Praksis 1.-7., 3. år 5. semester (15 dager) (MGL1P30)

Kontaktlærerrollen, det psykososialt miljøet og skolen som organisasjon er hovedtemaer i praksisstudiet 3. år. Hvordan didaktikk utøves vil være et gjennomgående tema i hele praksisstudiet.

Digitale ferdigheter er et tverrfaglig spor i 5. semester.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MGL1P30

Versjon

1

Vekting (stp)

0

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Kontaktlærerrollen og det psykososiale miljøet er hovedtemaer i praksisstudiet 3. år. Hvordan didaktikk utøves vil være et gjennomgående tema i hele praksisstudiet.

Digitale ferdigheter er et tverrfaglig spor i 5. semester.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har kunnskaper om

 • profesjonsrettet pedagogikk og profesjonsetikk
 • kontaktlærerrollen
 • fagdidaktikk om læring og læreforutsetninger som grunnlag for å legge til rette for tilpasset undervisning i det flerkulturelle klasserom
 • elever, elevers læreforutsetninger og hvordan vanskelige situasjoner påvirker elevers læreforutsetninger
 • det helthetlige skoleløpet og overgangene mellom barneskole - ungdomsskole

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • utvise profesjonsutøvelse gjennom å planlegge, gjennomføre, lede, vurdere og kommentere undervisning som didaktisk møte, alene og sammen med medstudenter, praksislærere og faglærere
 • anvende hensiktsmessige arbeidsmåter og vurderingsformer, samt bruke analoge og digitale ressurser som grunnlag for tilpasset opplæring
 • samhandle med andre yrkesgrupper internt og eksternt
 • drøfte undervisning og læring ut fra profesjonsetiske perspektiv

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • inngå i didaktiske diskusjoner både på klasse- og skolenivå og kommentere skolens betydning i samfunnet og lærerens betydning i skolen i dag i et profesjons-etisk perspektiv
 • analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger og bidra til utvikling av faglige fellesskap ved den enkelte skole

Forkunnskapskrav

Bestått praksis 1. år. Bestått praksis 2. år eller ha eksamensrett i emnene.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Levering av praksisrapport etter praksis 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Praksis vil bli vurdert til bestått/ikke bestått, i tillegg vil det foregå løpende skikkethetsvurdering etter forskrift om skikkethet i høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. juni 2006. Se lenke: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksis.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Planlegg og gjennomføre en undervisningsøkt på egenhånd. Lage observasjonsoppgaver til medstudenter og praksislærer.

Delta på en utviklingssamtale (eventuelt et forelremøte) hvis mulig.

Øvrige arbeidskrav knyttet til fag i semesteret, se emneplan for fag.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Praksiskoordinator:

Karen Elizabeth Gilje Woie

Faglærer:

Ivar Bjørnsen

Studiekoordinator:

Ida Margrethe Eikaas

Emneansvarlig:

Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Observasjon av medstudenter og elever, samt drøfting og refleksjon. Bruke et relevant og variert utvalg arbeidsmetoder, med vekt på valgfaget til studenten.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto