Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid (PPU211)

Emnet er en del av profesjonsfaget. Det skal ivareta sammenhengen mellom pedagogikk, yrkesfag/fag og praksis i utdanningen, med vekt på ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et organisasjons- og samfunnsperspektiv fra et fag- og yrkesdidaktisk ståsted.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

PPU211

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet er en del av profesjonsfaget. Det skal ivareta sammenhengen mellom pedagogikk, yrkesfag/fag og praksis i utdanningen med vekt på ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et organisasjons- og samfunnsperspektiv fra et fag- og yrkesdidaktisk ståsted.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om gjeldende lovverk og styringsdokumenter som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen
 • har kunnskap om arbeidsmåter og undervisningsformer som er relevante i møte med elever i yrkesopplæringen
 • kan se yrkesopplæringen og yrkesutøvelsen i et historisk og kulturelt perspektiv
 • gjøre rede for sammenheng mellom grunnleggende ferdigheter og frafall i videregående opplæring
 • gjøre rede for profesjonelle utfordringer som lærer og behovet for tverretatlig og tverrfaglig samarbeid
 • kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for lærerprofesjonen innenfor det yrkespedagogiske og det yrkesfaglige området

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende sine yrkesfaglige, pedagogiske, yrkesdidaktiske og teknologiske kunnskaper
 • kan planlegge, begrunne, gjennomføre, lede, vurdere og dokumentere relevant fag- og yrkesopplæring tilpasset elevenes/lærlingenes behov
 • kan identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter, herunder yrkesdidaktisk bruk av digitale verktøy
 • kan orientere seg i faglitteraturen og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier knyttet til ungdomstrinnet og fag- og yrkesopplæring (8-13.trinn)
 • kan bruke og henvise til relevante forskningsresultater for å treffe begrunnede valg og gjennomføre systematisk yrkesfaglig og pedagogisk utviklingsarbeid.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere egne behov for endrings- og utviklingskompetanse i møte med framtidens skole, arbeids- og samfunnsliv
 • har innsikt i relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger og kan formidle sentralt fagstoff på norsk i skriftlig presentasjonsform
 • kan via faglig innsikt, engasjement og formidlingsevne motivere for elevenes læring, yrkesstolthet og yrkesidentitet
 • kan bygge gode relasjoner til elever og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Hjemmeeksamener

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen - Kronikk 2/5 Bokstavkarakterer
Hjemmeeksamen - Fagtekst 3/5 Bokstavkarakterer

Eksamen består av 2 skriftlige hjemmeoppgaver, en kronikk (1500-2000 ord) og en akademisk fagtekst (2500-3000 ord). Kronikken vektes 40% og fagteksten 60% i tråd med oppgavenes respektive omfang og formkrav. Eksamen er et individuelt selvstendig utviklingsarbeid som gjennomføres gjennom hele høstsemesteret, avledet av gjengående tematikk i sentrale pensumtekster, og knyttes til praksis eller relevante caser. Det oppfordres til å bruke supplerende litteratur fordi gjeldende pensum ikke alltid er fullt ut dekkende for eksamensaktuelt tema. Veiledning vil gis til utarbeiding av tema og utdrag av tekst.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Godkjent problemstilling til oppgavene (innlevering ca. utgangen av september).

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Jonas Velde

Praksiskoordinator:

Kristin Henanger Haugen

Praksiskoordinator:

Lene Båkind Sollie

Studiekoordinator:

Anne Marie Nygaard

Studiekoordinator:

Eivind Øvrebø

Arbeidsformer

Forelesninger og seminar.

Åpent for

Praktisk pedagogisk utdanning - deltid Praktisk pedagogisk utdanning - heltid

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto