Hopp til hovedinnhold

Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL300M)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MGL300M

Versjon

1

Vekting (Sp)

45

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold
Masteroppgaven skal være et individuelt, selvstendig vitenskapelig arbeid og den skal være profesjonsrettet og praksisorientert. Innholdet kan omfatte en empirisk undersøkelse eller kan være rent teoretisk. Det empiriske arbeidet kan være av kvalitativ og/eller kvantitativ art. Arbeidet med masteroppgaven skjer under veiledning. I forbindelse med veiledning vil det bli arbeidet med en prosjektbeskrivelse og det kan bli tilbudt aktuelle metodeseminarer, samt eventuelle seminarer knyttet til databearbeiding.
Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:  

Kunnskaper

  • Ha kunnskaper om planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av et selvstendig mastergradsprosjekt
  • Kunne vurdere og anvende teori og metoder som er relevant for oppgavens problemstilling

Ferdigheter

  • Kunne planlegge og gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt og dokumentere dette gjennom en masteroppgave
  • Kunne kritisk gjennomgå forskningslitteratur på feltet
  • Kunne formidle eget forskningsprosjekt på en faglig forsvarlig måte

Generell kompetanse

  • Kunne kritisk vurdere kvalitet, gyldighet og relevans av egne og andres forskningsarbeider
  • Kunne identifisere og reflektere over aktuelle forskningsetiske problemstillinger i eget forskningsprosjekt
Forkunnskapskrav
MGL1500 Spesialpedagogikk (1.-7. trinn)
Studenten må ha bestått en FoU-oppgave i 3. året på syklus 1, i tillegg til at studenten må ha bestått valgemne i spesialpedagogikk på grunnskolelærerutdanningen, eller tilsvarende godkjent emne.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave 1/1 Bokstavkarakterer

Omfanget på masteroppgaven er på 20 000- 40 000 ord med skrifttype 12 og linjeavstand 1, 5 (i Times New Roman eller tilsvarende skrifttype). Forside, innholdsfortegnelse, forord, litteraturliste og vedlegg teller ikke med i omfanget.Det er mulig å søke om å få skrive masteroppgaven i artikkelformat med overbygging.Artikkel skal være på 5000-7000 ord + overbygging 5000-8000 ord. Rammen på 5000-7000 ord for artikkel kan fravikes hvis det valgte tidsskrift har andre begrensinger. Masteroppgaven skrives på norsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Prosjektbeskrivelse, Presentasjon av masteroppgave

Muntlig presentasjon av masteroppgaven 20-30 minutter, godkjent/ikke godkjent. Hvis kandidaten må levere ny eller bearbeidet oppgave, skal det avholdes ny presentasjon.

Studenter som får én eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til vurdering. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 3-8 nr. 3.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Vegard Moen
Studiekoordinator: Karen Elizabeth Gilje Woie
Studiekoordinator: Karen Elizabeth Gilje Woie
Studieprogramleder: Ingeborg Knævelsrud
Åpent for
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig master, deltid
Emneevaluering
Emnet vurderes i henhold til kvalitetssystemet ved UiS.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto