Matematikk 2, emne 1 (5.-10. trinn) (MGL2311)

I dette emnet fordyper studenten seg i noen av temaene fra Matematikk 1, særlig funksjonslære. Fokus er mer konsentrert og forskningsrettet enn i Matematikk 1.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MGL2311

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Matematikk 2 er de siste 30 studiepoengene i matematikk i grunnskolelærerutdanningen for 5.-

10. trinn, og gir grunnlag for videre fordyping innenfor matematikk/matematikk fagdidaktikk og høyere grads studium som en mastergrad. Emne 1 består av funksjonslære med tilhørende didaktiske aspekter. Studiet legger vekt på å videreutvikle matematisk kunnskap, forståelse og ferdigheter innen funksjonslære.

Faget i lærerutdanningen

Gjennom matematikkfaget for trinn 5-10 skal studentene utvikle undervisningskunnskap i matematikk. Dette innebærer at de må ha en solid og reflektert forståelse for den matematikken elevene skal lære og hvordan denne utvikles videre på de neste trinnene i utdanningssystemet. Videre kreves matematikkfaglig kunnskap som er særegen for lærerprofesjonen. Slik kunnskap omfatter, i tillegg til selv å kunne gjennomføre og forstå matematiske prosesser og argumenter, også å kunne analysere slike som foreslås av andre med tanke på å vurdere deres holdbarhet og eventuelle potensial. Undervisningskunnskap innebærer også å ha didaktisk kompetanse som gjør at studentene kan sette seg inn i elevenes perspektiv og læringsprosesser, og gjennom variasjon og tilpasning kunne tilrettelegge matematikkundervisning for elever med ulike behov og med ulik kulturell og sosial bakgrunn på en slik måte at matematikk framstår som et meningsfullt fag for alle elever.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal:

  • Kjenne grensebegrepet for reelle funksjoner, og kunne definere kontinuitet, deriverbarhet og integrasjon ved grensebegrepet.
  • Kunne derivere elementære funksjoner, og bruke den deriverte til å beskrive funksjonen, spesielt bestemme dens ekstremalpunkter.
  • Kunne regne med endelige og uendelige følger og rekker.
  • Kunne antiderivere ved teknikkene substitusjon, delvis integrasjon og delbrøksoppspalting.
  • Kunne løse 1. ordens lineære og separable differensiallikninger samt bruke disse i anvendelser.
  • Kunne relatere det matematikkfaglige innholdet i emnet til matematikken på 5. til 10. trinn.

Ferdigheter

Studenten skal:

  • kunne vurdere elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring
  • kunne bruke varierte undervisningsformer forankret i teori og egen erfaring, herunder valg, vurdering og utforming av oppgaver og aktiviteter

Generell kompetanse

Studenten skal:

  • kunne delta og bidra i FoU-prosjekter og andre samarbeidsprosjekter med tanke på å forbedre matematikkfagets praksis

Forkunnskapskrav

MGL2113 Matematikk 1 emne 1, MGL2114 Matematikk 1 emne 2
For å bli tatt opp til MGL2311 må du ha bestått MGL2113 og MGL2114

Eksamen / vurdering

FOU-oppgave og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
FOU-oppgave 2/5 Bokstavkarakterer
Skriftlig eksamen 3/5 6 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator

FOU-oppgaven er et fagdidaktisk arbeid. Oppgaven skal være på 4000 ord +/- 10 %, linjeavstand 1,5 (halvannen), Times Roman punktstørrelse 12. Forord, innholdsfortegnelse, sammendrag, litteraturliste og vedlegg teller ikke med. Det er mulig å skrive oppgaven sammen med én medstudent. Oppgaven når to skriver sammen: 5000 ord +/- 10 %.Alle vurderingene må være bestått for å få karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Arbeidskrav, 70% frammøte

Gjennom semesteret skal det leveres to arbeidskrav i funksjonslære.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Det er krav om 70 % tilstedeværelse i dette emnet.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Vidar Kjetilstad

Studiekoordinator:

Ivar Bjørnsen

Studiekoordinator:

Kjersti Gjedrem

Praksiskoordinator:

Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Arbeidsformene i undervisningssituasjonen skal variere, og studentene skal få kjennskap til ulike arbeidsformer som brukes i matematikkundervisning i grunnskolen som for eksempel forelesning, lærerstyrte aktiviteter/dialog, selvstendig arbeid og gruppearbeid. Det legges opp til en stor grad av deltakelse og egeninnsats fra studentenes side.

Forventet timeinnsats (413 timer): Undervisning: 77 timer

Forberedelse + etterarbeid: 214 timer

FOU-oppgave: 100 timer

Eksamen med forberedelse: 22 timer

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto