Hopp til hovedinnhold

Skolebasert praksislærerutdanning VLU125

Emnet skal bidra til skolebasert kompetanseutvikling hvor veiledning og systematisk FOU-arbeid blir en del av skolens faglige utviklingsarbeid. Deltakerne skal utvikle profesjonsidentitet både som praksislærere for lærerstudenter, som veiledere for nyutdanna kolleger, og som deltakere i et forsknings- og utviklingsorientert profesjonsfelleskap ved egen skole.

Emnet er forankret i et sosiokulturelt perspektiv på læring med intensjoner om et lærende felleskap som involverer alle parter slik det kommer til uttrykk i avtale om Universitetsskolesamarbeidet: «Ved å prøve ut nye former for samarbeid knyttet til både praksisopplæring og utvikling av felles prosjekter, skal vi sammen være «lærende» og videreutvikle både praksis, forskningssamarbeid og lærerutdanning».

Fullført og bestått eksamen i studieemnet kvalifiserer for veiledningsoppgaver som praksislærer i lærerutdanningene, og som veileder for nyutdannede lærere. Emnet kan søkes innpasset i relevante MA-programmer.

Emnet er ryddet i tre hovedtema: 1) Veiledning, kommunikasjon og samspill, 2) Lærerarbeidet, lærerrollen og elevkunnskap og 3) Det profesjonelle fellesskapet, utvikling og samhandling.

De tre temaene er overlappende, og må sees i lys av hverandre. FoU-arbeid vil være integrert i alle tre. Temaene representerer en bred kunnskapsbase som et grunnlag for både å innvie studenter og nyutdannede lærere i yrkeslivets kompleksitet og profesjonell yrkesutøvelse.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

VLU125

Versjon

1

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Læringsutbytte

Deltakeren har kunnskaper om: 

 • universitetsskoleprosjektet og sentrale styringsdokumenter knyttet til praksisopplæring
 • kommunikasjon, samspill og profesjonsetikk 
 • ulike tilnærminger til veiledning og veilederrollen 
 • undervisning og læring generelt og om lærerstudenters læring og utvikling spesielt 
 • betydningen av samarbeid med foreldre og andre samarbeidspartnere 
 • ulike forskningsmetoder i FoU-arbeid 
 • læreres kontinuerlige profesjonsutvikling og etablering og utvikling av profesjonelle læringsfelleskap, herunder spesielt fokus på nye kolleger/nyutdannede. 

Deltakeren har ferdigheter i å: 

 • analysere og utvikle skole - og gruppebaserte planer for praksisopplæring med utgangspunkt i nasjonale og lokale føringer  
 • i samarbeid med studentene planlegge, gjennomføre og vurdere ulike undervisningsplaner (for eksempel en tilpasset form for lesson study) 
 • designe ulike læringsmøter for og med studenter og nyutdanna lærere 
 • dokumentere og vurdere studenters utvikling og læring individuelt og i gruppe 
 • planlegge, gjennomføre, vurdere og begrunne foreldremøter, foreldresamtaler eller møter med andre samarbeidspartnere sammen med studenter 
 • selvstendig og i samarbeid med kolleger kunne planlegge, gjennomføre, analysere og forholde seg kritisk til FoU- arbeid 

Deltakeren har generell kompetanse i å:  

 • analysere og vurdere praksisopplæring i lys av profesjonsetiske perspektiver og sentrale styringsdokumenter  
 • vurdere og kommentere egen utvikling som praksislærer og veileder 
 • være en aktiv deltaker og kompetent bidragsyter i FOU-samarbeid mellom universitet og grunnskole 
Innhold
Innholdskomponentene vil bli behandlet dels hver for seg, men også i sammenheng. De ulike innholdskomponentene synliggjøres i litteraturlisten. Arbeidet med det teoretiske fagstoffet og praktisering av ulike læringsformer vil ta utgangpunkt i situasjoner fra praksisfeltet/egen skole.
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Godkjent lærerutdanning.
Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen, FOU-oppgave og muntlig gruppebasert presentasjon

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen, FOU-oppgave - Gruppebasert eller individuelt 3/5 Bestått - Ikke bestått Alle
Muntlig gruppebasert presentasjon 2/5 1 Timer Bestått - Ikke bestått Alle

FoU-oppgaven (omfang ca 5000 ord for gruppe og 4000 ord for individuell oppgave) knyttes til skolens egne FoU prosjekter innen praksisopplæring og profesjonsutvikling.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske øvinger

Obligatoriske aktiviteter som må være gjennomført for å få godkjent studiet:

 • 80 % deltakelse på samlinger
 • Individuell refleksjonstekst knyttet til en fellessamling
 • Individuell skriftlig respons på andre deltakeres refleksjonstekst
 • I gruppe: Skriftlig plan for FoU-arbeid i tilknytning til praksisopplæring
 • I gruppe: Muntlig presentasjon av FoU-arbeid knyttet til praksisopplæring

For grunnskole gjelder også disse:

- Koreografere et læringsmøte for studenter som synliggjør både før- og etterveiledning

- Koreografere et faglig diskusjonsmøte for studenter

Alle obligatoriske aktiviteter skal være innfridd for å få godkjent studiet.

Fagperson(er)
Faglærer: Mette Irene Hvalby
Emneansvarlig: Nina Helgevold
Faglærer: Kirsten Johnsen
Emneansvarlig: Jorunn Thortveit
Arbeidsformer
Det vil bli lagt til rette for varierte og deltakende arbeidsmåter som skal fremme læringsutbytteformuleringene, forelesninger, diskusjoner, praktiske øvelser, arbeid i basisgrupper og andre typer grupper.
Åpent for
Veiledning for praksislærere - skolebasert videreutdanning
Emneevaluering
Følger kvalitetssystemet ved Universitetet i Stavanger (tidligdialog, sluttevaluering, fagutvalg)
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto