Produktutvikling og 3D modellering (MSK220)

Emnet gir en innføring i produktutvikling og 3D-modellering. Det fokuseres på de ulike prosesser som fører fram til realisering av et produkt. Sentrale emner i 3D modellering er formulering og generering av kurver, overflater og volum samt generering og representasjon av produktdata.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MSK220

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Bokmål, Nynorsk, Norsk

Innhold

Emnet gir en innføring i produktutvikling og 3D-modellering. En fokuserer på de ulike prosesser som fører fram til realisering av et produkt. Dette inkluderer identifikasjon av kundenes behov, krav til funksjonalitet og en systematisk vurdering av alternative løsninger for realisering av produktet. Sentrale emner i 3D modellering omfatter formulering og generering av kurver, overflater, volum. En gjøres kjent med grunnleggende prinsipper for visualisering og representasjon av trådmodeller, overflate- og volummodeller. Bruk av DAK-program i produktutvikling og 3D modellering.

Læringsutbytte

Kunnskaper om:

  • De ulike prosesser som fører fram til realisering av et produkt.
  • DAK- systemets oppbygning og funksjon i produktutvikling og produktdokumentasjon.
  • Det matematiske grunnlag som benyttes for generering og modifikasjon av digitale geometriske modeller.
  • Grunnleggende om lagring og overføring av produktdata mellom ulike filsystem.

Ferdigheter:

  • Bruk av DAK-program i 3D modellering for produktutvikling og dokumentasjon av produkter.

Generell kompetanse:

  • Kunnskaper om organisering, planlegging og gjennomføring av teamarbeid
  • Erfaring med ulike praktiske og digitale arbeidsformer

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MAT100 Matematiske metoder 1, MAT200 Matematiske metoder 2, MSK100 Innføring i maskinteknikk

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 3 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator

Eksamen gjennomføres med penn og papir.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Arbeidskrav DAK-program, Obligatoriske innlevering

Obligatoriske innleveringer: 2 øvinger i Produktutvikling og 2 øvinger i DAK.

I tillegg 3 obligatoriske arbeider i DAK som har obligatorisk frammøte og innlevering.

Alle overnevnte obligatoriske aktiviter skal være godkjent for å gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Ove Mikkelsen

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Adugna Deressa Akessa

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Arbeidsformer

Forelesninger, øvinger og arbeid med DAK-program. Inntil 6 timer pr. uke.

Obligatoriske aktiviteter: Øvinger og arbeid med DAK-program. Innlevering av øvinger og arbeid med DAK-program

Åpent for

Maskin, y-vei - bachelor i ingeniørfag Maskin - bachelor i ingeniørfag

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto