Masteroppgave i kroppsøving, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL360M)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MGL360M

Versjon

1

Vekting (stp)

45

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Masteroppgaven er på 45 studiepoeng. Den skal være profesjonsrettet, praksisorientert og solid forankret i kroppsøvingsfaget. Den kan skrives individuelt eller av to kandidater sammen, forutsatt at søknad om dette innvilges. Søknad sendes til masterkoordinator. De som leverer sammen, blir også vurdert samlet. I slike tilfeller skal kandidatene legge ved en erklæring, signert av begge, der de gjør rede for den enkeltes bidrag, disse skal være likeverdige.

Arbeidet med masteroppgaven skjer under veiledning.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Ha kunnskaper om hvilke elementer som inngår i en prosjektbeskrivelse og sammenhengen mellom disse
 • Kunne utarbeide og vurdere en prosjektbeskrivelse for et mastergradsprosjekt i kroppsøvingsdidaktikk
 • Kunne gjennomføre et forskningsprosjekt og kunne vurdere og anvende relevante metoder og teorier

Ferdigheter

 • Kunne formulere relevante forskningsspørsmål/problemstilling
 • Kunne redegjøre for forskningslitteratur på feltet og bruke anerkjente forskningsmetoder for å samle inn datamateriale
 • Kunne utarbeide en prosjektbeskrivelse for eget mastergradsprosjekt som redegjør for prosjektets tematikk, forskningsspørsmål, teoretisk innramming, forskningsmetodisk tilnærming, aktuell litteratur og realistisk tidsplan for gjennomføring av prosjektet
 • Kunne skrive en oppgave hvor studenten viser innsikt i aktuell forskning, teorier og metoder med relevans til oppgavens problemstilling
 • Kunne formidle eget forskningsprosjekt på en faglig forsvarlig måte

Generell kompetanse

 • Ha kunnskaper om forskningsprosessen
 • Kunne identifisere og reflektere over aktuelle forskningsetiske problemstillinger i eget forskningsprosjekt

Forkunnskapskrav

MGL1060 Kroppsøving 1 (1.-7.trinn), MGL1061 Kroppsøving 2 (1.-7.trinn), MGL3065 Lærerens undervisningskunnskap i kroppsøving, MGL3066 Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i kroppsøvingsfaget
Studenten må ha bestått en FoU-oppgave i løpet av studieløpet sitt.

Eksamen / vurdering

Masteroppgave med justerende muntlig

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave med justerende muntlig 1/1 60 Minutter Bokstavkarakterer
Masteroppgave 0/1 Bokstavkarakterer

Omfanget på individuelle masteroppgaver er på 25 000 - 40 000 ord, paroppgaver skal ha et omfang på 35 000 - 45 000 ord, med skrifttype 12 og linjeavstand 1, 5 (i Times New Roman eller tilsvarende skrifttype). Forside, innholdsfortegnelse, forord, litteraturliste og vedlegg teller ikke med i omfanget.Det er mulig å søke om å få skrive masteroppgaven i artikkelformat med overbygging. Artikkel skal være på 5000-7000 ord + overbygging 5000-8000 ord. Rammen på 5000-7000 ord for artikkel kan fravikes hvis det valgte tidsskrift har andre begrensinger.Masteroppgaven skal skrives på norsk eller engelsk.Justerende muntlig:Sensuren av masteroppgaven baseres på en vurdering av studentens oppgave og en muntlig eksamen i tilknytning til den. Den muntlige eksamen kan justere vurderingen av masteroppgaven med én karakter.I den muntlige høringen innleder studenten med en kort refleksjon over masterprosjektet på 5-10 minutter. Deretter avsettes tid til en samtale/utspørring om prosjektet mellom studenten og intern og ekstern sensor. Det legges opp til at muntlig eksamen vil vare inntil 60 minutter.Muntlig karakterjusterende eksamen avholdes individuelt ved samskriving.Ved klage på karakterfastsetting på den skriftlige oppgaven hvor karakteren blir endret fra første sensur skal studenten opp til ny muntlig eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Presentasjon av masteroppgave, Prosjektbeskrivelse, Obligatorisk veiledning
 • Prosjektbeskrivelse

Kandidaten skal levere en prosjektbeskrivelse på 5-7 sider som vurderes til godkjent/ikke godkjent

 • Obligatorisk veiledning

Studenten må delta på minst 2 veiledningsøkter for å få adgang til å levere masteroppgaven det aktuelle semesteret. Arbeidskravet må være godkjent av veileder innen 15. mars.

Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til vurdering. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 3-8 nr. 3.

Fagperson(er)

Studiekoordinator:

Karen Elizabeth Gilje Woie

Faglærer:

Eva Leibinger

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Studiekoordinator:

Ida Margrethe Eikaas

Emneansvarlig:

Atle Mjåtveit

Arbeidsformer

Det avholdes to seminardager som forberedelse til prosjektbeskrivelsen.

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto