Masteroppgave i samfunnssikkerhet (SAMMAS)

Ved hjelp av teori, forskningsmetode og innsamlede data skal studentene utarbeide en skriftlig masteroppgave innen fagområdet samfunnssikkerhet. Masteroppgavene kan ha svært forskjellig form, noen kan være empiriske, mens andre er rent teoretiske. Hovedmålet med masteroppgaven er at studentene skal gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid. Studenten skal vise evne til systematisk tenkning, faglig fordypning og saklig vurdering. I tillegg skal studentene få trening i relevant bruk av kildestoff for å vise hvordan eget arbeid kan plasseres i forhold til eksisterende forskning.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

SAMMAS

Versjon

2

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Instituttet, ved fagstab samfunnssikkerhet, vil utover i 3. semester av masterstudiet være behjelpelig med forslag til masteroppgaver, samt med faglige diskusjoner om mulige masteroppgaveprosjekter. Studentene vil tildeles veileder i slutten av tredje semester. Studenten bør selv være aktiv i å finne frem til og formulere problemstillinger i samråd med veileder. Det er viktig både for student og veileder at man etablerer et godt samarbeid under gjennomføringen av oppgaven. Kontakt med bedrift, offentlige etater/ institusjoner eller lignende skjer primært gjennom personlig henvendelse fra studenten selv, eller i noen tilfeller gjennom veileder.

Veiledningen gjennomføres i form av individuell veiledning, kollokviebasert veiledning og/eller seminarbasert veiledning.

Uttak av masteroppgaven:

I samråd med veileder utarbeides endelig oppgavetekst og plan for gjennomføring av oppgaven. Søknad om masteroppgave skal leveres til administrasjonen innen 1. desember. Som for andre emner melder en seg opp til eksamen ved å bekrefte utdanningsplanen, samt ved å sende administrasjonen en kontrakt for masteroppgave (frist 1. februar).

Krav til masteroppgave:

Regler og veiviser for masteroppgave ligger ute på hjemmesidene til UiS/TN.

Bedømming av masteroppgaven:

Bedømmelse av masteroppgaven foretas av ekstern sensor i samarbeid med veileder eller faglig ansvarlig. Dersom det er uenighet om karakterfastsettelsen mellom veileder og ekstern sensor, er det ekstern sensor som har det avgjørende ordet. Sensur skal foreligge senest 10 uker etter innleveringsfristen.

Læringsutbytte

Ved avslutningen av emnet forventes det at studenten

Kunnskaper

  • har tilegnet seg så god oversikt over studieprogrammets teoriområder og perspektiver at hun/han kan gjøre et informert valg med tanke på teoriforankring for eget oppgavetema.

Ferdigheter

  • er i stand til å formulere en avgrenset problemstilling for egen undersøkelse og sette denne inn i et større perspektiv.
  • kan demonstrere innsikt i det valgte teorigrunnlaget, og er i stand til å benytte dette i analyse av den konkrete problemstilling.
  • kan skape overblikk og systematisere et empirisk materiale med henblikk på å analysere den valgte problemstilling.

Generell kompetanse

  • kan demonstrere bevissthet om sammenhengene mellom problemformulering, teoretiske perspektiv, analyse og konklusjon.

Forkunnskapskrav

Viser til regler for bachelor- og masteroppgaverfor krav om beståtte studiepoeng for å ta ut masteroppgaven.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave 1/1 4.5 Måneder Bokstavkarakterer Alle

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger §3-10 Antall forsøk punkt 4:En kandidat har som hovedregel ett forsøk på en utøvende eksamen, bachelor- eller masteroppgaven.a) Det kan etter søknad innvilges et 2. forsøk dersom en kandidat ønsker å forbedre karakteren. I slike tilfeller kan kandidaten ikke gis anledning til å bearbeide en tidligere innlevert besvarelse, men må skrive en ny besvarelse på et nytt grunnlag.b) En kandidat som ikke har bestått utøvende eksamen, bachelor- eller masteroppgaven kan etter søknad innvilges et 2. forsøk. I slike tilfeller kan bachelor- eller masteroppgaven leveres inn i bearbeidet form eller det kan leveres en helt ny oppgave. Denne skal da leveres innen fastsatt frist, og blir tellende som et nytt eksamensforsøk.c) Dekan selv skal gi utfyllende regler for gjennomføring, veiledning av bachelor- og masteroppgaver.En bachelor- eller masteroppgave som ikke blir levert innen tidsfristen, blir vurdert som ikke bestått.For regler, viktige frister og mer informasjon, se vår nettside «Oppgaveskriving ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet»

Fagperson(er)

Faglærer:

Ove Njå

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Det er utarbeidet regler og veiviser med informasjon om masteroppgaven. Denne finnes i elektronisk form på UiS sine hjemmesider - på student.uis.no under studiehverdag - oppgaveskriving. Arbeidet med masteroppgaven er normert til 30 studiepoeng som tilsvarer ca. 5 måneders fulltidsarbeid. Arbeidet med masteroppgaven bør starte tidlig i studiet. Siste semester er i sin helhet avsatt til masteroppgaven.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Masteroppgave i samfunnssikkerhet (MSAMAS_1) 30
Masteroppgave i teknisk samfunnssikkerhet (SAMMAS_1) 30

Åpent for

Samfunnssikkerhet - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto