Fagdidaktikk informasjonsteknologi og medieproduksjon (PPU330)

Emnet skal kvalifisere studentene for medieundervisning, med hovedvekt på relevante studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående skole.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

PPU330

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Studentene skal utvikle undervisningskompetanse innenfor mediefaglige emner med hovedfokus på utdanningsprogrammene Medier og kommunikasjon (studieforberedende) og IKT og medieproduksjon (yrkesfaglig) i videregående skole.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter endt emne skal studentene

 • ha inngående kunnskap om mediefagets og informasjonsteknologiens plass, utbredelse og begrunnelseri skolen
 • kunne gjøre greie for mål, innhold, metoder, vurderingsformer, læremidler, informasjonsteknologi og produksjonsverktøy i mediefaget
 • kunne analysere og anvende relevant forskning knyttet til formidling og undervisning av mediefag
 • ha gode kunnskaper om mediepedagogikkens utvikling i mediesamfunnets ulike faser
 • ha avansert kunnskap om spesielle utfordringer knyttet til opplæring i informasjonsteknologi og medier i videregående opplæring

Ferdigheter

Etter endt emne skal studentene

 • kunne analysere gjeldende læreplaner i mediefag i videregående skole
 • kunne bruke varierte og relevante metoder i medieundervisningen og tilpasse opplæringen elevenes læringstempo, deres interesse for faget og evne til abstrakt tenkning
 • kunne utvikle teoretiske, analytiske og praktiske undervisningsopplegg tilpasset samfunnets behov for mediekompetanse og mediebransjens krav til arbeidsmåter og produksjonsutstyr
 • Kunne anvende gjeldende forskrift for vurdering i mediefaget, og kunne reflektere over mediefaglige utfordringer knyttet til vurdering og tilpasset opplæring
 • Kunne drøfte ulike problemstillinger knyttet til forholdet mellom skolens opplæring, medienes samfunnsrolle og mediene som kommersielle aktører

Generell Kompetanse

Etter endt emne skal studentene

 • kunne orientere seg i faglitteratur, forholde seg kritisk til og utvikle egen faglig praksis
 • kunne orientere seg i mediebransjens utvikling, og kunne reflektere over etiske problemstillinger i en globalisert og individualisert mediekultur og hvordan medieundervisningen bør tilpasse seg denne utviklingen

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Oppgave og muntlig vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Oppgave 45/100 Bokstavkarakterer
Muntlig vurdering 55/100 30 Minutter Bokstavkarakterer

Omfang på oppgaven: 3500-4000 ord.Varighet på muntlig vurdering: Inntil 30 min.Begge eksamensdeler må være bestått for å få samlet resultat i emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Olav Bjarne Håberg

Praksiskoordinator:

Lene Båkind Sollie

Praksiskoordinator:

Kristin Henanger Haugen

Studiekoordinator:

Eivind Øvrebø

Arbeidsformer

Emnet har varierte undervisningsformer i klasse, gruppe og individuelt. Refleksjon og integrering av teori og praksis står sentralt.

Åpent for

Praktisk pedagogisk utdanning - deltid Praktisk pedagogisk utdanning - heltid

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto