Hopp til hovedinnhold

Praksis 1.-7., 3. år 5. semester (15 dager) MGL1P30

Kontaktlærerrollen, det psykososialt miljøet og skolen som organisasjon er hovedtemaer i praksisstudiet 3. år. Hvordan didaktikk utøves vil være et gjennomgående tema i hele praksisstudiet.

Digitale ferdigheter er et tverrfaglig spor i 5. semester.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MGL1P30

Vekting (SP)
Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har kunnskaper om

 • profesjonsrettet pedagogikk
 • fagdidaktikk om læring og læreforutsetninger som grunnlag for å legge til rette for tilpasset undervisning i det flerkulturelle klasserom
 • elever, elevers læreforutsetninger og vanskelige situasjoner påvirker elevers læreforutsetninger
 • profesjonsetikk
 • skolen som lærende organisasjon og profesjonelt læringsfellesskap som metode for FoU i skolen
 • det helthetlige skoleløpet og overgangene mellom barneskole - ungdomsskole og ungdomsskole og videregående skole

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • utvise profesjonsutøvelse gjennom å planlegge, gjennomføre, lede,  vurdere og kommentere undervisning som didaktisk møte, alene og sammen med medstudenter, praksislærere og faglærere
 • anvende hensiktsmessige arbeidsmåter og vurderingsformer, samt bruke digitale ressurser som grunnlag for tilpasset opplæring
 • samhandle med andre yrkesgrupper internt og eksternt
 • drøfte undervisning og læring ut fra profesjonsetiske perspektiv

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • inngå i didaktiske diskusjoner både på klasse- og skolenivå og kommentere skolens betydning i samfunnet og lærerens betydning i skolen i dag i et profesjons-etisk perspektiv
 • analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger og bidra til utvikling av faglige fellesskap ved den enkelte skole
 • kommentere egen profesjonelle utvikling som lærer og uttrykke sin egen læreridentitet så langt
Innhold

Kontaktlærerrollen, det psykososialt miljøet og skolen som organisasjon er hovedtemaer i praksisstudiet 3. år. Hvordan didaktikk utøves vil være et gjennomgående tema i hele praksisstudiet.

Digitale ferdigheter er et tverrfaglig spor i 5. semester.

Forkunnskapkrav
Bestått praksis 2. år eller utestå med maksimum 7 praksisdager uten varsel med fare for å få ikke bestått praksis 2. år.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 Bestått - Ikke bestått

Praksis vil bli vurdert til bestått/ikke bestått, i tillegg vil det foregå løpende skikkethetsvurdering etter forskrift om skikkethet i høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. juni 2006. Se lenke: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksis.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Planlegg og gjennomføre en undervisningsøkt på egenhånd. Lage observasjonsoppgaver til medstudenter og praksislærer.

Delta på et foreldremøte og/eller en utviklingssamtale

Øvrige arbeidskrav knyttet til fag i semesteret, se emneplan for fag.

Fagperson(er)
Praksiskoordinator: Karen Elizabeth Gilje Woie
Faglærer: Ivar Bjørnsen
Emneansvarlig: Kitty Marie Garborg
Arbeidsformer
Observasjon av medstudenter og elever, samt drøfting og refleksjon. Bruke et relevant og variert utvalg arbeidsmetoder, med vekt på valgfaget til studenten.
Emneevaluering
Praksisskolen gjennomfører en tidligdialog samtidig med midtveisvurderingen. UiS gjennomfører en elektronisk sluttevaluering av emnet siste dag i praksis perioden. Sluttevalueringen legges frem og drøftes i praksisutvalget og et sammendrag sendes til programutvalget for M-GLU 1-7.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto