Vitenskapsteori (MSO120)

Emnet behandler det vitenskapsfilosofiske og metateoretiske forholdet mellom ulike vitenskaper og fagdisipliner, og i hvilken grad og på hvilke premisser det er mulig å skaffe seg vitenskapelig kunnskap. Grunnleggende vitenskapsteoretiske begrep og sentrale vitenskapsteoretiske retninger behandles, med fokus på sosial- og humanvitenskapenes vitenskapsteori.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MSO120

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Det vil bli arbeidet med følgende tema:

  • Forholdet mellom ulike vitenskaper og fagdisipliner.
  • Vitenskapsteori og vitenskapsfilosofi.
  • Sosial- og humanfagenes vitenskapsteori.
  • Virkelighet og virkelighetsoppfatning og kriterier for erkjennelse, kunnskap, innsikt, sannhet og sannsynlighet.
  • Grunnleggende vitenskapsteoretiske begrep.
  • Sentrale vitenskapsteoretiske retninger.

Læringsutbytte

Studentene skal etter å ha gjennomført emnet ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

  • Kandidaten skal tilegne seg en forståelse av grunnleggende og overordnede vitenskapsteoretiske posisjoner og retninger.

Ferdigheter

  • Kandidaten skal utvikle en grunnleggende evne til og ferdigheter for å kunne reflektere over og behandle forholdet mellom teori og empiri i vitenskapelige spørsmål og problemstillinger.

Generell kompetanse

  • Kandidaten skal ha utviklet en meta-teoretisk og erkjennelsesteoretisk forståelse av menneskelige og sosiale fenomener generelt og forskningsrelaterte emner og metoder spesielt.
  • Kandidaten skal ha utviklet evne til grunnleggende kritisk tenkning og refleksjon på et faglig og teoretisk grunnlag.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeoppgave 1/1 4 Dager Bokstavkarakterer

Hjemmeeksamen: Faglærer gir oppgavetekst. Omfang: Omfang: 2 500 ord (+/- 10 %) inkl. innholdsfortegnelse og noter; ekskl. kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 7th.Nærmere betingelser for arbeidet med hjemmeeksamen i form av innholdsmessige, formelle og strukturelle krav, blir kunngjort på Canvas.Studenter som ikke har bestått eksamen i emnet senest ved ny og utsatt eksamen, henvises til neste ordinære eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. De obligatoriske aktiviteter som allerede er godkjent, må ikke tas på ny. Studentene må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om de vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Brita Gjerstad

Emneansvarlig:

Jan Otto Jacobsen

Arbeidsformer

Forelesninger og seminar.

Det anbefales sterkt at studentene følger all undervisning, da pensum der vil bli både utdypet og supplert.

Åpent for

Sosialfag - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto