Saktekster (1.-7.) (MGL3126)

Sentralt i emnet står saktekstens uttrykksformer og funksjoner i ulike tekstkulturer, inkludert i skolen som institusjon og i lærerutdanningen. Med utgangspunkt i et dialogisk perspektiv og teorier om literacy, skal studentene arbeide med et bredt utvalg tekster og teksttyper, med særlig blikk for tekster på de klassetrinnene i skolen som utdanningen retter seg mot. Emnet er rettet mot masterstudenter på grunnskolelærerutdanningen (IGIS) og masterstudenter i nordisk og lesevitenskap (IKS).


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MGL3126

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Sentralt i emnet står saktekstens uttrykksformer og funksjoner i ulike tekstkulturer, inkludert i skolen som institusjon og i lærerutdanningen. Med utgangspunkt i et dialogisk perspektiv og teorier om literacy, skal studentene arbeide med et bredt utvalg tekster og teksttyper, med særlig blikk for tekster på de klassetrinnene i skolen som utdanningen retter seg mot. Studiet drøfter skriveteori, tekstteori og diskursteori knyttet til saktekster - både funksjonelle og litterære. Også perspektiv som kan problematisere en slik klassifisering blir diskutert, og utforsket gjennom studentens egen literacy-praksis og praksiserfaring. Spørsmål knyttet til teksters intensjon og kvalitet blir brukt som inngang til forståelse av saktekstens struktur og retorikk.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om saktekst som fenomen og saktekstens typologi- og uttrykksformer i ulike tekstkulturer, i offentligheten og i skolen
 • har inngående kunnskap om tekstteori og literacy-praksiser som involverer både tradisjonell papirtekst, multimodale tekster og digitale tekster og verktøy
 • har inngående kunnskap om hvilken plass saktekster har i læreplanen
 • har inngående kunnskap om metoder, forskningsdesign og forskning om saktekst og saktekstskriving, i og utenfor skolen

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan med vekt på saktekster planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning innenfor de grunnleggende ferdighetene lesing og skriving, og begrunne relaterte fagdidaktiske valg
 • kan delta i literacy-relaterte diskusjoner om saktekstens plass i og utenfor skolen
 • kan veilede og motivere elever i mestringsbyggende og kritisk bevisstgjørende skriving av saktekster, ut fra elevens ulike behov og forutsetninger
 • kan vurdere sakpreget skriving, med vekt på de klassetrinnene i skolen som utdanningen retter seg mot
 • kan bruke akademisk skriving og literacy-relaterte forskningsmetoder i arbeidet med sakorienterte skrivepraksiser i og utenfor skolen
 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning rundt saktekst og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan gjøre greie for sentrale perspektiver ved fenomenet saktekst, og teorier knyttet til feltet
 • kan reflektere over sakteksters form og funksjon i ulike tekstkulturer
 • kan reflektere over og ytre seg om fagdidaktiske utfordringer knyttet til literacy og elevers møte med saktekster

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
MGL1120 Norsk trinn 1-4, MGL1220 Norsk trinn 5-7, MGL1320 Språk og litteratur i tid og rom, MGL1321 Skolens tekster med FoU-oppgave
MGL1120 Norsk trinn 1-4, MGL1220 Norsk trinn 5-7, MGL1322 Norsk 2 (1.-7. trinn)

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Semesteroppgave 1/1 Bokstavkarakterer

Semesteroppgaven har valgfri målform og omfang på 5.000 ord (+/- 10%) for studenter som skriver individuelt. For studenter som skriver sammen er lengdekravet 7.000 ord (+/-10 prosent). Individuell innlevering eller i gruppe (maks 3). Oppgaven kan bestå av ulike sjangre og modaliteter, men teksthandlingene må belyse oppgitt problemstilling på norskfaglige relevante måter. Oppgaveformulering blir utarbeidet i samråd med faglærer. Semesteroppgaven skal ta utgangspunkt i relevant pensum fra emnet og fra et særpensum på 50- 100 sider.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Deltakelse i skrivegruppe, Obligatorisk frammøte (70%), Muntlig seminarinnlegg

1. Muntlig seminarinnlegg i gruppe: Ett muntlig seminarinnlegg på ca 30 min i gruppe. I innlegget skal norskdidaktiske problemstillinger knyttet til saktekst-relaterte literacy-praksiser drøftes. For grunnskolelærerstudentene skal arbeidskravet være profesjonsrelatert og rettet mot trinn i skolen som er relevante for studentens utdanning. Støtteark e.l. til presentasjonen skal sendes faglærer i forkant av presentasjonen.

2. Deltakelse i skrivegruppe tilknyttet semesteroppgaven. Veiledning av semesteroppgaven skjer i skrivegruppene.

3. 70% obligatorisk frammøte på forelesningene.

Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/ nytt opptak. Studenter som får ett eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form. Alle arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes, jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), §2-8 nr. 3.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Eli Flatekval

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Studiekoordinator:

Ida Margrethe Eikaas

Arbeidsformer

Forelesninger, seminar og gruppearbeid.

Praksis

15 dagers praksis.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Saktekster (1.-7.) (MGD3126_1) 15

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto