KH1, emne 2. Skapende arbeid i tredimensjonal form. (VKH102)

Kunst og håndverk 1 er et studium for lærere som har lite eller ingen formell utdanning i faget kunst og håndverk. Studiet er viktig for alle som skal undervise i kunst og håndverk og kreative arbeidsprosesser i grunnskolen.

Kunst og håndverk 1, emne 2 omhandler ulike problemstillinger knyttet til tredimensjonalt formuttrykk med hovedvekt på bærekraftig design og håndverk. Studiet omfatter problemstillinger knyttet til design, produktutvikling, redesign, materialforståelse og håndverkskunnskap som undervisningsområde i skolen. Det vil bli vektlagt arbeid med egen framstilling av bruksform og dokumentasjon av prosess fra idé til ferdig produkt. Temaet bærekraftig utvikling vil være et hovedtema slik at studentene kan utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst i produksjon av produkter i ulike materialer. Emnet vil være temaorganisert med utgangspunkt i kjerneelementene og kompetansemål for gjeldende læreplan i faget kunst og håndverk for grunnskolen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

VKH102

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emne 2 gir grunnleggende opplæring i arbeid med ulike materialer, teknikker og verktøy knyttet til tredimensjonale formuttrykk. Emne vektlegger innføring i håndverksteknikker og håndverktøy i utforming av tre, leire og tekstil.

Studenten skal utvikle forståelse for materialers egenskaper, funksjonalitet og uttrykk gjennom eget skapende arbeid. Forståelse for bruk av hensiktsmessige materialer, redskap og teknikker står sentralt innen produktutvikling. Studiet vektlegger bærekraftig utvikling, miljøbevissthet, naturmaterialer, gjenbruk av materialer og redesign. Inntrykk fra og kunnskaper om kulturarv i form av kunst- og formuttrykk skal inngå som en del av studiearbeidet. Opplevelse og forståelse av design og bevisstgjøring om materielle kulturarv i ulike materialer vil utgjøre sentrale sider ved faget.

Fagdidaktikken bygger på fagplanen for kunst og håndverk og valgfaget design og redesign i grunnskolen. Fagdidaktikken vil omfatte temaer innenfor design, redesign og produktutvikling i grunnskolen, ulike metoder for problemløsning i en designprosess, håndverksdimensjonen i vår samtid og fremtid, planlegging av undervisning innen bærekraftig design og håndverk, vurdering og vurderingskriterier i faget kunst og håndverk, medborgerskap og det flerkulturelle, samt didaktikk i et bærekraftig perspektiv.

Studiet legger stor vekt på utforskende arbeidsmåter og tverrfaglig forståelse innen analoge og digitale arbeidsprosesser, samt kreative arbeidsprosesser og estetiske læreprosesser. Studenten skal prøve ut nye metoder i egen praksis og kunne gjennomføre faglige refleksjoner for å se koblinger mellom praksis og teori. Etter fullført utdanning skal studenten være i stand til å legge til rette for at elever får utviklet håndverksferdigheter og kreative arbeidsprosesser, få erfaring med kunst- og designprosesser og arbeid med visuell kommunikasjon og kulturforståelse.

Studenten vil få opplæring i tilrettelegging av arbeidsmiljø på verksteder for å ivareta læring, helse og psykososialt miljø.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om håndverk, duodji, design, redesign og kunsthåndverk
 • har kunnskap om ulike metoder for problemløsning i en designprosess og om produktutvikling fra idé til ferdig produkt
 • har innsikt i kunst og håndverksfagets rolle i utviklingen av et flerkulturelt samfunn
 • har innsikt i hvordan faget kunst og håndverk og valgfaget design og redesign tilrettelegges og gjennomføres med utgangspunkt i gjeldene læreplan for grunnskolen
 • har kunnskap om vår kulturarv knyttet til tre, tekstil og leire
 • har kunnskap om bærekraftig design, materialer og prosesser

Ferdigheter

Studenten

 • har håndverksmessig innsikt og ferdigheter i møte med ulike materialer
 • har erfaring med designprosesser og produktutvikling gjennom arbeid med ulike materialer.
 • kan dokumentere idéutviklingsprosesser skriftlig, visuelt og digitalt
 • kan planlegge og vurdere undervisning i bærekraftig design og håndverk
 • har innsikt i digitale verktøy

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bruke design fra vår samtid, fortid og ulike kulturer som ressurs og utgangspunkt for eget skapende arbeid og faglige samtaler
 • kan planlegge for gode og meningsfulle kunst og kulturmøter og skapende prosesser for elever i grunnskolen
 • kan planlegge og tilrettelegge undervisning i faget kunst og håndverk ut fra et bærekraftig perspektiv
 • kan gjøre rede for hvordan valg av materialer, arbeidsformer og tema bidrar til gjenbruk, vedlikehold og omtanke for miljø og bærekraftig utvikling
 • kan gjøre rede for hvordan skapende og utforskende arbeid med materialer utfordrer ulike sanser og kan planlegge undervisning ut fra dette
 • kan koble egen skapende prosess, relevant teori og praksis og bruke dette som refleksjonsgrunnlag i den fagdidaktiske kompetansen
 • har kunnskap om hvordan innredning og organisering av rom og verksteder påvirker læring

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektoppgave 1/1 Bokstavkarakterer

Eksamen inneholder 2 deler:Del 1: Eget skapende arbeid og prosessdokumentasjon. Omfang: 1000 ord +/- 10% inkludert bildetekstDel 2: En fagdidaktisk refleksjonstekst. Omfang: 2000 ord +/-10%Del 1 og del 2 blir vurdert med en samlet karakter. Det gis karakterer på en skala fra A til F, der A er høyeste og E er laveste ståkarakter. Det vises for øvrig til forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Arbeidskrav, Obligatorisk fremmøte

Under fysiske samlinger og nettundervisning vil det bli lagt opp til blant annet faglige innføringer, demonstrasjoner, aktiviteter, felles faglige drøftinger og vurderinger samt gruppearbeid.

Arbeidskrav, obligatorisk tilstedeværelse og aktiviteter må være innfridd og være vurdert til godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen. Emnet har til sammen 3 arbeidskrav som utføres mellom de fysiske samlingene

Arbeidskrav 1

Refleksjonstekst på 250 ord +/- 10%

Arbeidskrav 2

Del 1: Eget skapende arbeid og prosessdokumentasjon. Omfang: 1000 ord +/- 10% inkludert bildetekst

Del 2: Undervisningsopplegg, samt utprøving i eget praksisfelt. Omfang: 1000 ord +/- 10%

Del 3: Refleksjonstekst omkring gjennomført undervisningsopplegg. Omfang: 450 ord +/- 10%

Arbeidkrav 3

Refleksjonstekst på 450 ord +/- 10%

Studenten skal delta med lyd og bilde på undervisningsdager på nett. Det kreves minimum 80 % oppmøte både på digitale og fysiske samlinger for å kunne gå opp til eksamen. Alle arbeidskrav, oppgaver og samlinger er som hovedregel obligatoriske.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes, jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger § 3-8 nr. 3.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Pia Susanne Wall

Arbeidsformer

Studiet vil bestå av skapende arbeid på ulike verksted, forelesninger, individuelt arbeid, gruppearbeid. Det vil være en vekselvirkning mellom kulturelle inntrykk, formell kunnskap, analyse, intuisjon, refleksjon, dokumentasjon av skapende prosesser, eget skapende arbeid i ulike materialer og utstillingsvirksomhet.

Det vil være ulike lærings- og formidlingsformer i studiet:

 • Forelesninger
 • Selvstudium
 • Arbeid i verkstedene
 • Gruppearbeid
 • Utforskende undervisningsopplegg med egen klasse
 • Formidle egen arbeidsprosess gjennom analoge og digitale presentasjonsformer
 • Veiledning og tilbakemelding fra faglærere og medstudenter

Åpent for

Kunst og håndverk

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto