Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 (PPU133)

Emnet skal gi studentene et grunnlag for ledelse av læring i historie og ulike samfunnsfag med vekt på 8.-13. trinn.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

PPU133

Versjon

1

Vekting (stp)

7.5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Emnet skal kvalifisere studentene for ledelse av læring i historie og ulike samfunnsfag med hovedfokus på ungdomsskolen og den videregående skolen. Denne delen av emnet vil ha et klart fokus på kritisk tenkning, historiebevissthet og historisk empati som både er kjerneelementer og sentrale verdier i samfunnsfagene og i historiefaget. Emnet vil kombinere både refleksjon og diskusjon om ulike læringsteorier, undervisningsmetoder og praksis. Gjennom dette emnet skal studentene utvikle evne til å reflektere kritisk over målsettinger, innhold, metoder og læreplaner i samfunnsfagene og historie med et særlig fokus på tema kritisk tenkning, historiebevissthet og historisk empati.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne skal studenten

  • ha inngående kunnskap om samfunns- og historiefagets plass, utbredelse, progresjon og begrunnelser med vekt på trinn 8-13 i skolen
  • ha kunnskap og forståelse for samfunnsfagenes og historiefagets mandat og verdigrunnlag med vekt på trinn 8-13 i skolen
  • ha bred kunnskap om arbeidsmetoder (inkl. digitale verktøy) i samfunnsfagene og historie særlig knyttet til kritisk tenkning, historiebevissthet og historisk empati

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten

  • kunne kritisk analysere og tolke læreplaner i samfunnsfag og historie med vekt på trinn 8-13 i lyset av kritisk tenkning, historiebevissthet og historisk empati
  • kunne kritisk og selvstendig reflektere over egen praksis knyttet til kritisk tenkning, historiebevissthet og historisk empati
  • kunne bruke varierte og relevante metoder i samfunnsfagundervisningen og tilpasse opplæringen i faget særlig knyttet til kritisk tenkning, historiebevissthet og historisk empati

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten

  • kunne orientere seg i faglitteratur, forholde seg kritisk og utvikle egen faglig praksis
  • kunne videreutvikle egen kompetanse gjennom å orientere seg i fag- og forskningslitteratur
  • kunne kommunisere faglige og fagdidaktiske problemstillinger til elever, kolleger og foresatte

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Essay 1/1 Bokstavkarakterer Alle

Oppgaven skal være et essay på 3000 ord (+/- 10%). Essayet kan være teoretisk eller empirisk. Dvs. at i essayet kan studenten velge å drøfte et konkret fagdidaktisk begrep, en fagdidaktisk teori eller en konkret «case» med utgangspunktet i egen praksis og observasjon. Studenten kan også velge å drøfte og å analysere en del av en lærebok eller effekter av et konkret undervisningsopplegg utprøvd i praksis.

Fagperson(er)

Praksiskoordinator:

Kristin Henanger Haugen

Studiekoordinator:

Eivind Øvrebø

Praksiskoordinator:

Lene Båkind Sollie

Faglærer:

Ketil Knutsen

Studiekoordinator:

Anne Marie Nygaard

Emneansvarlig:

Alexandre Dessingué

Arbeidsformer

Forelesninger og seminarer

Åpent for

Lektorutdanning for trinn 8-13 Praktisk pedagogisk utdanning - deltid Praktisk pedagogisk utdanning - heltid

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto