Lesing og skriving i alle fag (MGLA210)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MGLA210

Versjon

1

Vekting (stp)

0

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhald

Gjennom studiet skal studentane få kunnskap om skriving og bli presentert for konkrete verktøy for å jobbe med denne ferdigheita. I tillegg blir det forventa at studentane har innsikt i kvifor Noreg har to skriftspråk og korleis ein slik toskriftskompetanse kan bli forstått i lys av teori om fleirspråklegheit. Det vil bli gitt opplæring i nynorsk grammatikk og språkbruk for dei som treng det. Alle skriftlege innleveringar er på nynorsk.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

  • har kunnskap om skriving som grunnleggjande ferdigheit
  • har kunnskap om korleis ein praktisk kan jobbe med skriving
  • har kunnskap om rammeverk for nynorsk språkbruk
  • har kunnskap om fleirspråklegheit og språksituasjonen i Noreg

Ferdigheiter

Kandidaten:

  • kan leggje til rette for skriving i alle fag
  • kan skrive tekstar på nynorsk

Generell kompetanse

Kandidaten:

  • kan reflektere over kva toskriftskompetanse betyr
  • kan reflektere over den norske språksituasjonen i lys av teori om fleirspråklegheit

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Deltaking 1/1 Godkjend/ Ikkje godkjend

Ei innlevering, som så får rettleiing og som deretter blir levert inn på nytt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Oppmøte, Arbeidskrav
Kurset er obligatorisk og går over fire undervisningsøkter. Kurset har obligatorisk frammøte (80%), og krav om innlevering av eitt arbeidskrav.

Fagperson(er)

Emneansvarleg:

Ingrid Hilmer

Studiekoordinator:

Kjersti Gjedrem

Arbeidsformar

Førelesingar, gruppearbeid

Emneevaluering

Det skal vere ein tidlegdialog mellom emneansvarleg, studenttillitsvald og studentane. Formålet er tilbakemelding frå studentane for endringar og justering i emna inneverande semester.I tillegg skal det gjennomførast ein digitalt emneevaluering minimum kvart tredje år. Den har som formål å innhente studentane sine erfaringar med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto