Hopp til hovedinnhold

Lærerens undervisningskunnskap i kroppsøving (MGL3065)

Dette emnet belyser sentrale problemstillinger knyttet til kroppsøvingsfagets bakgrunn og utvikling i skolen nasjonalt og internasjonalt. Innholdet og utøvelsen av kroppsøvingslærerutdannelsen vil også gjøres til gjenstand for analyser og refleksjon.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MGL3065

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold
Innholdet sentreres rundt tre tema:
 • Legitimering av kroppsøvingsfaget og drøfting av læreplaner i kroppsøvingsfaget. Kroppsøvingsfagets tradisjoner og innhold som begrensninger og muligheter for undervisning og læring vil være sentralt.
 • Kroppsøvingslærerens profesjonsutvikling. Kroppsøving som danningsfag. 
 • Hvordan arbeide forskningsbasert med undervisning gjennom Lesson Study
Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten skal ha:

 • Inngående kunnskap innenfor området Læreres undervisningskunnskap i kroppsøving
 • Tilegnet seg avansert kunnskap om forskning på kroppsøvingsundervisning og utvikling av undervisning gjennom Lesson Study.
 • Kunnskap om kroppsøvingsfagets bakgrunn og historiske utvikling i skolen
 • Kjennskap til hvordan utdanningspolitikk implementeres gjennom reform- og utviklingsarbeid i dagens skole, og til praktiske utfordringer, dilemmaer og muligheter i kroppsøvingsfaget.

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:

 • Drøfte kroppsøvingsfagets ideologiske fundament, innhold og utøvelse i skolen både nasjonalt og internasjonalt
 • Drøfte kroppsøvingsfagets legitimering i skolen og utfordringen med samfunnets nytteverdi og fagets egenverdi
 • Gjennomføre en Lesson Study syklus med refleksjon og formidling av erfaringene
 • Arbeide systematisk med formidling av forskning på feltet

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne:

 • Reflektere nyansert over kroppsøvingslærerens profesjonsforståelse
 • Kommunisere om aktuelle problemstillinger, analyser og forskning knyttet til kroppsøvingsfagets utvikling og utøvelse
 • Diskutere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • Utvikle undervisningskunnskap i kroppsøving gjennom systematisk samarbeidslæring i en Lesson Study syklus.
Forkunnskapskrav
MGL1060 Kroppsøving 1 (1.-7.trinn), MGL1061 Kroppsøving 2 (1.-7.trinn)
Eksamen / vurdering

Fagtekst og posterpresentasjon

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Fagtekst 3/5 5 Dager Bokstavkarakterer Alle
Posterpresentasjon 2/5 30 Minutter Bokstavkarakterer

Individuell skriftlig oppgave over 5 arbeidsdager med karakter A-F. Oppgaven skal være på 4000 ord (+/- 10 %) og ha med litteraturliste, skrift i font 12 og linjeavstand 1,5. Forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste inngår ikke i ordavgrensningen. Alle hjelpemidler tillatt. I etterkant av innlevert skriftlig oppgave, skal studenten presentere oppgaven sin ved hjelp av en posterpresentasjon. Presentasjonen skal vare i 15 min og etterfølges av spørsmål og diskusjon, til sammen 30 min.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
To individuelle fagtekster, Fagtekst knyttet til praksis, Presentasjon av tildelt forskningsartikkel, Obligatorisk tilstedeværelse, Levering av poster i forkant av posterpresentasjon
 • Obligatorisk oppmøte, 80%.
 • To individuelle fagtekster hver på 1000 ord (+/-10%).
 • Fagtekst knyttet til en Lesson Study syklus i praksis på 2000 ord (+/-10%)
 • Studentene skal presentere tildelt forskningsartikkel og lage en power-point presentasjon som legges ut på Canvas.

Arbeidskravene må være godkjent for å få avsluttende vurdering. Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)
Studieprogramleder: Ingeborg Knævelsrud
Faglærer: Atle Mjåtveit
Studiekoordinator: Ida Margrethe Eikaas
Praksiskoordinator: Kitty Marie Garborg
Arbeidsformer

Forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, student og seminar presentasjoner

Arbeidsinnsatsen er beregnet slik:

 • Undervisning/forelesning             48 timer
 • Arbeidskrav 1+2                           40 timer
 • Forberedelser til undervisning      59 timer
 • Praksis, tre uker                         135 timer
 • Profesjonsdag og forberedelser   40 timer
 • Praksisoppgave                           40 timer
 • Hjemmeeksamen                         40 timer
 • Eksamen: muntlig presentasjon   20 timer

Beregnet arbeidsinnsats totalt          422 timer

Praksis
15 dagers praksis.
Emneevaluering
Emneevaluering gjennomføres hvert semester i samsvar med instituttets kvalitetssystem. Det etableres et fagutvalg med studentrepresentanter. I tillegg evalueres emnet minst hvert tredje år, i tråd med fakultetets regler for kvalitetssikring
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto