Hopp til hovedinnhold

Matematikk 2 (1.-7. trinn) MGL1112

Dette emnet bygger videre på matematikk 1, MGL 1-7. Studenten skal utvikle et bredere matematikkfaglig og matematikkdidaktisk grunnlag for å kunne planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning etter til enhver tid gjeldende læreplaner for trinnene 1-7 i grunnskolen på en faglig trygg og reflektert måte. De faglige temaene som blir tatt opp i emnet er først og fremst tall og geometri.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MGL1112

Vekting (SP)

30

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Kandidaten:

 • Har kunnskap om ulike typer matematiske bevis, argumentasjonsformer og modeller
 • Har kunnskap om hvordan viten i matematikk utvikles gjennom undersøkelser og eksperimenter og påfølgende bevisføring
 • Har undervisningskunnskap i og om matematisk teoridannelse knyttet til den systematiske oppbygningen av matematiske emner, spesielt innen geometri og tallteori
 • Har inngående undervisningskunnskap knyttet til progresjonen i matematikkopplæringen gjennom grunnskolen: begynneropplæring, overgangen fra barnehage til skole, og overganger mellom trinnene i skolen.
 • Har kunnskap om matematikkdidaktisk forskning med relevans for utvikling av undervisningskunnskap i matematikk og elevers læring på barnetrinnet
 • Har kjennskap til forskningsmetoder som er relevante i matematikkdidaktisk forskning

 

FERDIGHETER

Kandidaten:

 • Kan formidle spesialkunnskap innen utvalgte matematikkfaglige og matematikkdidaktiske emner relevant for trinn 1-7
 • Kan bruke varierte undervisningsformer forankret i teori og egen erfaring, herunder valg, vurdering og utforming av oppgaver og aktiviteter
 • Kan bruke ulike digitale verktøy, som for eksempel regneark og dynamiske geometriprogram
 • Kan vurdere elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring
 • Kan arbeide teoriforankret og systematisk med kartlegging av elever med matematisk talent og elever med matematikkvansker
 • Kan bruke passende forskningsmetoder til å gjennomføre matematikkdidaktiske undersøkelser

 

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten: 

 • Kan initiere og lede lokalt utviklingsarbeid knyttet til matematikkundervisning
 • Kan delta og bidra i FoU-prosjekter og andre samarbeidsprosjekter med tanke på å forbedre sin matematikkfaglige undervisningspraksis
Innhold

Emnet inneholder behandling av matematiske tema fra tallteori og geometri, fagdidaktiske problemstillinger knyttet til dette stoffet, samt behandling av fagdidaktiske problemstillinger av noe mer generell art. Emnet vil også behandle forskningsmetoder innen matematikkdidaktikk, og også se disse i lys av publisert forskning.

En detaljert oversikt vil foreligge ved semesterstart i form av en semesterplan.

Det legges opp til at arbeidsomfanget på emnet holdes innenfor 27 timer pr. studiepoeng.

Forkunnskapkrav
Et av følgende alternativer:
MGL1110 Matematikk 1 emne 1, MGL1111 Matematikk 1 emne 2
GLU1110 Matematikk 1 emne 1 (1. - 7. trinn), GLU1111 Matematikk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn)
I tillegg til Matematikk 1, må studenten ha godkjent og bestått praksisperioder.
Eksamen / vurdering

FOU-oppgave og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
FOU-oppgave 3/10 A - F Alle.
Skriftlig eksamen 7/10 6 Timer A - F Godkjent kalkulator.

FoU-oppgaven skal knyttes opp til kartlegging av elever sin forståelse for et matematisk tema. Det legges opp til at studentene presenterer noe av dette arbeidet for hverandre. Omfang: 3000 ord (+/- 10 %). Alle vurderinger må være bestått for å få samlet karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Arbeidskrav, 70% obligatorisk tilstedeværelse

Det er et krav om minimum 70 % tilstedeværelse i undervisningen.

Gjennom semesteret skal det leveres tre arbeidskrav (omtales som mappe). To av arbeidskravene vil ha karakter av mindre didaktiske oppgaver og oppgaveløsing. Det tredje arbeidskravet vil være knyttet til praksis og inkluderer opp til 3 dager med obligatorisk undervisning.

Mappen vurderes til godkjent/ikke godkjent. For å bli vurdert til godkjent må hvert enkelt arbeidskrav være vurdert til godkjent. Dersom et arbeidskrav underkjennes ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av arbeidet i bearbeidet form.

Konsekvenser av ikke godkjent oppmøte eller mappe er at adgang til skriftlig eksamen nektes, jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 2-8 nr. 3. 

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Gaute Hovtun
Studiekoordinator: Jørgen Jakobsson
Faglærer: Kjersti Melhus
Studiekoordinator: Hanne Elise Pollack
Praksiskoordinator: Kitty Marie Garborg
Arbeidsformer

Forelesning/undervisning, lærerstyrte aktiviteter/dialog, oppgaveregning, individuelt arbeid, gruppearbeid. Bruk av IKT inngår som en naturlig del av studiet. Canvas vil bli brukt i kommunikasjonen mellom studenter og faglærere.

Total forventet timeinnsats: 810 timer

 • Undervisning:  160 timer
 • Arbeidskrav og FoU-oppgave: 150 timer
 • Eksamen: 6 timer
 • Selvstudium: 374 timer (ca. 27 timer/uke)
 • Praksis: 120 timer

Emneevaluering
Tidligdialog og sluttevaluering gjennomføres slik kvalitetssystemet ved UiS tilsier. Det etableres et fagutvalg med 2 studentrepresentanter.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto