Regning i alle fag (MGLA220)

Dette er en innføring i regning i alle fag. Kurset er obligatorisk og går over seks undervisningsøkter. Det er obligatorisk frammøte, med innlevering av to arbeidskrav.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MGLA220

Versjon

1

Vekting (stp)

0

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Gjennom studiet skal studentene få kunnskap om regning i alle fag og bli presentert for ulike måter å jobbe med denne ferdigheten. Undervisningen omfatter perspektiver på regning som grunnleggende ferdighet, og regning i de ulike fag. Studentene får innsikt i hvorfor regning skal integreres i alle fag, og hvordan en som lærer kan synliggjøre dette i undervisningen på fagets premisser.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

  • har kunnskap om regning som grunnleggende ferdighet i alle fag
  • har kunnskap om hvordan man kan jobbe med regning i alle fag

Ferdigheter

Kandidaten

  • kan planlegge og gjennomføre undervisning der regning er en integrert del av faget
  • kan vurdere når ulike læringssituasjoner gir muligheter for å arbeide med regning.

Generell kompetanse

Kandidaten

  • kan reflektere over betydningen og nytteverdien av regning i alle fag

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Deltakelse 1/1 Godkjent/ Ikke godkjent

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Oppmøte, Arbeidskrav

To obligatoriske innleveringer. Godkjent/ikke godkjent. Begge må være godkjent for at emnet skal være bestått.

80 % obligatorisk tilstedeværelse.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Dag Torvanger

Studiekoordinator:

Ivar Bjørnsen

Studiekoordinator:

Kjersti Gjedrem

Arbeidsformer

Undervisning i plenum, arbeid individuelt og i grupper.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto