Erfaringsbasert master for lærerspesialister (VLS501)

Studiet retter seg spesielt mot erfarne lærere i hele grunnskoleløpet som ønsker profesjonell videreutvikling og som ønsker å ta et spesielt ansvar for den kollektive kompetansen og utviklingen på egen skole. Lærere som allerede har hatt lederroller i faglig utviklingsarbeid, vil ha gode forutsetninger for studiet. Det samme kan gjelde fungerende lærerspesialister som ønsker å få formalisert sin kompetanse som lærerspesialist.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

VLS501

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Masteroppgaven er et godt formulert akademisk arbeid som presenterer forskningsspørsmål og selvstendige argumenter. Det er et uavhengig og veiledet vitenskapelig arbeid. Studenten kan jobbe individuelt eller i par. Oppgaven skal ha en substansiell forskningskomponent som bygger på teorier, metoder og empiri fra skolefeltet. Oppgaven må skrives under veiledning. Oppgaven gir studenten mulighet til å demonstrere ekspertise i det valgte forskningsemnet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Den ferdig utdannede kandidaten skal ha

 • inngående kunnskap om vitenskapelige tenkesett, teorier og metoder
 • inngående kunnskap om vitenskapelige problemstillinger innen literacyfeltet eller matematisk literacy
 • evne til å drøfte styrker og svakheter ved ulike forskningsdesign
 • inngående kunnskap om forskningsetiske tenkemåter, retningslinjer og lovverk
 • innsikt i utviklingsprosesser som bidrar til utvikling av lese- og skriveopplæring

Ferdigheter

Den ferdig utdannede kandidaten skal kunne

 • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere faglige problemstillinger og resonnementer
 • analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innen fagfeltet og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemstillinger
 • anvende relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid

Generell kompetanse

Den ferdig utdannede kandidaten kan

 • analysere relevante forskningsetiske problemstillinger
 • analysere og kritisk vurdere ulike faktorer som påvirker et forsknings- og utviklingsprosjekt
 • beherske vitenskapelig språk og formidle forskningsresultater
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter
 • bidra til nytenking og innovasjonsprosesser

Forkunnskapskrav

Studentene har avlagt og bestått eksamen i Lærerspesialist i norsk (60 stp.) eller Lærerspesialist i begynneropplæring (60 stp.).

For å velge masteroppgave med matematisk innretning, må studentene ha lærerspesialistutdanning i begynneropplæring.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave 1/1 2 Semestre Bokstavkarakterer Alle

Masteroppgave (alene eller i par). Masteroppgaven skal ha et omfang på 20-30.000 ord (eksklusiv forside, innholdsfortegnelse, forord, litteraturliste og vedlegg). Se utfyllende informasjon i emnets Masterhåndbok.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjektskisse, Muntlig presentasjon
 • Utarbeide prosjektskisse med tema for masteroppgaven. Prosjektskissen og temaet skal godkjennes av veileder.
 • Presentasjon av teori, foreløpige resultater, diskusjon og konklusjon på forskningskonferanse i mars.
 • Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å levere masteroppgaven, jmf. Forskrift om studier og eksamen § 3-8 nr. 3.

Fagperson(er)

Faglærer:

Stine Angvik

Faglærer:

Hege Rangnes

Faglærer:

Marthe Lønnum

Faglærer:

Marit Aasen

Emneansvarlig:

Anne Mangen

Studiekoordinator:

Ellen Rafos

Faglærer:

Olaug Strand

Arbeidsformer

Følgende arbeidsformer står sentralt: Forelesninger, seminar-undervisning, gruppearbeid, individuelt arbeid og tekstskriving. Studentene får erfaring med bruk av digitale verktøy gjennom læringsplattformen Canvas.

Praksis

Det vil ikke være praksis, da studentene allerede er lærere som er i jobb ved siden av studiet. I stedet legges det vekt på utprøving i egen praksis og deling i eget personale.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto