Studere matematikkundervisning (MGL3122)

Emnet fokuserer på matematikkundervisning og elevers læring i matematikk. Gjennom emnet får studentene som deltakere i et forskningsprosjekt innta et forskerblikk på matematikkundervisning og læring i matematikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MGL3122

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet fokuserer på læring og undervisning av matematikk i skolen. Emnet gir innblikk i nyere teoretiske perspektiver på læring og undervisning av matematikk. Ulike teoretiske perspektiver på matematikkundervisning vil bli presentert og diskutert, og emnet vil også gi studentene kjennskap til ulike tilnærminger til å studere matematikkundervisning. Emnet er organisert rundt et forskningsprosjekt, og studentene vil dermed få praktisk erfaring med forskning på læring og undervisning i matematikk som deltakere i et forskningsprosjekt.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter kurset skal studenten:

  • ha inngående kunnskap om metoder for å studere matematikkundervisning
  • ha avansert kunnskap om ulike teorier om matematikkundervisning

Ferdigheter

Etter kurset skal studenten:

  • kunne anvende teorier om matematikkundervisning som deltakere i et forskningsprosjekt
  • kunne samle inn, bearbeide og analysere data for å undersøke relevante problemstillinger knyttet til læring og undervisning i matematikk
  • kunne utarbeide og begrunne et metodologisk og praktisk metodisk grunnlag for et selvstendig masterprosjekt
  • kunne bruke relevante forskningsmetoder og redskaper, samt teoretiske rammeverk på en selvstendig måte

Generell kompetanse

Etter kurset skal studenten:

  • kunne analysere relevante problemstillinger knyttet til matematikkdidaktikk som fagområde og forskningsfelt samt arbeid som matematikklærer
  • ha inngående kjennskap til forskningsprosessen i gjennomføringen av kvalitative og kvantitative undersøkelser 

Forkunnskapskrav

MGL1110 Matematikk 1 emne 1, MGL1111 Matematikk 1 emne 2, MGL1112 Matematikk 2 (1.-7. trinn)

Eksamen / vurdering

Muntlig prøve/presentasjon og individuelt paper

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig prøve/presentasjon 1/2 30 Minutter Bokstavkarakterer
Individuell oppgave 1/2 Bokstavkarakterer

Omfang på oppgaven er maksimalt 6000 ord, inkludert referanser. Studentene gjennomfører et forskningsprosjekt som strekker seg gjennom hele semesteret og oppgaven er en del av dette prosjektet.Den muntlige prøven/presentasjonen er på inntil 30 minutter.Begge vurderingene må være bestått for å få karakter i emnet. Karakteren på oppgaven og muntlig eksamen teller begge 50% av totalkarakteren i emnet.Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Arbeidskrav, 70% oppmøte

Praktisk arbeid i tilslutning til forskningsprosjektet er obligatorisk (dette omfatter innsamling av data og transkripsjon).

Presentasjon og diskusjon av oppgave knyttet til forskningsprosjekt er obligatorisk. Det er obligatorisk frammøte på framlegg/presentasjoner

Alle arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen. Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Studiekoordinator:

Karen Elizabeth Gilje Woie

Emneansvarlig:

Reidar Mosvold

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Studiekoordinator:

Ida Margrethe Eikaas

Arbeidsformer

Det blir lagt opp til en kombinasjon av seminarer, workshops, praktisk arbeid og selvstudium i tilknytning til det forskningsprosjektet studentene deltar i gjennom kurset.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto