Hopp til hovedinnhold

Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid PPU211

Emnet er en del av profesjonsfaget. Det skal ivareta sammenhengen mellom pedagogikk, yrkesfag/fag og praksis i utdanningen, med vekt på ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et organisasjons- og samfunnsperspektiv fra et fag- og yrkesdidaktisk ståsted.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

PPU211

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold
Emnet er en del av profesjonsfaget. Det skal ivareta sammenhengen mellom pedagogikk, yrkesfag/fag og praksis i utdanningen med vekt på ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et organisasjons- og samfunnsperspektiv fra et fag- og yrkesdidaktisk ståsted.
Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene skal etter endt studium kunne

 •  gjøre rede for et overordnet perspektiv på sammenhengen mellom lærerrollen, skolen og samfunnsmessige endringer
 • gjøre rede for interkulturell kommunikasjon i et samfunn preget av økt migrasjon
 • gjøre rede for ulike perspektiver på behovet for tilpasset opplæring i skolen
 • gjøre rede for kategorier av interaksjoner i klasserommet som fremmer læring og positiv utvikling
 • gjøre rede for innovasjon og arbeidslivets kompetansebehov
 • gjøre rede for sammenheng mellom grunnleggende ferdigheter og frafall i videregående opplæring
 • gjøre rede for profesjonelle utfordringer som lærer og behovet for tverretatlig og tverrfaglig samarbeid

Ferdigheter

Studentene skal etter endt studium kunne

 • drøfte hvordan man kan orientere seg i faglitteraturen og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier knyttet til ungdomstrinnet og fag- og yrkesopplæring (8.-13.trinn)
 • drøfte hvordan samfunnets krav til skolen påvirker lærerens og skolens iverksetting av endringsprosjekter
 • drøfte forholdet mellom lærerens profesjonsutvikling og samarbeid med andre fagmiljøer
 • drøfte forholdet mellom tilpasset opplæring, vurdering og frafall i skolen
 • drøfte forholdet mellom behovet for innovasjon ut fra en skole og et samfunn i endring
 • drøfte hvordan kvalitet i klasserommet blir til gjennom interaksjoner mellom lærer og elever.
 • drøfte forholdet mellom migrasjon og ulike kulturuttrykk hos elever i skolen

Generell kompetanse

Studentene skal etter endt studium kunne

 • utvikle enkle problemstillinger som kan utredes ved hjelp relevant litteratur
 • analysere egne behov for endrings- og utviklingskompetanse i møte med framtidens skole, arbeids- og samfunnsliv
 • diskutere hvordan en kan legge til rette for nytenkning og innovasjon i opplæringen
 • drøfte hvordan en kan utvikle et inkluderende læringsmiljø ved å vektlegge relasjoner til elever/lærlinger i en skole med varierende kulturuttrykk.
 • gjøre rede for hvordan systematisk observasjon i klasserommet kan benyttes for kontinuerlig profesjonell utvikling av lærere
 • forklare hvordan en kan skape gode relasjoner til og samarbeide med foresatte og andre aktuelle samarbeidspartnere
 • drøfte årsaker til endringsprosesser i skole, bedrift og samfunn
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell hjemmeeksamen 1/1 Bokstavkarakterer Alle

Eksamen består av en individuell oppgave på 5000 ord +\- 10%. Eksamen er et utviklingsarbeid som gjennomføres gjennom hele høstsemesteret og knyttes til praksis eller relevante case. Det oppfordres å bruke supplerende litteratur fordi gjeldende pensum ikke alltid er fullt ut dekkende for eksamensaktuelt tema.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Godkjent problemstilling til hjemmeeksamen, Godkjent vurdering av medstudent sitt arbeidskrav
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Torbjørn Waaland
Praksiskoordinator: Kristin Henanger Haugen
Faglærer: Runar Vathne
Praksiskoordinator: Lene Båkind Sollie
Studiekoordinator: Anja Helen Steinsland
Studiekoordinator: Anne Marie Nygaard
Studiekoordinator: Irene Husveg
Arbeidsformer
Forelesninger og seminar.
Åpent for
Praktisk pedagogisk utdanning - deltid Praktisk pedagogisk utdanning - heltid
Emneevaluering
Kvalitetssystemet på UiS omfatter studentevaluering av alle emnene.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto