Hopp til hovedinnhold

Naturfag fagdidaktikk del 1 PPU145

Emnet gir studentene et grunnlag for undervisning i naturfag hovedsakelig for trinn 8-13.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

PPU145

Versjon

1

Vekting (Sp)

7.5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold
Emnet gir studentene et didaktisk og metodisk grunnlag for undervisning i naturfag hovedsakelig for trinn 8-13. Studentene skal utvikle evnen til å reflektere over innholdet i læreplanene og utvikle egne undervisningsstrategier i disse.
Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt studium skal studentene

 • kjenne til naturfagdidaktikk som fagområde
 • kjenne til og kunne reflektere over innholdet i norske læreplaner
 • ha kjennskap til relevant forskning knyttet til undervisning i naturfag
 • kjenne til læring og undervisning i museer og vitensentre
 • ha dyp innsikt i elevaktive arbeidsformer i naturfag
 • kunne utnytte digitale ressurser til naturfagundervisning
 • ha avansert kunnskap om et bredt repertoar av læringsstrategier og arbeidsmetoder i fagene samt læremidler i undervisningen
 • kunne analysere faglige utfordringer for ulike elevgrupper i forskjellige skoleslag

Ferdigheter

Etter endt studium skal studentene

 • kunne analysere og reflektere over læreplaner i fag for ungdomstrinnet og videregående skole, og utvikle lokale planer som grunnlag for planlegging, gjennomføring og vurdering i undervisningen
 • kunne bruke varierte og relevante metoder i undervisningen, og tilpasse opplæringen i faget slik at den tar hensyn til elevens ulike læringstempo, deres interesse for faget og evne til abstrakt tenkning.
 • kunne lede og motivere elever og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø
 • kunne kartlegge og vurdere elevenes forkunnskaper, interesser og andre læreforutsetninger
 • kunne gi elevene underveisvurdering og sluttvurdering, bruke faglige kjennetegn på måloppnåelse og gi faglige begrunnelser for karakterer

Generell kompetanse

Etter endt studium skal studentene

 • vise seg som faglig kompetente og fagdidaktisk reflekterte i naturfaget
 • kunne betrakte naturfaget som både skolefag og vitenskapsfag med vekt på bruk av modeller i realfag og eksperimentelle metoder
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Oppgave 1/1 Bokstavkarakterer Alle

Individuell oppgave, 3500 ord +/- 10%.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Frode Skarstein
Praksiskoordinator: Kristin Henanger Haugen
Praksiskoordinator: Lene Båkind Sollie
Studiekoordinator: Anja Helen Steinsland
Studiekoordinator: Anne Marie Nygaard
Arbeidsformer
Emnet har varierte undervisningsformer i klasse, gruppe og individuelt. Refleksjon og integrering av teori og praksis er sentralt.
Åpent for
Lektorutdanning for trinn 8-13 Praktisk pedagogisk utdanning - deltid Praktisk pedagogisk utdanning - heltid
Emneevaluering
Kvalitetssystemet på UiS omfatter studentevaluering av alle emnene.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto