Kroppsøving fagdidaktikk del 2 (PPU182)

Emnet gir studentene didaktisk kompetanse innen kroppsøving med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

PPU182

Versjon

1

Vekting (stp)

7.5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet bygger på forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning og gir studentene didaktisk kompetanse innen kroppsøving med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole.

Undervisningen bygger på innhold fra PPU181. Aktuelle emner dette kurset legger vekt på er

 • vurdering og vurdering for læring
 • motivasjon og læringsklima
 • tilpasset opplæring

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emnet skal kandidaten

 • ha kunnskap om ulike motivasjonsteorier og hvilke implikasjoner de har for kroppsøvingsundervisningen
 • ha kunnskap om prinsippene for «Vurdering for læring» og konsekvenser for undervisning og vurdering
 • ha kunnskap om inkludering i kroppsøvingsfaget og konsekvenser for elevenes læring og trivsel

Ferdighet

Etter fullført emnet skal kandidaten

 • kunne reflektere rundt bruk av «Vurdering for læring» og motivasjonsfremmende grep i kroppsøvingsundervisning
 • kunne tilrettelegge for inkluderende læringsmiljø i kroppsøvingsfaget
 • kunne tilpasse undervisning til ulike elevforutsetninger
 • kunne skrive faglige oppgaver i henhold til akademiske formkrav.

Generell kompetanse

Etter fullført emnet skal kandidaten

 • kunne identifisere og analysere faglige utfordringer innenfor kroppsøving
 • kjenne til og drøfte ulike problemstillinger, utviklingstrekk og forskning innenfor fagområdet
 • bidra til en felles kompetanseheving av undervisningen i kroppsøving

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Ett skriftlig arbeidskrav, En muntlig presentasjon, Oppmøte

Profesjonskompetanse utvikles blant annet i dialog mellom studenter og lærere, i casediskusjoner, framføringer, gjennom feltarbeid og grundig arbeid med lærestoffet. To arbeidskrav må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Studenter som får ett eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering i bearbeidet form.

Det er krav om 50% obligatorisk deltakelse på undervisningen for å få lov til å gå opp til eksamen i dette emnet.

Fagperson(er)

Praksiskoordinator:

Kristin Henanger Haugen

Studiekoordinator:

Eivind Øvrebø

Praksiskoordinator:

Lene Båkind Sollie

Emneansvarlig:

Atle Mjåtveit

Faglærer:

Atle Mjåtveit

Studiekoordinator:

Anne Marie Nygaard

Arbeidsformer

Emnet har varierte undervisningsformer i klasse, gruppe og individuelt. Refleksjon og integrering av teori og praksis er sentralt. Profesjonskompetanse utvikles blant annet i dialog mellom studenter og lærere, i casediskusjoner, framføringer, gjennom feltarbeid og grundig arbeid med lærestoffet.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto