Religion fagdidaktikk del 1 (PPU138)

I dette emnet skal studentene utvikle didaktisk kompetanse i religion, livssyn og etikk med hovedfokus på trinn 8-13 i skolen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

PPU138

Versjon

1

Vekting (stp)

7.5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I dette emnet skal studentene utvikle didaktisk kompetanse i religion, livssyn og etikk med hovedvekt på ungdomstrinnet og den videregående skole.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt studium skal kandidaten

 • ha kunnskap om fagets plass, utbredelse, progresjon og begrunnelser i skolen
 • kunne analysere og anvende relevant forskning knyttet til formidling og undervisning av faget
 • Ha kunnskap om fagdidaktiske utfordringer og muligheter knyttet til å realisere læreplaner i klasserommet
 • ha kunnskap om et bredt repertoar av læringsstrategier og arbeidsmetoder i faget, samt tradisjonelle og digitale læremidler i undervisningen

Ferdigheter

Etter endt studium skal kandidaten

 • kunne analysere læreplaner i faget for ungdomstrinnet og videregående skole, og utvikle lokale planer som grunnlag for planlegging, gjennomføring og vurdering i undervisningen
 • kunne planlegge, gjennomføre og begrunne undervisning i faget med og uten teknologiske hjelpemidler
 • kunne bruke varierte og relevante metoder i undervisningen, og tilpasse opplæringen i faget slik at den tar hensyn til elevenes ulike læringstempo, deres interesse for faget og evne til abstrakt tenkning.
 • kunne anvende digitale verktøy og undervisningsprodukter til beste for elevenes læringsutbytte

Generell kompetanse

Etter endt studium skal kandidaten

 • kunne orientere seg i faglitteratur og læreplaner, forholde seg kritisk og utvikle egen faglig praksis
 • kunne videreutvikle egen kompetanse gjennom å orientere seg i faglitteratur og kommunisere faglige problemstillinger til elever, kolleger og foresatte
 • kjenne til og kunne bidra med fagetiske meninger og vurderinger

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk arbeidskrav
For å kunne gå opp til eksamen må studenten gjennomføre en muntlig presentasjon av et undervisningsopplegg. Presentasjonen skal vurderes av faglærer til vurdering godkjent / ikke godkjent.

Fagperson(er)

Studiekoordinator:

Eivind Øvrebø

Praksiskoordinator:

Kristin Henanger Haugen

Praksiskoordinator:

Lene Båkind Sollie

Studiekoordinator:

Anne Marie Nygaard

Arbeidsformer

Emnet har varierte undervisningsformer i klasse, gruppe og individuelt.

Åpent for

Lektorutdanning for trinn 8-13 Praktisk pedagogisk utdanning - deltid Praktisk pedagogisk utdanning - heltid

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto