Praksis 1 (TOL280)

Toll- og grensekontroll er et fagfelt som forutsetter praktisk trening i tillegg til teoretiske kunnskaper. For at studentene skal se sammenhengen mellom teori og praksis vil det gjennom dette emnet gis en introduksjon til tolleryrket basert på praktisk opplæring. Den praktiske opplæringen skal være en kombinasjon av seminar, veiledning, observasjonspraksis, ferdighetstrening og simulering. I Praksis 1 vil det legges vekt på observasjon og veiledning.

 • Deler av praksis skal gjennomføres som praksisforberedende seminarer på UiS.
 • Minimum 3 uker settes av til observasjonsbasert praksis som gjennomføres på praksissteder.
 • Praksis kan spres gjennom semesteret.

Innledningsvis skal studentene delta på et seminar som en introduksjon og forberedelse til praksis i Tolletaten. Turnus vil kunne forekomme.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

TOL280

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Tema som inngår i Praksis 1 er:

 • Kontroll av varer
 • Sikker kontroll og HMS i kontrollarbeidet
 • Sanksjoneringsformer: anmeldelse, forenklet forelegg etc
 • Ekspedisjon/tollprosedyrer og deklarasjonskontroll

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha kunnskap om:

 • rollen som toller i Tolletaten, og etatens rolle, oppgaver, organisering og funksjon som samfunnsbeskytter
 • hvordan tollere kan hindre ulovlig inn- og utførsel av varer
 • grense- og varekontroll og kontrollstøttesystemene som anvendes
 • hvordan relatere praksis til gjeldende lovverk, rammebetingelser og yrkesetiske retningslinjer som regulerer arbeidet som toller
 • hvordan gjøre rede for muligheter og utfordringer i grensekontroll-arbeidet med tanke på HMS

Etter å ha fullført emnet skal studentene kunne:

 • under veiledning delta i å gjennomføre ekspedisjon og tollprosedyre ved innførsel og utførsel av varer
 • under veiledning delta i og gjennomføre deklarasjonskontroll for å vurdere riktigheten av klassifisering, opprinnelse, mengde og fastsettelse av tollverdi opp mot fastsettelse av toll, avgifter og restriksjoner
 • forklare hvilke straffereaksjoner som inntrer ved tollovertredelse og anvendelse av disse

Etter fullført emne skal studentene ha generell kompetanse om å:

 • under veiledning organisere eget arbeid og ivareta helse, miljø og sikkerhet-perspektiver
 • vise vilje og evne til å nyttiggjøre seg av veiledning og tilbakemeldinger
 • identifisere eget kunnskapsbehov, vise selvinnsikt i forhold til eget læringsbehov samt innhente og tilegne seg ny kunnskap og ferdigheter
 • reflektere over og delta i tverrfaglig samarbeid
 • samhandle med medstudenter og kollegaer
 • under veiledning se og skape sammenhenger mellom de mer teoriske emnene og praksis

Forkunnskapskrav

TOL130 Toll i et organisasjons- og samfunnsperspektiv

Eksamen / vurdering

Skriftlig refleksjonsrapport og praksis

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig refleksjonsrapport 1/2 1 Uker Bestått/ Ikke bestått Alle
Praksis 1/2 6 Uker Bestått/ Ikke bestått Alle

Overordnet sluttvurdering av praksisstudentene på tvers av praksisplasser skal gjøres av hovedveiledere i Tolletaten og emneansvarlig ved UiS. Praksisveiledere vil sikre at studentene er innom alle arbeidsoppgaver med sjekklister gitt fra hovedveileder. Studentene skal levere en skriftlig refleksjonsrapport innen en uke etter avsluttet praksis. Refleksjonsrapporten skal være på 1500 ord +/- 10%.Det er ikke kontinuasjonsmuligheter i emnet. Begge vurderingsformer må bestås innenfor samme semester for å samlet sett bestå emnet. Dersom en eller begge vurderingsdeler vurderes som "ikke bestått" må studenten ta begge vurderingsdeler ved neste anledning, normalt neste gang praksis 1 gjennomføres.For å få bestått i Praksis 1 må studentene ha innfridd minimum 80 % av praksisaktivitetene.Dersom det oppstår tvil om godkjenning av praksis, skal studenten få skriftlig melding innen rimelig tid. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer og hvilke krav som må oppfylles for å få godkjent emnet. Skulle studenten til tross for tilfredsstillende studieprogresjon underveis vise handlinger/adferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren ikke bestått selv om forutgående tvilmelding ikke er gitt.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Studentene vil få fortløpende tilbakemelding på egen praksis og adferd av veileder.

En refleksjonsrapport skal leveres ved avslutning praksisperioden og inngår som vurderingsgrunnlag.

Åpent for

Toll, vareførsel og grensekontroll - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto