Matematikk 1, modul 2 (VMA102)

Emnet vil i hovedsak omhandle fagdidaktikk knyttet til de matematiske emnene geometri, algebra, funksjoner, statistikk og sannsynlighet. I tillegg vil det fokuseres på digitale hjelpemidler, bevis og induktive og deduktive faser i undervisningen


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

VMA102

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Dette innebærer å utforske og undersøke hendinger for å konvertere disse til statistiske materiale og vise dette gjennom ulike representasjoner. Gjennom forsøk, statistikk og analyse skal en også beregne sannsynligheten for at en hendelse skal inntreffe. Det arbeides med algebra for å få en generell og utvidet forståelse av aritmetikken.Gjennom funksjonslæren ser en på hvordan avhengige verdier påvirkes av endring. Sentralt er også arbeid med begrepsutvikling i geometri. En skal se sammenhenger, utarbeide resonnementsrekker og trekke slutninger på bakgrunn av disse. Ellers vil det fokuseres på bruk av digitale hjelpemidler, induktive og deduktive faser i undervisningen og bevisets rolle i matematikken og matematikkundervisningen.

Matematikkfaglige emner:

 • Statistikk og sannsynlighet
 • Algebra
 • Funksjonslære
 • Geometri

Generelle fagdidaktiske områder:

- Induktive og deduktive faser i undervisningen

- Bevis

- Digitale hjelpemidler

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har innenfor emnet:

 • inngående undervisningskunnskap i hva elevene arbeider med på barnetrinnet
 • kunnskap om vanlige interaksjonsmønster og kommunikasjon knyttet til undervisning
 • kunnskap om den betydningen semiotiske representasjonsformer har, og hvilke utfordringer som er knyttet til overganger mellom representasjonsformer
 • undervisningskunnskap om betydningen av regning som grunnleggende ferdighet i noen skolefag
 • kunnskap om å uttrykke seg muntlig, lese, uttrykke seg skriftlig, og å bruke digitale verktøy i matematikkfaget i skolen
 • kunnskap om matematikkfagets innhold på ungdomstrinnet og om overgangen barnetrinn/ungdomstrinn
 • kunnskap om ulike teorier for læring, og om sammenheng mellom læringssyn og fag- og kunnskapssyn
 • kunnskap om et bredt metoderepertoar for undervisning
 • kjennskap til den historiske utviklingen

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning for alle elever på trinn 1-7 med fokus på variasjon, differensiering og elevaktivitet, forankret i forskning, teori og praksis
 • har kompetanse til å fremme gode praktiske ferdigheter i muntlig og skriftlig kommunikasjon hos elever
 • kan bruke arbeidsmåter som fremmer elevenes undring, kreativitet og evne til å arbeide systematisk med utforskende aktiviteter, begrunnelser, argumenter og bevis - herunder bl.a. modellering
 • kan bruke og vurdere kartleggingsprøver og ulike observasjons- og vurderingsmåter, for å tilpasse opplæringen til elevenes ulike behov
 • kan kommunisere med elever, enkeltvis og i ulike gruppesammensetninger, lytte til, vurdere og gjøre bruk av elevers innspill
 • kan analysere og vurdere elevers tenkemåter, argumentasjon og løsningsmetoder fra ulike perspektiver på kunnskap og læring

Generell kompetanse

Studenten

 • har forståelse for matematikkfagets betydning som allmenndannende fag og dets samspill med kultur, filosofi og samfunnsutvikling
 • har innsikt i matematikkfagets rolle innenfor andre fag og i samfunnet for øvrig

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning/pedagogisk utdanning/førskolelærerutdanning med tilleggsutdanning for undervisning i skolen.

Det forutsettes at studenten ved semesterstart behersker grunnleggende matematikkunnskaper fra grunnskole og videregående skole.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 6 Timer Bokstavkarakterer Kalkulator

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Utforming, gjennomføring og vurdering av undervisningsopplegg, Digitalt arbeid, Skriftlig arbeid
 • Studenten må ha gjennomført og fått godkjent tre arbeidskrav.

Arbeidskravene for å få gå opp til eksamen vil inneholde:

 • Planlegging, gjennomføring og refleksjon rundt et undervisningsopplegg. Fokus skal være på faglig(e) mål for økten og elevenes læringsprosess.
 • Refleksjon og arbeid rundt oppgaver med fokus på undervisningskunnskap relatert til de matematikkfaglige emnene i kurset.
 • Fagdidaktisk bruk av relevante digitale verktøy.

Fagperson(er)

Faglærer:

Kjersti Melhus

Faglærer:

Dag Torvanger

Emneansvarlig:

Dag Torvanger

Arbeidsformer

Forelesning, lærerstyrte aktiviteter/dialog, selvstendig arbeid, gruppearbeid. Bruk av IKT inngår som en naturlig del av studiet. Læringsplattformen Canvas vil bli brukt i kommunikasjonen mellom studenter og faglærere.

Forventet arbeidsmengde, timetall i parantes:

Undervisning (ca.54 timer)

Forberedelser (ca.100 timer)

Egenarbeid med oppgaver (ca.100 timer)

Eksamen, repetisjon + forberedelser (ca.50 timer)

Arbeidskrav (ca.100 timer)

Åpent for

Ikke åpent for privatister.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto