Bacheloroppgave i toll, vareførsel og grensekontroll (TOLBAC)

Som avslutning på det treårige bachelorstudiet i toll, vareførsel og grensekontroll skal studentene utarbeide en skriftlig bacheloroppgave innenfor et faglig relevant tema der de gjør bruk av relevante perspektiver fra studiet og forskningsmetodiske verktøy.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

TOLBAC

Versjon

1

Vekting (stp)

20

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Oppgaven skal løses selvstendig med støtte fra en veileder oppnevnt av instituttet. Studentene velger selv tema for oppgaven. Studentene har ansvar for å planlegge prosjektet, inkludert det å velge relevante metoder for innsamling av informasjon og søke relevant litteratur. Veileder fungerer som en faglig rådgiver i prosessen.

Mer informasjon om bacheloroppgaven ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet finner du på hjemmesidene til det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger:

Oppgaveskriving ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha kunnskap om:

  • Et selvvalgt oppgavetema med bakgrunn i relevante teorier og metoder fra studiet
  • Kravene til en akademisk oppgave
  • Hvordan oppgaverelevant informasjon hentes inn, dokumenteres, vurderes og anvendes.

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha ferdigheter i:

  • Formulering av en avgrenset og håndterbar problemstilling for en faglig oppgave
  • Søk etter relevant kildestoff
  • Anvendelse av relevante forskningsmetodiske verktøy

Etter fullført emne skal studentene ha generell kompetanse om:

  • Planlegging og gjennomføring av et relevant forskningsarbeid under veiledning
  • Utarbeidelse av en oppgave som tilfredsstiller kravene til akademisk oppgaveskriving med hensyn til blant annet systematisk tenkning, saklig vurdering, skriftlig fremstillingsevne og kildehenvisninger
  • Fremstilling av informasjon og fagstoff slik at det belyser en problemstilling

Forkunnskapskrav

TOL110 Introduksjon til tollovgivning og juridisk metode, TOL130 Toll i et organisasjons- og samfunnsperspektiv, TOL170 Vitenskapsteori og metode
Viser til Regler for bachelor- og masteroppgaven (Oppgaveskriving ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet | Universitetet i Stavanger (uis.no)) for krav om beståtte studiepoeng for å ta ut bacheloroppgave.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Bacheloroppgave 1/1 4 Måneder Bokstavkarakterer Alle

Oppgaven skal i utgangspunktet skrives i gruppe på to eller tre studenter. Unntaksvis og etter en begrunnet søknad til emneansvarlig, kan en få innvilget å skrive oppgaven individuelt. Oppgaven skal normalt være på 10.000 ord (+/- 10%). Dersom man får innvilget å skrive individuelt, skal oppgaven normalt være på 8500 ord (+/- 10%).Oppgaven skal leveres digitalt i Inspera.For regler, viktige frister og mer informasjon, se vår nettside«Oppgaveskriving ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet".

Fagperson(er)

Studiekoordinator:

Kristi Løne

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Studentene anbefales å ta med seg en kort beskrivelse av problemstillingen til første veiledning, som skal brukes som utgangspunktet i arbeidet med bachelor oppgaven. Veiledningene skal primært være knyttet til prosessen med å utvikle og forme oppgaven, som spissing av problemstillingen, forskningsmetodiske avklaringer, forberedelse til innhentingen av empiri, bruk av litteratur og oppgavens disposisjon.

Det anbefales at studenten tar et kurs i litteratursøk og kildekritikk i samarbeid med universitetsbiblioteket.

Åpent for

Toll, vareførsel og grensekontroll - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto