Akademisk skriving, teori og metode i historiefaget (MHI330)

Emnet skal forberede studentene på arbeidet med masteroppgaven. Emnet vil gi en innføring i akademisk oppgaveskriving, arbeid med problemstillingsformulering, bruk av teori samt refleksjoner knyttet til arbeidet med kvalitative forskningsmetoder. Målet med dette emnet er å gi studentene gode vitenskapelige verktøy, metoder og refleksjoner som vil hjelpe dem med å planlegge og strukturere masteroppgaven.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MHI330

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Emnet innebærer en generell innføring i akademisk oppgaveskriving, dvs. en gjennomgang av sentrale kjennetegn for god akademisk skriving ifm. masteroppgaven: arbeid med litteratursøking, formulering av problemstilling, innføring i ulike kvalitative forskningsmetoder samt refleksjoner knyttet til teoribruk i oppgaven. I dette emnet vil studentene både få innspill om god akademisk skriving samt ha anledning til å jobbe selv med problemformulering, metode og teoribruk.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført emne skal studenten

 • ha inngående innsikt i metoder knyttet til god akademisk skriving og litteratursøking
 • ha avansert kunnskap om og et reflektert forhold til bruk av teori i vitenskapelige arbeid
 • ha kunnskap om kvalitative forskningsmetoder
 • ha et reflektert forhold til ulike historiske forskningstradisjoner

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten

 • kunne drøfte utfordringer i forbindelse god akademisk skriving og problemformulering i vitenskapelige arbeid
 • kunne beherske metoder for å gjennomføre litteratursøking og kildekritisk arbeid
 • kunne mestre ulike kvalitative forskningsmetoder
 • kunne designe et sammenhengende forskningsprosjekt

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten

 • kunne presentere og begrunne et selvstendig forskningsprosjekt
 • kunne formidle personlige, teoretiske og metodologiske refleksjoner
 • kunne strukturere faglige resonnementer knyttet til teorier og metoder i historisk forskning

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 30 Minutter Bokstavkarakterer

Muntlig eksamen der studentene presenterer et selvstendig forskningsprosjekt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

70% obligatorisk oppmøte
 • 70 % obligatorisk oppmøte på forelesning og seminarer

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Alexandre Dessingué

Studiekoordinator:

Signe Ekenberg

Arbeidsformer

Forelesninger og seminarer.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Humanistisk fagteori og metoder (MLE330_1) 10
Historisk teori og praksis (MHI331_1) 15

Åpent for

Åpent for studenter på master i historie og historiedidaktikk og lektorutdanning for trinn 8-13 med historie som fag 1.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto