Veileder i risiko- og sårbarhetsanalyser for kunnskapssektoren

Beredskapsrådet har utarbeidet en ny veileder i risiko- og sårbarhetsanalyser for kunnskapssektoren. Målet har vært å legge til rette for en felles forståelse av hva risiko er, hvordan risiko kan kartlegges og vurderes, og hvordan virksomhetene kan følge opp analysen med beslutninger om tiltak.

Publisert Sist oppdatert
Modell som viser Risiko- og sårbarhetsanalyse i kunnskapssektoren
Figur: Risiko- og sårbarhetsanalyseprosessen

Kunnskapsdepartementet (KD) sitt styringsdokument for arbeidet med sikkerhet og beredskap stiller krav til at alle virksomheter som er direkte underlagt departementet skal jobbe systematisk og helhetlig med sikkerhet og beredskap. Det inkluderer blant annet å gjennomføre ROS-analyser. 

ROS-analysen har som mål å kartlegge og vurdere risikoen knyttet til virksomhetens drift på et overordnet nivå, oppnå god risikoforståelse, og gi et underlag for valg av tiltak. I ROS-analysen identifiseres mulige hendelser og situasjoner som kan true virksomhetens verdier. Gjennom å vurdere hva som kan skje, med tilhørende usikkerhet, er det mulig å identifisere og iverksette relevante tiltak som kan bidra til å forhindre at den aktuelle hendelsen inntreffer, eller som kan redusere konsekvensene, dersom hendelsen ikke kan unngås. Som del av den helhetlige tilnærmingen til samfunnssikkerhetsarbeidet, er ROS-analysen også et utgangspunkt for utvikling av krise- og beredskapsplaner og planlegging av øvelser. 

Denne veilederen er basert på den mest oppdaterte kunnskapen og forskningen som er tilgjengelig innenfor risikofaget. Den er ment å være et oppslagsverk spesielt for personer som har roller og ansvar knyttet til gjennomføring av ROS-analyser. Veilederen er primært rettet mot virksomheter innen høyere utdanning og forskning, men den faglige tilnærmingen til ROS- analyseprosessen er også nyttig for andre virksomheter og sektorer. Selv om omfanget må tilpasses både analysens formål og virksomhetens størrelse og ressurser, er den faglige tilnærmingen likevel relevant. 

Beredskapsrådet håper at veilederen kan være til inspirasjon og hjelp i planleggingen, gjennomføringen og oppfølgingen av den overordnede ROS-analysen relatert til samfunnssikkerhet i sektoren.