B, Tema C, 70 % obligatorisk tilstedeværelse

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering: godkjent arbeidskrav og 70% obligatorisk tilstedeværelse i hver av de tre modulene.

Det er ett arbeidskrav i hver av de tre modulene. Hvert arbeidskrav er en skriftlig tekst på 1500 (+/- 10%) ord og vurderes til godkjent/ikke godkjent. En bearbeidet versjon av hver tekst legges inn i eksamensmappen. Arbeidskravene er praksisrettet. Arbeidskravene, og den bearbeida eksamensversjonen, differensieres mot det studieprogrammet (1-7 eller 5-10) studentene følger. Alle arbeidskravene må være godkjent for å gå opp til vurdering. Studenter som får én eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form. 

Obligatoriske tilstedeværelse

I faget spesialpedagogikk vil studentene bli utfordret på koplingen mellom teori og praksis. Deler av undervisningen vil gå med til å diskutere hvilke konsekvenser de faglige begrepene kan ha for arbeidet i skolen. Faget skal føre til faglig refleksjon, personlig vekst og yrkesetisk bevissthet. Evnen til kritisk refleksjon oppøves blant annet i diskusjoner der studentene anvender fagets begrepsapparat. Å kunne delta i profesjonsfellesskap fordrer evne til samhandling på ulike nivå. I undervisningen vil studentene derfor møte arbeidsmåter som forelesninger, gruppeoppgaver, studentframlegg, refleksjonsnotat, diskusjoner, artikkelanalyser, casediskusjoner og digitale verktøy som alle har som formål å dyktiggjøre dem i lærergjerningen. Derfor vil 70 % tilstedeværelse i hver av modulene i den sekvensielle undervisningen for (i) tema A, (ii) tema B og (iii) tema C være påkrevd.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Ingunn Eikeland
Faglærer: Trude Havik
Faglærer: Finn Martinsen
Studieprogramleder: Ingeborg Knævelsrud
Studiekoordinator: Ida Margrethe Eikaas
Studiekoordinator: Kjersti Gjedrem
Praksis

Praksis inngår i emnet. Praksis skal særlig fokusere på undervisningssituasjoner der elever med behov for spesiell tilrettelegging, eller som har vedtak om spesialundervisning, får opplæring i ordinære klasser. Av interesse er også arbeid med å identifisere faglige- eller sosiale utfordringer i klassen/skolen. Aktuelle tema er skolens organisering av spesialundervisning og det spesialpedagogiske arbeidet, generelle retningslinjer og aktuelle utfordringer slik lærer vurderer dette.

I praksisperioden vil det bli organisert en læringssamtale med studenter, praksislærer og faglærer. Tema for samtalen kan være spørsmål om hvordan inkludere alle elever til deltakelse i fellesskapet.

Emneevaluering
Tidligdialog gjennomføres hvert semester og det etableres et fagutvalg med studentrepresentanter. I tillegg evalueres emnet minst hvert tredje år, i tråd med fakultetets regler for kvalitetssikring
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto