Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven (PPU118)

Emnet er profesjonsrettet og basert på forsknings- og utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap. Målet er å skape en helhet og sammenheng mellom pedagogikk, fagdidaktikk og praksisopplæring som grunnlag for at studentene skal forstå og mestre lærerarbeidet og dets kompleksitet i møte med elever, foresatte og kollegaer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

PPU118

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet er profesjonsrettet og basert på forsknings- og utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap. Målet er å skape en helhet og sammenheng mellom pedagogikk, fagdidaktikk og praksisopplæring som grunnlag for at studentene skal forstå og mestre lærerarbeidet og dets kompleksitet i møte med elever, foresatte og kollegaer.

I skolen møter læreren en variert og mangfoldig elevgruppe, noe som medfører implikasjoner for lærerarbeidet. Med dette som utgangspunkt er emnets hensikt å gi studentene kunnskaper om og ferdigheter i hvordan læreren kan tilrettelegge for læring i en variert og mangfoldig elevgruppe. Denne tematikken vil blant annet bli utforsket gjennom utstrakt bruk av studentaktive arbeidsmåter og undervisningsformer som studentene selv kan bruke som lærer.

Temaer som vil bli tatt opp er:

 • læring og motivasjon
 • læringsstrategier
 • didaktikk
 • opplæringsloven kapittel 9A
 • et inkluderende læringsmiljø
 • elevmedvirkning
 • digital danning
 • digitale media
 • relasjonsarbeid i klasserommet
 • perspektiver på mangfold, herunder kjønn og den flerkulturelle skolen
 • ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring
 • elever med spesielle behov
 • barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder mobbing, skolefravær og seksuelle overgrep
 • urbefolkning og nasjonale minoriteter
 • frafall i videregående opplæring
 • hjem - skole-samarbeid
 • et lag rundt eleven - bruk av flerfaglig kompetanse i skolen
 • psykisk helse i skolen
 • dybdelæring

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskaper om teoretiske perspektiver på barns og unges læring og motivasjon
 • har kunnskap om bruk av digitale ressurser som et redskap til elevens læring
 • har kunnskaper om opplæringslovens kapittel 9A, og hvilke rettigheter dette gir elever og hvilke krav som følger for skolen
 • har kunnskaper om hvordan læreren og skolen kan etablere et inkluderende læringsmiljø i møte med en variert og mangfoldig elevgruppe
 • har kunnskaper om hvordan læreren kan bidra til et læringsfremmende samarbeid med elever, foresatte, kollegaer og skolens eksterne samarbeidspartnere

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan bidra til å etablere et læringsmiljø som fremmer læringsorientering og demper prestasjonsorientering blant elever
 • kan bruke digitale ressurser i undervisningen som et redskap til elevens læring
 • kan, i samarbeid med andre aktuelle aktører, ivareta at intensjonene i kapittel 9A i opplæringsloven blir fulgt
 • kan bidra til å etablere et læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring i en variert og mangfoldig elevgruppe

Generell kompetanse

Kandidaten

 • innehar en profesjonell holdning og kan kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og fag- og utdanningspolitiske spørsmål og kan videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers (og medstudenters) og skolens utvikling
 • kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med kollegaer (og medstudenter) i skolen og relevante eksterne samarbeidspartnere

Forkunnskapskrav

LPRA10 Observasjonspraksis, LPRA20 Følgepraksis del 1, LPRA30 Følgepraksis del 2

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 3 Dager Bokstavkarakterer Alle

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk deltakelse i undervisning 75%, Deltakelse i to basisgruppemøter, Deltakelse i forberedelsesdag før eksamen

Obligatoriske krav som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen

 • 75 prosent deltakelse i undervisning
 • Deltakelse i to basisgruppemøter der det utarbeides og leveres inn referat fra hvert møte.
 • Deltakelse i forberedelsesdag før eksamen. Forberedelsesdagen organiseres som basisgruppesamarbeid.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Runar Vathne

Studiekoordinator:

Anne Marie Nygaard

Arbeidsformer

I lektorutdanningens pedagogikkemner er det lagt opp til både fellesundervisning og undervisning i seminarer (smågrupper). Undervisningen vil veksle mellom formidling og studentdeltakelse. Undervisningsformene og arbeidsmåtene har som hensikt å fremme studentenes læring i henhold til læringsutbyttene, samt å gjenspeile gjeldende læreplaner i grunnutdanningen.

Eksempler kan være deltaking gjennom mikroundervisning, læreplananalyser og læreplanutvikling, student-student-læring, omvendt undervisning, samarbeidslæring i grupper, framlegg, aktiv bruk av digitale ressurser via læringsplattformen Canvas og vurdering av hverandres arbeid. Eksempler i henhold til læreplanverket i grunnopplæringen kan være prosjektarbeid, arbeidsplaner, vurdering av elevarbeid og planlegging av undervisning.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Læring og pedagogisk virksomhet (PPU112_1) 15

Åpent for

Lektorutdanning for trinn 8-13

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto