Engelsk fagdidaktikk del 1 (PPU131)

Formålet med emnet er å gi studentene didaktisk kompetanse i skolefaget engelsk med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

PPU131

Versjon

1

Vekting (stp)

7.5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Formålet med emnet er å gi studentene didaktisk kompetanse i skolefaget engelsk med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole og å dermed kvalifisere studenter til å undervise i engelsk. Sentrale emner inkluderer engelsk fagdidaktisk teori, lærerholdninger, språklæring, skriftlige og muntlige ferdigheter, bruk av digital teknologi, tekstforståelse, tverrfaglig arbeid i engelsk, kritisk tenkning, kultur- og litteraturundervisning, læreplaner og læremiddel i engelskfaget, og hvordan disse kan fremme læring, forståelse, utvikling og danning hos elevene.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt studium skal studentene ha kunnskap om

 • hvordan gjeldende læreplan i engelsk gir et utgangspunkt for faglig og praksisrettet utviklingsarbeid innenfor språklæring, muntlig, skriftlig og digital kommunikasjon, kultur, samfunn og litteratur, møter med engelskspråklige tekster, og tverrfaglig arbeid
 • det europeiske rammeverket for språk og hvordan det kan brukes for å beskrive og vurdere språkkompetanse
 • hvordan forskningsbaserte undervisningsmåter og aktiviteter kan anvendes i engelskundervisningen
 • hvordan de muntlige og skriftlige språkferdighetene utvikles
 • hvordan denne kunnskapen om denne utviklingen kan brukes for at den enkelte elev kan utvikle muntlige og skriftlige språkferdigheter
 • måter å undervise i skjønnlitteratur på
 • hvordan kritisk vurdere egen undervisning i lys av relevant engelsk fagdidaktisk teori og faglitteratur
 • ulike læremidler og hvordan disse kan brukes i språkopplæring
 • ulike måter å tilpasse engelskundervisningen på
 • hvordan digital teknologi kan brukes i arbeid med å fremme språklæring

Ferdigheter

Etter endt studium skal studentene kunne

 • analysere og bruke gjeldende læreplan, både den generelle og den engelskfaglige, til å planlegge forskingsbegrunnet engelskundervisning, og å lage egne lokale planer basert på denne
 • planlegge forskningsbegrunnet engelskundervisning, også digital, og gjennomføre og reflektere over denne
 • velge ut og bruke ulike læremidler, arbeidsmåter og aktiviteter som fremmer elevens språklæring og danning
 • bruke varierte, tilpassa og relevante metoder i språkundervisningen
 • skape trygge språklæringsmiljø og fremme motivasjon blant elevene
 • velge ut og bruke ulike læremidler, arbeidsmåter og aktiviteter som fremmer elevens språklæring og danning
 • fremme variert og tilpassa språkundervisning

Generell kompetanse

Etter endt studium skal studentene kunne

 • forstå fagdidaktiske problemstillinger på et høyt nivå
 • utvikle egen undervisnings- og språkkompetanse gjennom faglitteratur, skjønnlitteratur, forsknings- og utviklingsarbeid og erfaring
 • diskutere måter å undervise i skjønnlitteratur på
 • utvikle forskningsbegrunnet engelskundervisning gjennom vedvarende refleksjon
 • utvikle en profesjonell holdning til engelskundervisning og kritisk reflektere over faglige og profesjonsetiske spørsmål i engelskfaget
 • reflektere over og utvikle egen profesjonsfaglig digital kompetanse med tanke på å fremme språklæring hos elevene

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig presentasjon 1/1 30 Minutter Bokstavkarakterer Power-point

Den muntlige vurderingen er på inntil 30 minutter.
• Hver student skal gi en muntlig presentasjon for faglærere og medstudenter på rundt 20 minutter. Deretter vil oppfølgingsspørsmål knyttet til presentasjonen og pensum stilles, på rundt 10 minutter.
• Hjelpemiddel som powerpoint, støtteark eller liknende kan brukes.
• Temaet skal godkjennes av faglærer på forhånd innen angitt frist.
• Både det faglige innholdet, kritisk refleksjon, integrering av teori og praksis, og formidlingsevner blir vurdert.
• Studentene skal ha veiledning.
• Presentasjonen og spørsmål skal være på engelsk.
• Engelsk språkkompetanse skal også vurderes.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske krav

Obligatoriske arbeidskrav / Vilkår for å kunne gå opp til eksamen er:

 • Godkjent tema for muntlig presentasjon innen angitt frist i form av innlevering av en eksamensforberedende oppgave som studentene får skriftlig tilbakemelding på. Denne tilbakemeldingen forbereder studentene på å reflektere over eksamensprosjektet.
 • Skriftlig innlevering av to obligatoriske klasseromsbaserte oppgaver i grupper, for å forberede studentene både på undervisningspraksis og eksamen. Studentene får skriftlig tilbakemelding på disse oppgavene.

De klasseromsbaserte oppgavene gjennomføres i grupper i to av seminarene. Frammøte til disse to seminarene er derfor obligatorisk. Studentene vil få detaljert informasjon om gjennomføringen av disse gruppeoppgavene ved semesterstart. Frammøte og gruppearbeid i forbindelse med de to klasseromsbaserte oppgavene er viktig for å forberede studentene på undervisningspraksis og for at de skal tilegne seg forståelse av forholdet mellom teori og praksis. De klasseromsbaserte oppgavene er basert på praktiske øvelser som gjennomføres på campus. Det er derfor viktig at studentene er til stede for å delta i denne profesjonsforberedende faglige dialogen med både medstudenter og faglærere. De klasseromsbaserte oppgavene kan studentene også bruke i klasserommet med elever i undervisningspraksis.

Studenter som får en eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for en ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Praksiskoordinator:

Kristin Henanger Haugen

Faglærer:

Sigbjørg Bøe

Studiekoordinator:

Eivind Øvrebø

Praksiskoordinator:

Lene Båkind Sollie

Studiekoordinator:

Anne Marie Nygaard

Arbeidsformer

En kombinasjon av forelesninger, diskusjon og praktiske øvinger. Refleksjon og integrering av teori og praksis er sentralt. Studentenes muntlige deltakelse i par, grupper og plenum er sentral både med tanke på forberedelse til undervisningspraksis og til muntlig eksamen.

Åpent for

Lektorutdanning for trinn 8-13 Praktisk pedagogisk utdanning - deltid Praktisk pedagogisk utdanning - heltid

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto